Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Stany nagłe w neurochirurgii i neurotraumatologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.RM3-SNNN Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Stany nagłe w neurochirurgii i neurotraumatologii
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia roku, ratownictwo medyczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Zajęcia praktyczne, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Polak
Prowadzący grup: Ewelina Grzywna, Mariusz Krupa, Roger Krzyżewski, Borys Kwinta, Jarosław Polak, Krzysztof Stachura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z technikami diagnostycznymi i terapeutycznymi stosowanymi w neurochirurgii i neurotraumatologii. Przedstawione zostaną objawy i sposoby postępowania w określonych stanach nagłych z zakresu neurochirurgii i neurotraumatologii.

Efekty kształcenia:

W zakresie wiedzy:

K_W09 wyjaśni mechanizmy prowadzące do nagłych zagrożeń zdrowia i życia

• w neurochirurgii i neurotraumatologii

K_W10 omówi patogenezę, objawy i sposoby postępowania w określonych stanach klinicznych

K_W26 scharakteryzuje objawy, przebieg i sposoby postępowania w wybranych urazach czaszkowo-mózgowych

K_W27 scharakteryzuje objawy wybranych zespołów neurologicznych


W zakresie umiejętności:

K_U02 przeprowadzi wywiad z pacjentem, jego rodziną (opiekunem), świadkiem zdarzenia

K_U03 udzieli pacjentowi informacji na temat istoty jego dolegliwości i o sposobie dalszego postępowania

K_U07 zna zasady postępowania adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego/życia postępuje adekwatne do rozpoznanego stanu nagłego zagrożenia zdrowia/życia

K_U25 oceni stan neurologiczny pacjenta, z użyciem skal punktowych


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 ma świadomość zachowania się w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej

K_K08 stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu

K_K10 przestrzega praw pacjenta


Wymagania wstępne:

Zaliczone zajęcia z następujących przedmiotów:

anatomia, fizjologia, patofizjologia, farmakologia


Forma i warunki zaliczenia:

Ocenianie ciągłe w trakcie zajęć praktycznych

Zaliczenie na ocenę semestr VI


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W zakresie wiedzy:

K_W09 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W10 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_W26 odpowiedź ustna, studium przypadku, pokaz czynności, kontrola dokumentacji pacjenta

K_W27 odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta


W zakresie umiejętności:

K_U02 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U03 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U07 odpowiedź ustna, studium przypadku

K_U25 odpowiedź ustna, interpretacja sytuacji klinicznej, kontrola dokumentacji pacjenta


W zakresie kompetencji społecznych:

K_K06 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), samoocena

K_K08 samoocena

K_K10 obserwacja 360 stopni (nauczyciel, pacjenci, członkowie zespołu terapeutycznego), samoocena


Metody dydaktyczne:

Wykłady: 3 godziny dziennie przez pięć kolejnych dni.

Zajęcia praktyczne przy łóżku chorego


Bilans punktów ECTS:

Godziny kontaktowe:

Wykłady: 15 godz.

Zajęcia praktyczne: 15 godz.


Razem obciążenie: 30 godz. = 1 ECTS (1 ECTS = 25-30 godz.)


Pełny opis:

Treści kształcenia:

W zakresie wykładów:

- uraz czaszkowo-mózgowy – patofizjologia, objawy kliniczne, postępowanie przedszpitalne, leczenie operacyjne;

- diagnostyka radiologiczna w chorobach ośrodkowego układu nerwowego.

- zespół wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego;

- guzy ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego;

- krwotok sródczaszkowy, ze szczególnym uwzględnieniem krwotoku podpajęczynówkowego;

- urazy rdzenia i inne zespoły i objawy uszkodzenia rdzenia;

- ostre zespoły bólowe kregosłupa szyjnego i lędźwiowego; ogólne zasady operacyjnego leczenia chorób ośrodkowego układu nerwowego.

W zakresie zajęć praktycznych:

- przeprowadzenie podmiotowego i przedmiotowego badania u chorego z zaburzeniami świadomości

- ocena zaburzeń świadomości ( GCS )

- strategia postepowania z chorym po ciężkim urazie czaszkowo-mózgowym

- strategia postępowania z chorym z urazem kręgosłupa

- postawienie wstępnego rozpoznania w oparciu o badanie neurologiczne oraz zaplanowanie diagnostyki oraz leczenia neurochirurgicznego

- interpretacja badań radiologicznych w chorobach ośrodkowgo układu nerwowego

Literatura:

Literatura podstawowa:

1.Lindsay K.W., Bone I. Neurologia i neurochirurgia. Elsevier Urban&Partner, Wrocław 2006.

2.Ząbek M. Urazy czaszkowo-mózgowe. PZWL 1994.

3.Głowacki J., Marek Z. Urazy czaszki i mózgu. Krakowskie Wydawnictwo Medyczne 2000.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.