Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-ProZdrEduZdr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia, 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (w trakcie)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Marcin Grysztar, Karolina Sobecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest dostarczenie studentom podstawowych informacji z zakresu promocji zdrowia. Przedstawione zostaną zasady prowadzenia edukacji zdrowotnej oraz innych działań na rzecz redukcji problemów zdrowotnych i poprawy zdrowia.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W15 omówi zasady promocji zdrowia w odniesieniu do zdrowego stylu życia

K_W36 zdefiniuje pojęcia: zdrowie, promocja zdrowia, profilaktyka, zachowania zdrowotne, styl życia

K_W37 objaśni strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, regionalnym narodowym i globalnym

K_W59 przedstawi proces kształcenia w odniesieniu do edukacji zdrowotnej

K_W83 scharakteryzuje wpływ środowiska społecznego (rodziny, sieci relacji społecznych) i nierówności społecznych na stan zdrowia

W zakresie umiejętności:

K_U75 korzysta z baz danych w tym internetowych i wyszukuje potrzebne informacje do badań naukowych

K_U76 postępuje zgodnie z zasadami etyki badań naukowych i ochrony własności intelektualnej

K_U98 przygotuje prezentacje na wybrany temat

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K12 współpracuje w zespole, stosuje zasady fair play


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę VI semestr.

Udział w realizacji zadań i projektów na zajęciach (prezentacja, praca w grupie, odpowiedź ustna)

Na ostateczną ocenę z przedmiotu składać się będą oceny: (i) z prezentacji (waga 0,5) i z oceny zadań wykonywanych na zajęciach (waga 0,5). Z uwagi na wymiar zajęć (15 h) (zblokowane seminaria) niedopuszczalne są nieobecności.


Efekty K_W15

ocena 2: student nie zna zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia

ocena 3: student wykazuje podstawową znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia

ocena 4: student wykazuje poszerzoną znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia

ocena 5: student wykazuje pełną znajomość zasad promocji zdrowia, właściwego odżywiania, zdrowego stylu życia


Efekty K_W36, K_W37

ocena 2: student nie potrafi definiować zdrowia, promocji zdrowia, profilaktyki, zachowań zdrowotnych oraz stylu życia. Nie potrafi objaśnić strategii promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.

ocena 3: student potrafi zdefiniować w stopniu podstawowym zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne oraz styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. W stopniu podstawowym również objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.

ocena 4: student potrafi zdefiniować w stopniu poszerzonym zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne oraz styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. W stopniu poszerzonym również objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.

ocena 5: student potrafi w pełni zdefiniować zdrowie, promocję zdrowia, profilaktykę, zachowania zdrowotne oraz styl życia oraz podać ich podstawy teoretyczne. Wyczerpująco objaśnia strategie promocji zdrowia o zasięgu lokalnym, narodowym i szerszym.


Efekty K_W59

ocena 2: student nie potrafi przedstawić procesu kształcenia w edukacji zdrowotnej.

ocena 3: student potrafi przedstawić w stopniu podstawowym proces kształcenia w edukacji zdrowotnej.

ocena 4: student potrafi w stopniu poszerzonym przedstawić proces kształcenia w edukacji zdrowotnej.

ocena 5: student potrafi w pełni przedstawić procesu kształcenia w edukacji zdrowotnej.


Efekty K_W83

ocena 2: student nie potrafi scharakteryzować wpływu środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia.

ocena 3: student potrafi w stopniu podstawowym scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia.

ocena 4: student potrafi w stopniu poszerzonym scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia.

ocena 5: student potrafi w pełni scharakteryzować wpływ środowiska społecznego i nierówności społecznych na stan zdrowia


