Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe - Opieka położnicza

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.SemOP2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe - Opieka położnicza
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 2 rok
Seminaria dyplomowe, położnictwo stacjonarne II stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Renata Madetko, Dorota Matuszyk
Prowadzący grup: Joanna Bonior, Hubert Huras, Paweł Kawalec, Marek Klimek, Ryszard Lauterbach, Renata Madetko, Dorota Matuszyk, Anna Mierzwa, Stanisława Morawska, Kazimiera Płoch, Barbara Prażmowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przygotowanie studenta do napisania pracy magisterskiej

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

A.W.28 zna problematykę badań naukowych

w położnictwie;

A.W.29 definiuje główne pojęcia metodologii jako nauki oraz metodykę postępowania badawczego, określa metody i techniki badawcze oraz wskazuje zasady tworzenia lub przystosowania narzędzi badawczych do badań własnych

A.W.30 zna strukturę pracy naukowej teoretycznej i empirycznej oraz kryteria doboru piśmiennictwa do tematu badań i jego przydatności dla celów pracy;

A.W31. zna prawa autorskie i zasady etyczne obowiązujące przy prowadzeniu pielęgniarskich i położniczych badań naukowych

A.W.32 omawia zasady funkcjonowania praktyki położniczej opartej na dowodach (EBP -evidence based practice);

A.W.33 zna zasady przygotowywania publikacji do pielęgniarskich i położniczych czasopism naukowych;

W zakresie umiejętności:

A.U.25 planuje i prowadzi badania naukowe z zastosowaniem skal i narzędzi badawczych, formułuje cele, założenia oraz hipotezy badawcze;

A.U.26 prowadzi badania naukowe w zakresie opieki położniczej i pielęgniarstwa oraz badania oceniające system opieki zdrowotnej i potrzeby zdrowotne społeczeństwa, w oparciu o metody ilościowe i jakościowe (przegląd piśmiennictwa, metaanalizę, sondaż diagnostyczny, badanie randomizowane, studium przypadku);

A.U.27 opracowuje bazę danych w oparciu o materiał badawczy, przeprowadza statystyczną analizę oraz interpretuje wyniki badań i dokonuje analizy porównawczej wyników własnych z wynikami innych badaczy;

A.U.28 przedstawia wybrane problemy medyczne i społeczne w formie ustnej, pisemnej lub multimedialnej,

w sposób zgodny z zasadami prezentacji i adekwatny do rodzaju odbiorców;

W zakresie kompetencji społecznych:

B.K4. przestrzega praw autorskich i praw podmiotu badań

B. K6. przestrzega zasad etyki zawodowej w relacji z pacjentem, zespołem terapeutycznym i w pracy badawczej


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień z wybranych nauk społecznych, nauk w zakresie opieki specjalistycznej w tym nowoczesne techniki diagnostyczne, opieka specjalistyczna w połoznictwie.

Forma i warunki zaliczenia:

Złożenie ostatecznej wersji pracy badawczej

Praca złożona zgodnie z wymogami i kryteriami ocen w APD

Zaliczenie - po II, III, IV semestrze

Przedmiot kończy się zaliczeniem bez oceny, zaliczenie indywidualnie przez opiekuna prowadzącego pracę na podstawie aktywności i uczestnictwa w seminariach oraz czy przedstawiona praca dyplomowa spełniania pod względem formalnym wymogi wynikające z Regulaminu Dyplomowania na Wydziale Nauk o Zdrowiu


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

A.W.28 odpowiedź ustna

A.W.29 odpowiedź ustna

A.W.30 odpowiedź ustna

A.W31. odpowiedź ustna

A.W.32 odpowiedź ustna

A.W.33 odpowiedź ustna

A.U.25 odpowiedź ustna, raport

A.U.26 odpowiedź ustna, raport

A.U.27 odpowiedź ustna, raport

A.U.28 odpowiedź ustna, raport

B.K4. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)

B. K6. Ocena pracy pod względem obowiązujących przepisów prawa autorskiego (system antyplagiat)


Metody dydaktyczne:

Metody aktywizujące/ praktyczne :

- metoda projektu,

- praca w grupach,

- dyskusja dydaktyczna,

- analiza opisu przypadku,

- indywidualna praca studenta,

- burza mózgów

- metaplan


Bilans punktów ECTS:

Bezpośredni udział studenta w seminarium – 90 godz.

