Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sztuka podejmowania decyzji w praktyce położnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.POMS.SzPdwprp Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sztuka podejmowania decyzji w praktyce położnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, położnictwo, niestacjonarne II stopnia, 1 rok
Przedmioty fakultatywne, położnictwo, stacjonarne II stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 1.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Czabanowska
Prowadzący grup: Katarzyna Czabanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Cel modułu: Przygotowanie studentów Wydziału nauk o Zdrowiu na kierunku Położnictwo do podejmowania decyzji w kontekście systemu ochrony zdrowia oraz praktyki położnej, rozwinięcia umiejętności przywódczych w tym komunikacji, inteligencji emocjonalnej, negocjacji radzenia sobie z grupami wpływów oraz interesów, pracy zespołowej i podejmowania świadomych decyzji dotyczących planowania swojego profesjonalnego rozwoju w oparciu o kompetencje.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

AI.W2. - wie jak zaplanować ścieżkę kariery zawodowej w sektorze usług medycznych i ochrony zdrowia oraz określa metody skutecznego poszukiwania pracy w Polsce i w Europie.


W zakresie umiejętności:

AI.U.2. - planuje strategię własnego rozwoju zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy.

AI.U.3. - dokonuje analizy i oceny stanu zatrudnienia i rozmieszczenia kadr medycznych w kraju i na Świecie

AI.U.5. - umie prawidłowo przygotować prezentację.


W zakresie kompetencji społecznych:

B.I.K.2 - decyduje w sposób odpowiedzialny i autonomiczny o ścieżce rozwoju zawodowego i wyciąga wnioski z własnych błędów popełnionych w procesie rekrutacji.


Wymagania wstępne:

Wskazana znajomość podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy dotyczącej środowiska systemu ochrony zdrowia oraz udziałowców procesu świadczenia opieki zdrowotnej w kontekście położnictwa oraz podstawowych kompetencji społecznych oraz interpersonalnych takich jak: praca w grupie, komunikacja interpersonalna oraz interakcja sieciowa.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

I. Ocena osiągnięcia założonych efektów w zakresie wiedzy i umiejętności:

• Ocena indywidualnej prezentacji studenta dotyczącej Personalnego Rozwoju Profesjonalnego w oparciu o model kompetencji przywódczych.

• Test wiedzy dotyczących poruszanych zagadnień oraz treści tematycznych. Piec pytań otwartych


II. Kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów zakresie modułu:

a) Ocena bardzo dobra – student potrafi dobrać/ocenić/ zastosować wiedzę i umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do efektywnego podejmowania decyzji oraz przywództwa w systemie ochrony zdrowia

b) Ocena dobra – student potrafi zastosować umiejętności oraz reprezentuje właściwe postawy/kompetencje do kompetencje do efektywnego podejmowania decyzji oraz przywództwa w systemie ochrony zdrowia

c) Ocena dostateczna – student potrafi omówić umiejętności, jakie powinien posiadać do kompetencje do efektywnego podejmowania decyzji oraz przywództwa w systemie ochrony zdrowia.

d) Ocena niedostateczna – student w sposób niewystarczający potrafi omówić umiejętności, jakie powinien posiadać do kompetencje do efektywnego podejmowania decyzji oraz przywództwa w systemie ochrony zdrowia Zaliczenie z oceną

Warunki zaliczenia przedmiotu:

a) Obecność obowiązkowa – ćwiczenia

b) Odpowiedź pisemna (test 5 pytań otwartych) – posiadanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej treści modulu.

c) Aktywne uczestnictwo w zajęciach – efekty pracy indywidualnej i grupowej (np., m. in.: uczestnictwo w dyskusyjnej grupie problemowej; umiejętność prowadzenia dyskusji w obrębie omawianych tematów dotyczących podejmowania decyzji oraz przywództwa w ochronie zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki przywództwa kobiet wystąpienie publiczne/ autoprezentacja) – posiadanie umiejętności kognitywnych i praktycznych; oraz reprezentowania odpowiednich postaw/kompetencji.

d) Ćwiczenia praktyczne (np., m. in. Uczestnictwo oraz prowadzenie i moderowanie dyskusji w grupie tutorialnej, rozwiazywanie problemów, samodzielne formułowanie swoich własnych celów kształcenia wiodących do przygotowania portfolio lub profesjonalnego planu rozwoju)

e) Ocenianie ciągle w trakcie zajęć.

f) Zaliczenie ustne: prezentacja profesjonalnego planu rozwoju osobistego wg zaproponowanego schematu

Skala ocen:

• bardzo dobry (5,0) –

• dobry plus (4,5) – 27-26 pkt.

