Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - Opieka nad matką i dzieckiem

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.SemOMD2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - Opieka nad matką i dzieckiem
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stanisława Morawska, Kazimiera Płoch
Prowadzący grup: Krzysztof Bereza, Joanna Bonior, Małgorzata Dziedzic, Małgorzata Dziubak, Agnieszka Gniadek, Hubert Huras, Marek Klimek, Ryszard Lauterbach, Anna Leja-Szpak, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Stanisława Morawska, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem seminarium jest przygotowanie studenta do napisania i obrony pracy dyplomowej, wykorzystania wyników badań w celu rozwoju zawodu, wiedzy i praktyki położnej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W.28 zna problematykę badań naukowych w położnictwie;

A.W.29 definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz metodykę postępowania badawczego, określa metody i techniki badawcze oraz wskazuje zasady tworzenia lub przystosowania narzędzi badawczych do badań własnych

A.W.30 zna strukturę pracy naukowej teoretycznej i empirycznej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do tematu badań i jego przydatności dla celów pracy;

A.W31. zna prawa autorskie i zasady etyczne obowiązujące przy prowadzeniu pielęgniarskich i położniczych badań naukowych

A.W.32 omawia zasady funkcjonowania praktyki położniczej opartej na dowodach (EBP -evidence based practice);

A.W.33 zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich i położniczych czasopism naukowych;

W zakresie umiejętności:

A.U.25 planuje i prowadzi badania naukowe z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych, formułuje cele, założenia oraz hipotezy badawcze;

A.U.26 prowadzi badania naukowe w zakresie opieki położniczej i pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa, w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku);

A.U.27 opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, przeprowadza statystyczną analizę oraz interpretuje wyniki badań i dokonuje analizy porównawczej wyników własnych z wynikami innych badaczy;

A.U.28 przedstawia wybrane problemy medyczne i społeczne w formie ustnej, pisemnej lub multimedialnej, w sposób zgodny z zasadami prezentacji i adekwatny do rodzaju odbiorców;

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B. K6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z wybranych nauk społecznych, nauk w zakresie opieki specjalistycznej w tym nowoczesne techniki diagnostyczne, , opieka specjalistyczna w położnictwie i neonatologii,

Forma i warunki zaliczenia:

Złożenie ostatecznej wersji pracy badawczej

Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD

Zaliczenie - po II, III, IV semestrze

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W.28 odpowiedź ustna

A.W.29 odpowiedź ustna

A.W.30 odpowiedź ustna

A.W31. odpowiedź ustna

A.W.32 odpowiedź ustna

A.W.33 odpowiedź ustna

A.U.25 odpowiedź ustna, raport

A.U.26 odpowiedź ustna, raport

A.U.27 odpowiedź ustna, raport

A.U.28 odpowiedź ustna, raport

B.K4 Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat) B. K6. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)


Metody dydaktyczne:

Metody problemowe:

Praca w grupach, burza mózgów, dyskusja, analiza opisu przypadku, konsultacje indywidualne i grupowe, indywidualna praca studenta


Bilans punktów ECTS:

Bezpośredni udział studenta w seminarium – 90 godz.

Praca własna studenta:

Analiza literatury oraz przygotowanie konspektu i planu pracy magisterskiej – 30 godz.,

Przygotowanie do seminarium - 50 godzin

Przeprowadzenie badań – 150 godz.,

Analiza wyników badań, przygotowanie pracy – 200 godz.,

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej – 80 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 600 godzin – 20 ECTS


Pełny opis:

Zgodne z wybranymi przez studentów obszarami tematycznymi.

• System opieki położniczej w wybranych krajach europejskich i Stanach Zjednoczonych oraz współczesne kierunki organizowania opieki położniczej w Polsce i w krajach Unii Europejskiej;

• Analiza modeli, na których jest oparta opieka w zakresie nowoczesnego położnictwa i neonatologii oraz stan badań w zakresie opieki położniczej

i neonatologicznej;

• Relacje położna (psychoterapeuta) – podopieczna (ciężarna, rodzącą, położnica i jej dziecko,) oraz jej rodzina;

• Współczesne uwarunkowania rozwoju położnictwa i opieki położniczej;

• Wybrane modele i teorie pielęgnowania w opiece położniczej;

• Współczesne uwarunkowania rozwoju położnictwa w praktyce oraz udział w badaniach mających na celu tworzenie teorii w zakresie opieki położniczej;

• Różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach;

• Zasady postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do noworodka donoszonego, wcześniaka, noworodka chorego oraz aktualne standardy opieki nad noworodkiem w różnych stanach;

