Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja ochrony zdrowia w Polsce z elementami zarządzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-OrgOchZdr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja ochrony zdrowia w Polsce z elementami zarządzania
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Stojgniew Sitko
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Maciej Rogala, Stojgniew Sitko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami, działaniem i strukturą systemu ochrony zdrowia oraz podstawowymi elementami zarządzania ze szczególnym uwzględnieniem organizacji sektora zdrowia

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W19 omówi strukturę i organizację systemu ochrony zdrowia na poziomie krajowym i globalnym z uwzględnieniem uwarunkowań ekonomicznych

K_W33 omówi podstawy organizacji narodowego systemu zdrowia w Polsce

K_W34 wskaże podstawowe źródła finansowania opieki zdrowotnej

K_W87 scharakteryzuje funkcjonowanie instytucji medycznych

W zakresie umiejętności:

K_U04 skutecznie komunikuje się ze współpracownikami i innymi pracownikami ochrony zdrowia

K_U47 współpracuje z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 ma świadomość odpowiedzialności za własne działania oraz wspólnie

realizowane zadania związane z pracą zespołową


Wymagania wstępne:

Wymagana jest podstawowa wiedza z zakresu ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Aktywne uczestnictwo na zajęciach

Ocena przezentacji

Ocenianie ciągłeZaliczenie na ocenę semestr VI, forma pisemna


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W19 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W33 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W34 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W87 odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie umiejętności:

K_U04 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U47 odpowiedź ustna, studium przypadku

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K07 samoocena


Metody dydaktyczne:

- Wykład seminaryjny

- Prezentacje i omawianie przypadków

- Dyskusja


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład: 15 godz.

Ćwiczenia: 15 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie do zaliczenia: 10 godz.


Razem obciążenie: 50 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady: System ochrony zdrowia – cele, zadania, grupy interesu, relacje między różnymi organizacjami, podejście systemowe i jego konsekwencje. Zarządzanie – określenie zarządzania, organizacja i jej cechy, podstawowe funkcje zarządzania.

Ćwiczenia: Aktualne problemy polskiego systemu ochrony zdrowia i zarządzania organizacjami sektora zdrowia; prezentacje i analizy konkretnych obszarów ochrony zdrowia i świadczeń zdrowotnych; prezentacje i analizy osiągnięć organizacyjnych i zarządczych w polskich jednostkach opieki zdrowotnej; dyskusje.

Literatura:

Literatura podstwowa:

- Zarys Sytemu Ochrony Zdrowia – Polska, NFZ, European Observatory on Health System and Policies, 2012

- Health at a Glance 2016, OECD, 2017

- World Health Statistics, WHO, 2016

- Policy Paper dla ochrony zdrowia na lata 2014-2020, Krajowe ramy strategiczne, MZ, Warszawa, 2014.

- Koźmiński A.K., Piotrowski W. (red), Zarządzanie Teoria i praktyka, Wydawca: Wydawnictwo Naukowe PWN

- Drucker F.P., Praktyka Zarządzania, NewMedia, 2010

Literatura uzupełniająca:

- Nojszewska E., System ochrony zdrowia w Polsce, LEX a Wolter Kluwer business, Wwa, 2011

- Włodarczyk C., Polityka Zdrowotna UE - Nierównosci w zdrowiu Zdrowie Publ. i Zarządzanie – Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, IV, 2/2006

- Rakich J.S., Longest B.J., Darr K., Managing Health Services Organizations and Systems, Health Professions Press, Baltimore, 2008

- Drucker F.P. Zarządzanie XXI w., MT Biznes, 2009

- Inne, wyselekcjonowane materiały przekazywane lub wskazywane studentom podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.