• dobry (4,0) – 25-23 pkt.

• dostateczny plus (3,5) – 22-21 pkt.

• dostateczny (3,0) – 20-18 pkt.

• niedostateczny (2,0) – 17 pkt. i poniżej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

AI.W.2. –

Kontrola ustna (Udział w dyskusji, Samodzielne prowadzenie dyskusji).

Kontrola pisemna (Zestawy pytań Kontrola praktyczna (Udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej dotyczącej pracy w grupie tutorialnej).


W zakresie umiejętności kognitywnych i praktycznych:

AI.U.2. –

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku, dyskusja).

Kontrola pisemna (zestawy pytań).

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja/rozwiazywanie problemów, prezentacja multimedialna).

AI.U.3. –

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku ).

Kontrola pisemna (zestawy pytań).

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja/rozwiazywanie problemów, prezentacja multimedialna).

AI.U.5. –

Kontrola ustna (odpowiedź ustna, studium przypadku).

Kontrola pisemna (zestawy pytań).

Kontrola praktyczna (pokaz czynności, interpretacja/rozwiazywanie problemów, prezentacja multimedialna).


W zakresie kompetencji społecznych:

B.I.K.2. –

Samoocena.

Ocena grupy.

Ocena współpracy w grupie tutorialnej


Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne:

1.Metody podające: wykład informacyjny; mini wykład interaktywny.

2.Metody problemowe: Grupa Problemowa (Problem-based learning- PBL); metody aktywizujące (praca indywidualna i grupowa): dyskusja, burza mózgów, problem mapping oraz samodzielne formułowanie celów edukacyjnych

3.Metody eksponujące: prezentacje multimedialne, filmy i edukacyjne oraz wywiady.

4.Metody praktyczne: samo-ocena, refleksja, portfolio, profesjonalny plan rozwoju osobistego, udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej.


Bilans punktów ECTS:

Godziny wymagające bezpośredniego udziału nauczyciela akademickiego:

Ćwiczenia 15 godz.

Praca własna studenta:

- Przygotowanie do ćwiczeń – 15 godzin

Łącznie – 30 godz. nakładu pracy studenta = 1 pkt ECTS


Pełny opis:

Treści merytoryczne: ćwiczenia

• Wstęp do sztuki podejmowania decyzji w praktyce położnej

• Komunikacja interpersonalna oraz wielokulturowa

• Przywództwo w zdrowiu publicznym oraz w praktyce położnej

• Teorie oraz style przywództwa w tym: przywództwo adaptacyjne, transformacyjne, autentyczne oraz „servant leadership”

• Przywództwo kobiet w ochronie zdrowia oraz specyfika umiejętności przywódczych kobiet

• Inteligencja emocjonalna

• Współpraca zespołowa oraz przywództwo

• Negocjacje

• Przywództwo polityczne oraz analiza stakeholderow/udziałowców

• Radzenie sobie z dynamika grup wpływów oraz interesów

• Komunikacja z mediami oraz orędownictwo.

(adaptacja proponowanych treści merytorycznych w oparciu o przeprowadzona analizę potrzeb na początku modułu).

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Czabanowska K, Smith T, de Jong N, Fieldsend G, Lohrmann C, O'Connor S, Johnson D, Michelsen K, Mundy T, Rethmeier K A, Stankunas M, Sauliune S, Sumskas L., Fahy N, Whitfield M. Leadership for Public Health in Europe. Student Module Book. Maastricht: Maastricht University; 2013. ISBN: 978-90-5681-408-3 (tłumaczenie na język polski).

2.D.Goleman. Working with emotional intelligence/Inteligencja emocjonalna w praktyce (tłumaczenie Andrzej Janowski), Media Rodzina; 2007.

3.Northouse PG. Leadership: theory and practice. 7th ed. USA: Sage Publications; 2016.

4.Rowitz L. Public Health Leadership. 2nd ed. Sudsbury, MA: Jones & Bartlett Publisher; 2009.

5.Daniel Goleman. Working with Emotional Intelligence: New York : Bantam Books; 2006.

(lub dostepne polskie tlumaczenia)

Literatura uzupełniająca:

1.Jane Clarke. Savvy. Dealing with people, power and politics at work. London, U.K. ; Philadelphia, PA : Kogan Page; 2012.

2.Lussier, R. N., & Achua, C. F. Leadership : Theory, application & skill development (5th ed.); Mason, OH: South-Western Cengage Learning; 2013.

3.Yukl G. Leadership in Organizations: 6th ed. Saddle River, NJ: Prentice Hall; 2005. (lub dostepne polskie tlumaczenia)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.