Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka prawa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM1-ProPra Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka prawa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 6 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szetela
Prowadzący grup: Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie podstawowej wiedzy z zakresu prawoznawstwa, funkcjonowania administracji publicznej i prawnych zasad wykonywania zawodów medycznych ze szczególnym uwzględnieniem zawodu ratownika medycznego

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W03 wymieni/omówi etyczne i prawne uwarunkowania zawodu ratownika medycznego*

K_W07 omówi uregulowania prawne dotyczące postępowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

K_W82 omówi akty prawne regulujące funkcjonowanie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego


W zakresie umiejętności:

K_U87 analizuje przepisy prawne zgodnie z kluczowymi zasadami, właściwie interpretuje cel przepisu

K_U88 podejmuje interwencje w oparciu o regulacje prawne obowiązujące w pracy ratownika


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10 przestrzega praw pacjenta


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę


Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach oraz wykonanie aktywności na platformie Pegaz. Nieobecność musi być odrobiona w formie opracowania na zadany temat przedstawionego na dyżurze.


Stosowane są następujące formy pomiaru/oceny pracy studenta:


a) wykonanie/brak wykonania aktywności na platformie

b) ocena przygotowanego opracowania (prezentacja studium przypadku, komentarz, analiza regulacji).


Ocena końcowa to ocena prezentacji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W03 wykonanie aktywności na platformie Pegaz, przygotowanie i przedstawienie pracy grupowej: prezentacji multimedialnej na wybrany/zadany temat z zakresu prawnych zasad wykonywania zawodu (komentarz do regulacji, studium przypadku, analiza orzecznictwa)

K_W07 bieżąca kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej lub rozwiązania dla podanego studium przypadku: rozwiązanie konkretnego problemu z zakresu stosowania prawa w konkretnej sytuacji

K_W82 przygotowanie pracy grupowej: prezentacji multimedialnej na wybrany/zadany temat z zakresu prawnych zasad funkcjonowania systemu


W zakresie umiejętności:

K_U87 bieżąca kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej: podanie właściwej interpretacji do przedstawionego przepisu przepisów w sferze stosowania prawa w konkretnej sytuacji

K_U88 bieżąca kontrola ustna w formie odpowiedzi ustnej: podanie stosownych przepisów i sposobu interwencji w konkretnej sytuacji


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K10 samoocena w stosunku do przykładów podawanych na wykładzie


Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny obejmujący:

1) metoda podawcza – bezpośrednie podanie treści objętych zakresem przedmiotu, przedstawienie zagadnienia wprowadzenie do problematyki

2) metoda pbl (problem based learning): prezentacja problemu do analizy i krótkiej dyskusji nad określonym problemem w świetle prawa na różnych poziomach regulacji, identyfikacja i analiza aktów prawnych, kształcenie umiejętności wykorzystania dostępnych publikatorów urzędowych i innych źródeł;


ponadto w stosunku do prac zaliczeniowych

1) przygotowanie opracowania w formie prezentacji ilustrującej określony problem prawny związany z zawodem (z różnych gałęzi prawa: legislacja, decyzje administracyjne, orzeczenia sądowe, uchwały i zarządzenia organów i instytucji w systemie ochrony zdrowia, akty założycielskie, umowy);

2) konsultacje w trakcie dyżurów: pomoc w przygotowaniu opracowań i analiz


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład 6 godz.

E-learning

Wykład 4 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć 5 godz.

Przygotowanie do zaliczenia 10 godz.

Razem obciążenie 25 godzin = 1 ECTS (1 ECTS 25-30 godzin)


Pełny opis:

Treści wykładu obejmują:

1) podstawowe pojęcia z zakresu prawodawstwa i systemu prawa z uwzględnieniem prawa międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego, w tym specyfiki w ochronie zdrowia, w szczególności w pracy ratownika medycznego,

2) podstawowe pojęcia: czynności prawne, system prawa, wina, szkoda, katalog źródeł prawa, publikatory i ich wykorzystanie *

3) prawne zasady funkcjonowania systemu ratownictwa (m.in. normy, przepisy i zobowiązania w sferze odpowiedzialności publicznej)

4) podstawy prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych podstawowych zasad dotyczących sporządzania dokumentacji medycznej, wybrane przepisy prawa pracy, prawa cywilnego, karnego i administracyjnego*

5) prawa pacjenta i powinności zawodowe w świetle prawa

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Wybór fragmentów podręczników prawa – cywilnego, karnego, pracy, administracyjnego (podawane na bieżąco – w zakresie podstawowych informacji).

2. Ustawa o Państwowym ratownictwie Medycznym. Komentarz – w miare dostępności wydanie najbardziej aktualne, polecane z roku 2018.

Literatura uzupełniająca:

1. Wybrane fragmenty regulacji: prawo UE, ustawy, kodeksy, inne aktów prawne w formie hand–out (aktualizowane na bieżąco), w tym: Konwencja Praw Człowieka, Ustawa o PRM, Ustawa o prawach pacjenta, Ustawa o działalności leczniczej.

2. Wybrane wzory dokumentów prawnych: decyzja administracyjna, umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, kontrakt z NFZ.

3. Wybrane przykłady orzecznictwa sądowego.

4. Nesterowicz M. Prawo medyczne, Dom organizatora TNOiK, Toruń 2016, WydanieWybrane przykłady orzecznictwa sądowego.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.