• Identyfikacja zaburzenia zdrowia dziecka we wczesnym okresie okołoporodowym;

• Techniki badania podmiotowego, przedmiotowego i fizykalnego noworodka w zależności od jego stanu zdrowia;

• Standardy i zasady opieki nad dzieckiem z chorobami układowymi, zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz infekcyjnymi;

• Zasady postępowania i problemy noworodka matki uzależnionej od narkotyków, alkoholu lub nikotyny;

• Identyfikacja źródła bólu u noworodka oraz metody łagodzenia bólu;

• Programy wczesnej rehabilitacji i wspierania rozwoju noworodka;

• Problemy kobiet i dzieci z rodzin patologicznych i możliwości ich rozwiązywania w środowisku domowym;

• Funkcjonowanie aparatury medycznej stosowanej w intensywnym nadzorze kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka;

• Zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka;

• Zadania położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z wybranymi rodzajami infekcji, w tym chorobami przenoszonymi drogą płciową;

• Międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu;

• Rodzaje patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustalenie planu postępowania wobec podopiecznej i jej dziecka;

• Ocena stanu zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi,

z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego;

• Zaproponowanie algorytmu postępowania z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami niepołożniczymi;

• Intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i połogu, modyfikacja plan opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniając aktualną sytuację położniczą oraz analiza i krytyczna ocenia zrealizowanych działań;

• Problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica, zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości);

• Problemy psychoseksualne kobiet po porodzie oraz kierowanie pacjentek z rozpoznanym problemem do specjalisty (psychologa, seksuologa);

• Wykonanie określonych badań w kierunku ustalenia biologicznego ojcostwa, macierzyństwa oraz pokrewieństwa dalszego stopnia;

• Zmiany zachowania u noworodka przy użyciu Skali Oceny Zachowania Noworodka NBAS T. B. Brazeltona;

• Programy zapobiegania porodom przedwczesnym, hipotrofii i umieralności okołoporodowej w pielęgnacji noworodków przedwcześnie urodzonych i z niską masą urodzeniową, z niedojrzałością lub zaburzeniami funkcjonowania wszystkich układów;

• Stan zagrożenia życia u noworodka i wykonywanie zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych i reanimacyjnych u noworodka;

• Ocena nasilenia bólu u noworodka oraz zasady postępowania przeciwbólowego i sedacyjnego w Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka;

• Dokonanie oceny realizacji programów wczesnej stymulacji i opieki rozwojowej;

• Współpraca z rodziną uzależnioną od środków psychotropowych i odurzających oraz opieka nad kobietą i noworodkiem uzależnionymi od środków odurzających i psychotropowych w środowisku domowym;

• Zadania pielęgnacyjne w środowisku domowym wobec kobiet i noworodków z wirusem HIV;

• Opieka nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, prowadzenie obserwacji i pielęgnacji położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz edukacja w zakresie powrotu płodności po porodzie;

• Kwalifikacja kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, rozpoznanie sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, naturalne sposoby łagodzenia bólu porodowego, pierwsze badanie noworodka oraz wczesny okres poporodowy;

• Edukacja zdrowotna ciężarnej i jej rodziny w zakresie przygotowania do porodu w warunkach domowych i szpitalnych oraz samoopieki po porodzie;

• Nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego;

• Ocena ciężkości urazu oraz procedury postępowania uwzględniające ciężkość urazu, czas trwania ciąży i stan ogólny poszkodowanej położnicy;

• Wdrażanie międzynarodowych procedur mających na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu;

• Przykłady interwencji położnej mających na celu pomoc w adaptacji do ciąży, porodu, opieki nad noworodkiem;

• Rola położnej w niwelowaniu stresorów i radzeniu sobie ze stresem u kobiety ciężarnej i położnicy;

• Zachowania związane ze zdrowiem u osób wyznających różne religie oraz ich implikacje dla opieki położniczej (m.in. rolę kobiety, podejście do prokreacji, antykoncepcji, aborcji, opieki nad dzieckiem, odżywiania, śmierci i umierania);

• Uwarunkowania i etapy rozwoju medycyny, a w szczególności położnictwa i neonatologii na przestrzeni dziejów ludzkości;

• Początki zorganizowanej opieki położniczej nad kobietą rodzącą i dzieckiem w Polsce;

• Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje wydarzeń traumatycznych z utratami okołoporodowymi (poronienie, aborcja, śmierć dziecka, itp.);

• Działania edukacyjne i udzielanie pomocy w okresie laktacji;

• Wady wynikające z zaburzenia przebiegu (infekcje) ciąży i porodu.

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.