Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - Opieka ginekologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.SemOG2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - Opieka ginekologiczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Mierzwa, Barbara Prażmowska
Prowadzący grup: Krzysztof Bereza, Małgorzata Dziedzic, Hubert Huras, Paweł Kawalec, Marek Klimek, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Stanisława Morawska, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy magisterskiej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W.28 zna problematykę badań naukowych w położnictwie;

A.W.29 definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz metodykę postępowania badawczego, określa metody i techniki badawcze oraz wskazuje zasady tworzenia lub przystosowania narzędzi badawczych do badań własnych

A.W.30 zna strukturę pracy naukowej teoretycznej i empirycznej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do tematu badań i jego przydatności dla celów pracy;

A.W31. zna prawa autorskie i zasady etyczne obowiązujące przy prowadzeniu pielęgniarskich i położniczych badań naukowych

A.W.32 omawia zasady funkcjonowania praktyki położniczej opartej na dowodach (EBP -evidence based practice);

A.W.33 zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich i położniczych czasopism naukowych;

W zakresie umiejętności:

A.U.25 planuje i prowadzi badania naukowe z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych, formułuje cele, założenia oraz hipotezy badawcze;

A.U.26 prowadzi badania naukowe w zakresie opieki położniczej i pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa, w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (przegląd piśmiennictwa, meta analizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku);

A.U.27 opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, przeprowadza statystyczną analizę oraz interpretuje wyniki badań i dokonuje analizy porównawczej wyników własnych z wynikami innych badaczy;

A.U.28 przedstawia wybrane problemy medyczne i społeczne w formie ustnej, pisemnej lub multimedialnej, w sposób zgodny z zasadami prezentacji i adekwatny do rodzaju odbiorców;

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B.K6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z wybranych nauk społecznych, nauk w zakresie opieki specjalistycznej w tym nowoczesne techniki diagnostyczne, opieka specjalistyczna w ginekologii.

Forma i warunki zaliczenia:

1.Złożenie ostatecznej wersji pracy badawczej

2. Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen

w APD

Zaliczenie - po II, III, IV semestrze

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Metody kontroli i oceny:

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, udział w dyskusji). Kontrola ustna ukierunkowaną na sprawdzenie wiedzy na poziomie wyższym niż sama znajomość faktów (poziom zrozumienia, umiejętność analizy, syntezy, rozwiązywania problemów).

A.W.28 odpowiedź ustna

A.W.29 odpowiedź ustna

A.W.30 odpowiedź ustna

A.W31. odpowiedź ustna

A.W.32 odpowiedź ustna

A.W.33 odpowiedź ustna

A.U.25 odpowiedź ustna, raport

A.U.26 odpowiedź ustna, raport

A.U.27 odpowiedź ustna, raport

A.U.28 odpowiedź ustna, raport

B.K4. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)

B. K6. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)


Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące / praktyczne

- metoda projektu,

- praca w grupach,

- dyskusja dydaktyczna,

- indywidualna praca studenta,

- burza mózgów

- metaplan


Bilans punktów ECTS:

Bezpośredni udział studenta w seminarium – 90 godz.

Praca własna studenta:

Analiza literatury oraz przygotowanie konspektu i planu pracy magisterskiej – 30 godz.,

Przygotowanie do seminarium - 50 godzin

Przeprowadzenie badań – 150 godz.,

Analiza wyników badań, przygotowanie pracy – 200 godz.,

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej – 80 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 600 godzin – 20 ECTS


Pełny opis:

Zgodne z wybranymi przez studentów grupami tematycznymi:

• Organizacja profesjonalnej opieki ginekologicznej;

• Nowoczesne techniki obrazowania: USG, RTG, CT(tomografia komputerowa), MR(rezonans magnetyczny) oraz zasady przygotowania pacjentki do badań;

• Sposoby przygotowania do badań diagnostycznych w zależności od metody i rodzaju badania;

• Metody badań z zakresu diagnostyki obrazowej oraz objawy rozpoznawania powikłań wczesnej i późnej radioterapii, sposoby ich zapobiegania i leczenia;

• Procedury postępowania z pacjentką, z uwzględnieniem rodzaju badania diagnostycznego oraz zabiegi z zakresu radiologii interwencyjnej i radiologii zabiegowej;

