Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie publiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM1-ZdrPub Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie publiczne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowych wiadomości o zdrowiu publicznym, jego definiowaniu i rozwoju na przestrzeni dekad. Ważnym aspektem zajęć będzie również zapoznanie studentów z koncepcjami determinant zdrowotnych oraz bazowymi definicjami zdrowia, promocji zdrowia, polityki zdrowia publicznego itp. Zdrowie publiczne zostanie przestawione w ujęciu globalnym, europejskim, krajowym oraz regionalnym i lokalnym. Studenci poznają najważniesze programy, koncepcje zdrowia publicznego identyfikowane i wdrażane na poziomie międzynarodowym i krajowym a także lokalnym. Studenci zapoznają się także z modelami systemów zdrowotnych ich organizacją i zasadami finansowania świadczeń zdrowotnych .Szczególny nacisk zostanie położony na identyfikacje tych celów zdrowia publicznego, które są najbardziej związane z aktywnościami / działaniem systemem ratownictwa medycznego

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W06 rozumie uwarunkowania społeczne zdrowia i choroby

K_W19 omówi rozumie strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych

K_W31 zdefiniuje podstawowe pojęcia dotyczące zdrowia i choroby oraz zagrożenia zdrowotne współczesnych społeczeństw

K_W32 przedstawi zasady funkcjonowania rynku usług medycznych w Polsce oraz wybranych krajach UE

K_W36 zdefiniuje pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka, zachowania zdrowotne, styl życia

K_W87 scharakteryzuje funkcjonowanie instytucji medycznych


W zakresie umiejętności:

K_U47 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 potrafi właściwie gospodarować czasem swoim i współpracowników oraz skutecznie rozwiązywać najczęstsze problemy związane z wykonywaniem zawodu

K_K05 posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się oraz utrzymywania sprawności fizycznej pozwalającej w pełni wykonywać zawód ratownika medycznego


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę II semestr


Zaliczenie części ćwiczeniowej – na podstawie obecności, orientacji w bieżących problemach zdrowia publicznego oraz przygotowanych referatów.

Test jednokrotnego wyboru: 50 pytań.

Ocena bdb: 47-50

Ocena +db:43-46

Ocena db:39-42

Ocena +dst: 36-38

Ocena dst: 30-35

Zaliczenie przedmiotu – test jednokrotnego wyboru


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W06 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna

K_W19 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna

K_W31 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna

K_W32 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna

K_W36 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna

K_W87 test jednokrotnego wyboru, odpowiedź ustna


W zakresie umiejętności:

K_U47 odpowiedź ustna, studium przypadku


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K04 samoocena

K_K05 samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykład, praca z tekstem, indywidualne bądź w niewielkich grupach przygotowanie wystąpień/referatów

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 10 godz.

Ćwiczenia: 10 godz.

Praca własna studenta:

Analiza literatury przedmiotu 5 godz.

Przygotowanie prezentacji 5 godz.


Razem obciążenie: 30 godz. = 1 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Wykład:

1) Definicje i perspektywy definiowania zdrowia,

2) Definicje i tradycje zdrowia publicznego.

3) Definiowanie promocji zdrowia, profilaktyki, zachowań zdrowotnych, stylu życia.

4) Funckje zdrowia publicznego – koncepcje globalne i regionalne.

5) Modele systemów zdrowotnych: struktura ogranizacyjna, zadania publiczne, zasady finansowania.

Ćwiczenia:

6) Uwarunkowania zdrowia i ich modele.

7) Polityka zdrowia publicznego w ujęciu WHO

8) Polityka zdrowia publicznego w ujęciu europejskim (UE, EuroWHO)

9) Polityka zdrowia publicznego w ujęciu krajowym (wybrane programy zdrowia publicznego)

10) Zdrowie publiczne w warunkach zdecentralizowanych – regionalnych i lokalnych.

Sposób realizacji:

- Prezentacja na wykładzie;

- Omówienie na ćwiczeniach, przy wykorzystaniu literatury oraz bieżących informacji z dziedziny

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Włodarczyk C., Zdrowie publiczne w perspektywie międzynrodowej, Wydawnictwo Uniwersystetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.

2. Fijałek J., Medyczno-społeczne tradycje organizacyjne i naukowe w opiece zdrowotnej w XIX i XX wieku, w: Historia medycyny, red. Tadeusz Brzeziński, PZWL, 2014, s. 383-387, 394-405.

3. Leowski J., Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne – ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej, CeDeWu, Warszawa 2004, „Rola państwa w ochronie zdrowia”, s. 71-77; „Miejsce zdrowia publicznego w systemie ochrony zdrowia”, str. 77-90.

Literatura uzupełniająca:

1. Sygit M., Zdrowie publiczne, Wydawnictwo Wolters Kluwer, 2010, rozdział pierwszy.

2. Włodarczyk W.C., Współczesna polityka zdrowotna, Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Wolters Kluwer 2014, (wybrany fragment).

3. Wojtczak A., Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2009 (wybrane fragmenty).

Wykaz literatury jest stale uaktualniany – informacja zostanie studentom przekazana podczas pierwszych zajęć. Wybrane materiały są udostępniane na platformie PEGAZ.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.