Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Medycyna sądowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-MedSąd Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Medycyna sądowa
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Kłys
Prowadzący grup: Filip Bolechała, Tomasz Konopka, Paweł Kopacz, Piotr Kowalski, Artur Moskała, Danuta Piniewska-Róg, Sebastian Rojek, Ewa Rzepecka-Woźniak, Marcin Strona, Krzysztof Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zakresem współczesnej medycyny sądowej oraz przedstawienie przypadków, które mogą wystąpić w praktyce ratownika medycznego

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W08 wyjaśni zaburzenia w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem

K_W09 zna i rozumie mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia

K_W25 przedstawi objawy zespołu dziecka maltretowanego


W zakresie umiejętności:

K_U42 rozpozna pewne znamiona śmierci

K_U44 potrafi podjąć decyzję o niepodejmowaniu czynności resuscytacyjnych

K_U47 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 posiada świadomość własnych ograniczeń

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej


Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów z ubiegłych lat studiów

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę semestr VI

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W08 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

K_W09 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

K_W25 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru


W zakresie umiejętności:

K_U42 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

K_U44 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru

K_U47 test dydaktyczny jednokrotnego wyboru


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K01 samoocena

K_K06 samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykłady w postaci prezentacji multimedialnych,

Ćwiczenia – udział w sądowo – lekarskich sekcjach zwłok


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład: 20 godz.

Ćwiczenia: 10 godz.


Razem obciążenie: 30 godz. = 1 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia

Wykłady:

- Tanatologia ogólna. Śmierć. Rodzaje śmierci. Znamio-na śmierci. Przemiany pośmiertne. Określanie czasu zgonu. Wypadko-wość drogowa.

- Zgony nagłe - z przyczyn chorobowych samoistnych.

- Neurotraumatologia sądowo – lekarska.

- Sądowo – lekarska sekcja zwłok. Modyfikacje techniki sekcyjnej. Protokół sekcji zwłok. Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia.

- Psychofizyczne aspekty samoobrony

- sądowo – lekarska.

- Dzieciobójstwo. Zespół maltretowanego dziecka.

- Obrażenia – rodzaje, zażyciowość.

- Genetyka sądowa.

- Uduszenie gwałtowne. Postrzały z broni palnej.

- Błąd medyczny.

- Pośmiertne badania obrazowe.

Ćwiczenia:

- Prezentacja sądowo-lekarskiej sekcji.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.DiMaio V., DiMaio D. Medycyna Sądowa wydanie polskie pod red. Świątek B. i Przybylskiego Z., Urban & Partner

Literatura uzupełniająca:

2.Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J.: "Medycyna sądowa. Podręcznik dla studentów medycyny", PZWL.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.