Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy chirurgii dziecięcej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-PCHD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy chirurgii dziecięcej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Wojciechowski
Prowadzący grup: Dariusz Chmiel, Maria Dzierżęga, Maja Gilarska, Alina Sobczak, Piotr Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowych wiadomości z zakresu chirurgii w pediatrii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W08 wyjaśni zaburzenia w strukturach komórkowych, tkankowych, narządowych i układowych wywołanych chorobą lub urazem

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W12 scharakteryzuje metody łagodzenia bólu

K_W21 omówi objawy, przebieg i sposoby postępowania w wybranych urazach klatki piersiowej

K_W39 przedstawi zasady wykonywania wybranych zabiegów inwazyjnych


W zakresie kompetencji umiejętności:

K_U03 udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o sposobie dalszego postępowania

K_U06 rozpozna stany nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U08 oceni stan pacjenta w celu ustalenia postępowania

K_U20 monitoruje czynność układu oddechowego z uwzględnieniem pulsoksymetrii i kapnometrii/kapnografii

K_U24 monitoruje czynność układu krążenia metodami nieinwazyjnymi

K_U34 zaopatrzy różne rodzaje ran

K_U35 zatamuje krwotok zewnętrzny

K_U36 unieruchomi kończyny po urazie

K_U38 wdroży odpowiednie postępowanie w odmie opłucnowej zagrażającej życiu

K_U39 zastosuje skale do oceny obrażeń


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

K_K10 przestrzega praw pacjenta


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza i umijętności z zakresu pediatrii

Forma i warunki zaliczenia:

Warunki uzyskania zaliczenia


1.Aktywność na zajęciach

2.Obecność na zajęciach zgodna z ustalonymi zasadami uczestnictwa

3.Przygotowanie zadania indywidualnego

4.Sprawdzian końcowy – test

Zaliczenie na ocenę (semestr V)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W08 odpowiedź ustna, studium przypadku, test pisemny

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku, test pisemny

K_W12 odpowiedź ustna, studium przypadku, test pisemny

K_W21 odpowiedź ustna, studium przypadku, test pisemny

K_W39 odpowiedź ustna, studium przypadku, pokaz czynności, test pisemny


W zakresie kompetencji umiejętności:

K_U03 studium przypadku

K_U06 studium przypadku

K_U07 studium przypadku, pokaz czynności

K_U08 studium przypadku

K_U20 studium przypadku, pokaz czynności

K_U24 studium przypadku, pokaz czynności

K_U34 studium przypadku, pokaz czynności

K_U35 studium przypadku, pokaz czynności, inscenizacja

K_U36 studium przypadku, pokaz czynności

K_U38 odpowiedź ustna, studium przypadku, pokaz czynności

K_U39 odpowiedź ustna, studium przypadku, pokaz czynności


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 samoocena

K_K08 samoocena

K_K10 samoocena


Metody dydaktyczne:

Podstawowa wiedza i umijętności z zakresu pediatrii

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykład: 10 godz.

Zajęcia praktyczne 40 godz.

Praca własna studenta:

Przygotowanie się studenta do zajęć: 5 godz.

Przygotowanie się studenta do zaliczenia: 5 godz.

Razem obciążenie: 60 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady:

- Chirurgia noworodka

- Oparzenia

- Wgłobienie jelitowe

- Urazy brzucha

Zajęcia praktyczne:

- Wywiad z rodzicami, opiekunami lub pacjentem.

- Prowadzenie dokumentacji medycznej.

- Organizacja ostrego dyżuru, oddziałów i bloku operacyjnego.

- Blok operacyjny sale, instrumenty techniki operacji.

- Aseptyka i antyseptyka.

- Wady wrodzone wymagające pilnej interwencji chirurgicznej.

- Wrodzone zarośnięcie przełyku.

- Wrodzona niedrożność dwunastnicy.

- Pylorostenoza.

- Atrezje jelitowe.

- Wgłobienie jelitowe.

- Choroba Hirschsprunga.

- Niedrożność jelit.

- Zarośnięcie odbytu.

- Wady powłok brzusznych.

- Wady twarzoczaszki.

- Przepukliny.

- Stulejka.

- Oparzenia.

- Urazy u dzieci.

- Wypadki komunikacyjne.

- Odmienności leczenia chirurgicznego u dzieci.

- Chirurgia urazowa i chirurgia jamy brzusznej.

- Odrębności złamań kości u dzieci.

- Krwawienia z przewodu pokarmowego.

- Zapalenie wyrostka robaczkowego i uchyłka Meckel

- Rany – rodzaje techniki zaopatrzenia chirurgicznego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Czernik J. Chirurgia dziecięca. PZWL Warszawa, 2005.

2.Kaliciński P. Chirurgia noworodka. 2004.

3.Grochowski J. Podstawy Chirurgii Dziecięcej. 2000.

4.Rosen’s emergency medicine, 2013.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.