Praca własna studenta:

Analiza literatury oraz przygotowanie konspektu i planu pracy magisterskiej – 30 godz.,

Przygotowanie do seminarium - 50 godzin

Przeprowadzenie badań – 150 godz.,

Analiza wyników badań, przygotowanie pracy – 200 godz.,

Przygotowanie do obrony pracy magisterskiej – 80 godz.

Łączny nakład pracy studenta – 600 godzin – 20 ECTS


Pełny opis:

Seminaria

Zagadnienia seminaryjne zgodne z wybranymi przez studentów grupami tematycznymi.

• Aktualne standardy postępowania w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz zaburzeniami psychicznymi;

• Postępowanie profilaktyczne i pielęgnacyjne w odniesieniu do kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi;

• Postępowanie diagnostyczne i profilaktyczno –lecznicze w ciąży powikłanej chorobami położniczymi oraz chorobami niepołożniczymi oraz postępowanie profilaktyczno-terapeutyczne w połogu, w przypadku chorób indukowanych ciążą, chorób niepołożniczych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych;

• Metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w trudnych sytuacjach;

• Zasady postępowania z kobietą w ciąży powikłanej schorzeniami onkologicznymi;

• Możliwości wykorzystania anestezjologii w opiece położniczej i analgezji porodowej oraz najnowsze osiągnięcia w zakresie psychoprofilaktyki położniczej;

• Zaburzenia zdrowia dziecka we wczesnym okresie okołoporodowym;

• Zasady postępowania profilaktycznego i pielęgnacyjnego w odniesieniu do noworodka donoszonego, wcześniaka, noworodka chorego oraz aktualne standardy opieki nad noworodkiem w różnych stanach;

• Technikę badania podmiotowego, przedmiotowego i fizykalnego noworodka w zależności od jego stanu zdrowia;

• Standardy i zasady opieki nad dzieckiem z chorobami układowymi, zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz infekcyjnymi;

• Zaburzenia rozrodczości, klasyfikacje niepłodności oraz metody diagnozowania i leczenia niepłodności, zapłodnienia pozaustrojowego;

• Problemy etyczno-moralne wynikające z chęci posiadania potomstwa oraz aspekty zapłodnienia

in vitro;

• Intensywny nadzór kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka;

• Zasady zaawansowanej resuscytacji krążeniowo-oddechowej kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy oraz wcześniaka i noworodka;

• Zadania położnej w opiece nad ciężarną, rodzącą i położnicą z wybranymi rodzajami infekcji, w tym chorobami przenoszonymi drogą płciową;

• Międzynarodowe procedury mające na celu zminimalizowanie ryzyka transmisji wertykalnej wirusa HIV od matki do płodu;

• Badanie USG z wykorzystaniem techniki przezpochwowej, przezodbytniczej i przezbrzusznej w położnictwie;

• Badanie ultrasonograficzne ciąży, ocena prawidłowości jej rozwoju, wielkość płodu, wykluczenie dużych wady anatomicznych płodu, ocena stan płodu;

• Rodzaje patologii w przebiegu ciąży, porodu i połogu na podstawie uzyskanych danych oraz ustalenie planu postępowania wobec podopiecznej i jej dziecka;

• Ocena stan zdrowia kobiety ciężarnej, rodzącej i położnicy z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi, na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego;

• Postępowanie z ciężarną, rodzącą i położnicą z chorobami niepołożniczymi;

• Optymalny sposób udzielania pomocy położniczej pacjentkom z chorobami układowymi, z zaburzeniami metabolicznymi i endokrynologicznymi oraz z zaburzeniami psychicznymi;