• Wybrane zaburzenia związane z życiem seksualnym człowieka i patologią seksualną, różnicowanie przemoc seksualną pod kątem rodzajów, objawów i konsekwencji, znajomość metod zapobiegania i form pomocy ofiarom przemocy seksualnej;

• Problemy zdrowotne kobiet o podłożu hormonalnym w różnych okresach życia, ze wskazaniem ich ewentualnej przyczyny;

• Aktualne standardy i procedury postępowania w onkologii ginekologicznej oraz standardy postępowania z ciężarną chorą ginekologicznie;

• Fazy reakcji psychicznej pacjentek po zabiegu okaleczającym, np. mastektomii, oraz metody psychoterapii;

• Zasady opieki nad dzieckiem lub nastolatką leczonymi z powodu schorzeń ginekologicznych:

• Różnicowanie i dobór procedury postępowania z pacjentką, z uwzględnieniem rodzaju badania diagnostycznego oraz przy użyciu różnych technik obrazowania: USG, RTG, CT (tomgrafii komputerowej), MR (rezonansu magnetycznego);

• Przygotowanie pacjentki do zabiegu z zakresu radiologii interwencyjnej i radiologii zabiegowej oraz prowadzenie nadzoru nad chorą po zabiegu;

• Różnicowanie powikłań wynikających z zastosowania radiologii interwencyjnej i zabiegowej oraz podejmowanie działań profilaktycznych;

• Badanie ultrasonograficzne narządów jamy brzusznej i miednicy mniejszej, wstępna ocenia i opis wyniku badania;

• Edukacja w zakresie samoobserwacji cyklu miesiączkowego u dziewcząt i zaburzeń cyklu miesiączkowego, udział w diagnostyce i terapii tych zaburzeń oraz wpływ stylu życia na przebieg cyklu miesiączkowego;

• Opieka paliatywna w warunkach domowych nad kobietą z zaawansowanym procesem nowotworowym narządów rodnych i piersi;

• Przygotowanie dziecka lub nastolatki do badań diagnostycznych, udział w badaniach diagnostycznych stosowanych w ginekologii wieku rozwojowego oraz sprawowanie opieki nad dzieckiem lub nastolatką leczonymi z powodu schorzeń ginekologicznych;

• Problemy wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej i wpływ na psychikę dzieci i młodzieży zagadnień obyczajowych takich jak pornografia i „moda na seks”;

• Postawy odpowiedzialności wśród młodzieży i opieka przedkoncepcyjna, elementy promocji zdrowia i profilaktyki oraz zagrożenia płodności wynikające ze stylu życia;

• Działania profilaktyczne chorób nowotworowych narządu rodnego i gruczołu piersiowego, opieka nad chorą z zaawansowanym procesem nowotworowym;

• Problemy psychologiczne kobiet po usunięciu piersi i narządów rodnych oraz działania rehabilitacyjne kobiet po operacjach ginekologicznych i mastektomii;

• Problemy i dolegliwości związane z okresem przekwitania i działania łagodzące objawy tego okresu;

• Edukacja zdrowotna kobiet z zaburzeniami uroginekologicznymi;

• uwarunkowania i etapy rozwoju medycyny, a w szczególności ginekologii ,na przestrzeni dziejów ludzkości;

• Wkład ginekologów polskich i europejskich w rozwój ginekologii operacyjnej;

• Historyczne ujęcie rozwoju ginekologii w Polsce;

• Prowadzenie badań skriningowych w wykrywaniu zmian nowotworowych;

• Powikłania pooperacyjne, po radio- i chemioterapii, ich przyczyny oraz postępowanie terapeutyczne zmniejszające skutki;

• Czynniki etiologiczne nowotworów narządów płciowych żeńskich i piersi oraz ich tendencje epidemiologiczną;

• Seksualność kobiet w okresie menopauzy u chorych przewlekle i niepełnosprawnych;

• Edukacja kobiety dotyczącą stylu życia, diety w trakcie chemioterapii w zakresie przygotowania pacjentki do funkcjonowania w warunkach domowych;

• Pielęgnacyjne sposoby zwalczania bólu nowotworowego i zapobiegania objawom towarzyszącym procesowi leczenia przeciwbólowego;

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.