Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Neurologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-Neu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Neurologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Słowik
Prowadzący grup: Żaneta Chatys-Bogacka, Małgorzata Dec-Ćwiek, Justyna Derbisz, Jeremiasz Jagiełła, Anna Krygowska-Wajs, Katarzyna Sawczyńska, Marcin Tutaj, Dorota Włoch-Kopeć
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w neurologii. Przedstawione zostaną objawy i sposoby postępowania w określonych stanach nagłych z zakresu neurologii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W09 wyjaśni mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W27 scharakteryzuje objawy wybranych zespołów neurologicznych


W zakresie umiejętności:

K_U03 udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o sposobie dalszego postępowania

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U09 oceni stan świadomości pacjenta

K_U25 oceni stan neurologiczny pacjenta, z użyciem skal punktowych


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu


Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z następujących przedmiotów:

anatomia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia


Forma i warunki zaliczenia:

-Zaliczenie na ocenę semestr V

-Zaliczenie ustne, ocenianie ciągłe


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku, pokaz czynności, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja

K_W27 odpowiedź ustna, studium przypadku, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta


W zakresie umiejętności:

K_U03 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U07 odpowiedź ustna, studium przypadku, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta, inscenizacja

K_U09 odpowiedź ustna, studium przypadku, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta

K_U25 odpowiedź ustna, studium przypadku


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), samoocena

K_K08 samoocena


Metody dydaktyczne:

-Wykłady: 2 godziny raz w tygodniu przez pięć kolejnych dni

-Zajęcia praktyczne w Klinice Neurologii: 4 godziny dziennie przez pięć dni

-Samokształcenie z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych zamieszczanych na stronie internetowej Katedry


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 15 godz.

Zajęcia praktyczne: 25 godz.


Praca własna studenta:

Przygotowanie się studenta do zajęć: 5 godz.

Przygotowanie się studenta do zaliczenia: 10 godz.


Razem obciążenie: 55 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Wykłady:

1.Wywiad i badanie neurologiczne

2.Stany zagrożenia życia w neurologii

3.Udar mózgu – patofizjologia, objawy i leczenie

4.Zaburzenia świadomości i przytomności

5.Najczęstsze zespoły neurologiczne

6.Zawroty głowy

7.Ból w neurologii

8.Zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego

9.Napady padaczkowe i stan padaczkowy

10.Przełom miasteniczny/cholinergiczny

11.Zespół Guillaina-Barrego

Zajęcia praktyczne:

1.Technika badania neurologicznego;

2.Wywiad i badanie przedmiotowe pacjenta w stanie nagłym z przyczyn neurologicznych

3.Ocena kliniczna chorych na udar mózgu, w śpiączce, po utracie przytomności, chorych na padaczkę, chorych z bólem głowy;

4.Ocena chorego z zaburzeniami przytomności w Skali Śpiączki Glasgow

5.Ocena chorego z podejrzeniem udaru mózgu w skali National Institutes of Health Stroke Scale

6.Rozpoznanie i udzielenia pomocy w przypadkach:

- krótkotrwałych napadowych zaburzeń świadomości

- objawów oponowych

- obrzęku mózgu

- nagłych zaburzeń krążenia mózgowego

- stanu padaczkowego

- zakażeń układu nerwowego

- innych stanów zagrożenia życia w neurologii

7.Leki stosowane w stanach nagłych z przyczyn neurologicznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Fuller G. Badanie neurologiczne – to proste. PZWL, Warszawa 1999 (i wydania późniejsze).

2.Yogarajah M. Neurologia – crash course. Edra Urban&Partner 2016

3.Całość materiałów obowiązujących do zaliczenia modułu opublikowana na stronie www.neurologia.wl.uj.edu.pl

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.