Efekty K_U75, K_U76, K_U98

ocena 2: student nie potrafi przygotować prezentacji na wybrany temat; w swojej pracy nie korzysta z baz danych i nie potrafi wyszukać potrzebnych informacji; nie stosuje się do zasad etyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej

ocena 3: student potrafi przygotować prezentację na wybrany temat w podstawowym zakresie; w swojej pracy w podstawowym zakresie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać część informacji; stosuje się do zasad etyki pracy naukowej i ochrony własnośprci intelektualnej

ocena 4: student potrafi przygotować prezentację na wybrany temat na poziomie poszerzonym; w swojej pracy sprawnie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać najważniejsze informacje; stosuje się do zasad etyki pracy naukowej i ochrony własności intelektualnej

ocena 5: student potrafi przygotować prezentację poruszającą wybrany temat w stopniu wyczerpującym; w swojej pracy sprawnie korzysta z baz danych i potrafi wyszukać wszystkie kluczowe informacje oraz odnieść się do źródeł w sposób krytyczny; stosuje się do zasad etyki i ochrony własności intelektualnej


Efekt K_K12

ocena 2: student nie potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań, nie stosuje zasad fair play

ocena 3: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań na poziomie podstawowym, w grupie pełni bierną rolę, stosuje zasad fair play

ocena 4: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań na poziomie poszerzonym, w grupie wykazuje inicjatywę, stosuje zasad fair play.

ocena 5: student potrafi współpracować w zespole w sposób umożliwiający realizację zadań na w pełnym zakresie, w grupie pełni aktywną, stosuje zasad fair play i dba o ich przestrzeganie przez postatałych człosków grupy


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W15 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W36 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W37 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W59 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_W83 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

W zakresie umiejętności:

K_U75 odpowiedź ustna, prezentacja multimedialna

K_U76 prezentacja multimedialna

K_U98 prezentacja multimedialna

W zakresie kompetencji społecznych:

K_K12 prezentacja multimedialna


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach zadaniowych

Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 15 godz.

Ćwiczenia: 15 godz.


Praca własna studenta:

Przygotowanie się studenta do zajęć: 10 godz.

Przygotowanie się studenta do zaliczenia: 10 godz.


Razem obciążenie: 50 godz. = 2 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

Wykłady:

- rekomendacje Światowej organizacji Zdrowia (WHO), które są konieczne do zrozumienia znaczenia promocji zdrowia w polityce zdrowia publicznego;

- definicje promocji zdrowia, edukacji zdrowotnej i prewencji;

- kluczowe dokumenty i wydarzenia dla rozwoju promocji zdrowia;

- strategie działania w promocji zdrowia;

- skuteczność i efektywność działań w promocji zdrowia;

- cele i zadania na tle zachodzących przemian kulturowych i cywilizacyjnych;

- aktywizujące metody i techniki stosowane w edukacji zdrowotnej;

- kampanie społeczne w promocji zdrowia;

- projekty i strategie Światowej Organizacji Zdrowia reprezentujące podejście siedliskowe w promocji zdrowia

Ćwiczenia:

- Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 – rola promocji zdrowia w Polsce.

- Rzetelność i wiarygodność informacji o zdrowiu w Internecie.

- Organizacje realizujące zadania z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w Polsce i na Świecie.

- Bezpieczeństwo imprez masowych.

- Promocja zdrowia i interwencje prozdrowotne w mediach społecznościowych.

- Szkoła Promująca Zdrowie, Sieć Szkół Promujących Zdrowie.

- Szpital Promujący Zdrowie, Sieć Szpitali Promujących Zdrowie (Health Promoting Hospitals).

- Kompetencje zdrowotne (health literacy) jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego.

- Promocja zdrowia wśród osób starszych – cel i przykłady działań.

- Promocja zdrowia psychicznego – cel i przykłady działań.

- Edukacja zdrowotna pacjenta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Cianciara D. (red.): Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa 2010

2. Karski J.: Praktyka i teoria promocji zdrowia. CeDeWu, Warszawa 2011.

3. Karski J. Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa 2011.

4. Woynarowska B.: Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN Warszawa 2013.

5. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020 [http://www.mz.gov.pl]

6. Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2011. [http://www.mz.gov.pl]

7. Iwanowicz E. „Health literacy” jako jedno ze współczesnych wyzwań zdrowia publicznego. Medycyna Pracy 2009; 60(5): 427–437.

8. World Health Organization: Health literacy. The solid facts. [http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf]

9. Health Promoting Hospitals Network (HPH). [http://www.hphnet.org/]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.