Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM1-PZiEZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu promocji zdrowia. Przedstawione zostaną zasady prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz innych działań na rzecz redukcji problemów zdrowotnych i poprawy zdrowia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W15 omówi zasady promocji zdrowia w odniesieniu do zdrowego stylu życia

K_W36 zdefiniuje pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka, zachowania zdrowotne, styl życia

K_W37 objaśni strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, regionalnym narodowym i globalnym

K_W59 przedstawi proces kształcenia w odniesieniu do edukacji zdrowotnej

K_W83 scharakteryzuje wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia


W zakresie umiejętności:

K_U75 korzysta z baz danych w tym internetowych i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych

K_U76 postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej

K_U98 przygotuje prezentacje na wybrany temat


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K12 współpracuje w zespole, stosuje zasady fair play


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę – II semestr.

Udział w realizacji zadań i projektów na zajęciach (prezentacja, praca w grupie, odpowiedź ustna)

Na ostateczną ocenę z przedmiotu składać się będą oceny: z prezentacji (waga 0,5) i z oceny zadań wykonywanych na zajęciach (waga 0,5). Z uwagi na wymiar zajęć (15 h) (zblokowane seminaria) niedopuszczalne są nieobecności.


Efekty K_W15

ocena 3: student wykazuje podstawową znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia

ocena 4: student wykazuje poszerzoną znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia

ocena 5: student wykazuje pełną znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia


Efekty K_W36, K_W37

ocena 3: student potrafi zdefiniować w stopniu podstawowym zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. W stopniu podstawowym objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.

ocena 4: student potrafi zdefiniować w stopniu poszerzonym zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. W stopniu poszerzonym objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.

ocena 5: student potrafi w pełni zdefiniować zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne, styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. Wyczerpująco objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.


Efekty K_W59

ocena 3: student potrafi przedstawić w stopniu podstawowym proces kształcenia w edukacji zdrowotnej.

ocena 4: student potrafi w stopniu poszerzonym przedstawić proces kształcenia w edukacji zdrowotnej.

ocena 5: student potrafi w pełni przedstawić procesu kształcenia w edukacji zdrowotnej.


Efekty K_W83

ocena 3: student potrafi w stopniu podstawowym scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia.

ocena 4: student potrafi w stopniu poszerzonym scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia.

ocena 5: student potrafi w pełni scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia


Efekty K_U75, K_U76, K_U98

ocena 3: student potrafi przygotować prezentację na wybrany temat w podstawowym zakresie; w swojej pracy w podstawowym zakresie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać część informacji; stosuje się do zasad etyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej

ocena 4: student potrafi przygotować prezentację na wybrany temat na poziomie poszerzonym; w swojej pracy sprawnie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać najważniejsze informacje; stosuje się do zasad etyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej

ocena 5: student potrafi przygotować prezentację poruszającą wybrany temat w stopniu wyczerpującym; w swojej pracy sprawnie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać wszystkie kluczowe informacje oraz odnieść się do źródeł w sposób krytyczny; stosuje się do zasad etyki i ochrony własności intelektualnej


Efekt K_K12

ocena 3: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań na poziomie podstawowym, w grupie pełni bierną rolę, stosuje zasady fair play

ocena 4: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań na poziomie poszerzonym, w grupie wykazuje inicjatywę, stosuje zasady fair play.

ocena 5: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań w pełnym zakresie, w grupie pełni aktywną rolę, stosuje zasady fair play i dba o ich przestrzeganie przez pozostałych członków grupy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W15 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W36 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W37 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W59 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W83 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna


W zakresie umiejętności:

K_U75 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_U76 prezentacja multimedialna

K_U98 prezentacja multimedialna


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K12 prezentacja multimedialna


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach zadaniowych

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 15 godz.

Ćwiczenia: 15 godz.


Praca własna studenta:

Przygotowanie się studenta do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie się studenta do zaliczenia: 10 godz.


Razem obciążenie: 50 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady:

- rekomendacje Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), które są konieczne do zrozumienia znaczenia promocji zdrowia w polityce zdrowia publicznego;

- definicje zdrowia, promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i prewencji;

- kluczowe dokumenty i wydarzenia dla rozwoju promocji zdrowia;

- strategie i działania w promocji zdrowia;

- skuteczność i efektywność działań w promocji zdrowia;

- cele i zadania na tle zachodzących przemian kulturowych i cywilizacyjnych;

- aktywizujące metody i techniki stosowane w edukacji zdrowotnej;

- kampanie społeczne w promocji zdrowia;

- projekty i strategie Światowej Organizacji Zdrowia reprezentujące podejście siedliskowe w promocji zdrowia

Ćwiczenia:

- Narodowy Program Zdrowia –oraz rola promocji zdrowia w Polsce.

- Rzetelność i wiarygodność informacji o zdrowiu w Internecie.

- Organizacje realizujące zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce i na Świecie.

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- Promocja zdrowia i interwencje prozdrowotne w mediach społecznościowych.

- Szkoła Promująca Zdrowie, Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

- Szpital Promujący Zdrowie, Sieć Szpitali Promujących Zdrowie (Health Promoting Hospitals).

- Kompetencje zdrowotne (health literacy) jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego.

- Promocja zdrowia wśród osób starszych – cel i przykłady działań.

- Promocja zdrowia psychicznego – cel i przykłady działań.

- Edukacja zdrowotna pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cianciara D.(2010) (red.): Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL,Warszawa

2. Karski J. (2011) Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu, Warszawa

3. Karski J. (2011) Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu,, Warszawa

4. Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)

5. Narodowy Program Zdrowiana lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

6. World Health Organization: Health literacy. The solid facts. [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf]

7. Health Promoting Hospitals Network (HPH). [http://www.hphnet.org/]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.