• Intensywny nadzór stanu ogólnego i położniczego w ciąży, podczas porodu i połogu, modyfikacja planu opieki pielęgniarsko-położniczej, uwzględniająca aktualną sytuację położniczą oraz analiza i krytyczna ocenia zrealizowanych działań;

• Sytuacja społeczna kobiety i jej rodziny, różne metody wsparcia ciężarnej, rodzącej, położnicy, jej rodziny i bliskich w sytuacji choroby przewlekłej, niepełnosprawności, choroby o złym rokowaniu lub śmierci dziecka;

• Problemy psychologiczno-psychiatryczne w przebiegu ciąży, porodu i połogu (depresja, nerwica, zaburzenia nerwicowe, psychozy, zaburzenia osobowości);

• Problemy psychoseksualne kobiet po porodzie;

• Problemy wynikające z zaburzeń emocjonalnych okresu okołoporodowego;

• Opiekę nad rodzącą, u której zastosowano analgezję regionalną, w tym przygotowanie rodzącej do analgezji, monitorowanie przebiegu porodu, przebieg analgezji oraz funkcji życiowych, ocena natężenie bólu;

• Współpraca z kobietami w okresie przedkoncepcyjnym i w okresie ciąży oraz z członkami zespołu interdyscyplinarnego w zakresie opieki nad matką i jej rodziną w sytuacji stwierdzenia u dziecka choroby przewlekłej, niepełnosprawności oraz choroby o złym rokowaniu;

• Opieka w środowisku domowym nad ciężarną w ciąży wysokiego ryzyka, uwzględnienie czynników ryzyka i ustalenie stopnia ryzyka oraz ocenia stan zdrowia ciężarnej na podstawie badania przedmiotowego i podmiotowego;

• Opieka nad ciężarną i rodzącą w ciąży o przebiegu fizjologicznym, w środowisku domowym oraz organizacja opiekę i nadzór przebieg ciąży w warunkach domowych;

• Edukacja zdrowotna ciężarnej i jej rodziny w zakresie przygotowania do porodu w warunkach domowych i szpitalnych oraz samoopieki po porodzie;

• Kwalifikacja kobiet do porodu w warunkach pozaszpitalnych, rozpoznanie sytuacji nagłych i nieprzewidzianych, naturalne sposoby łagodzenia bólu porodowego oraz pierwsze badanie noworodka;

• Opieka nad położnicą i noworodkiem w środowisku domowym, obserwacja i pielęgnacja położnicy w połogu fizjologicznym i połogu powikłanym oraz edukacja w zakresie powrotu płodności po porodzie;

• Metody edukacji małżeństw bezdzietnych i wsparcia rodziny z problemem niepłodności oraz z trudnościami z poczęciem i urodzeniem zdrowego dziecka;

• Nadzór nad ciężarną z krwawieniem w pierwszej i drugiej połowie ciąży oraz udzielanie pierwszej pomocy w sytuacji krwotoku okołoporodowego;

• Ocena ciężkości urazu oraz procedury postępowania uwzględniające ciężkość urazu, czas trwania ciąży i stan ogólny poszkodowanej położnicy;

• Uwarunkowania i etapy rozwoju medycyny, a w szczególności położnictwa, na przestrzeni dziejów ludzkości;

• Kryzys spowodowanych przez wydarzenia życiowe związane z ciążą i porodem (m.in. niechciana ciąża, problemy z płodnością, wczesne macierzyństwo) oraz ich konsekwencje zdrowotne;

• Historyczne ujęcie rozwoju położnictwa w Polsce;

• Zmiany w społecznym postrzeganiu ciąży, macierzyństwa, aborcji;

• Psychologiczne i zdrowotne konsekwencje wydarzeń traumatycznych związanych z chorobą, hospitalizacją, zabiegami operacyjnymi, śmiercią oraz z utratami okołoporodowymi (poronienie, aborcja, śmierć dziecka, itp.);

• Działania edukacyjne i udzielanie pomocy w okresie laktacji;

• Pozytywne aspekty obecności ojca dziecka lub innej bliskiej osoby podczas porodu.

Literatura:

Literatura dostosowana do tematyki prac

dyplomowych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.