Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Bioetyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-Bioe Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Bioetyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Zalewski
Prowadzący grup: Zygmunt Pucko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnie¬niami i kierunkami współczesnej bioetyki oraz zagadnieniami ochrony praw pacjenta i etyki zdrowia publicznego. Studenci poznają zasady i metody racjonalnej argumentacji etycznej i uczą się ich stosowania do rozwiązywania problemów, jakie niesie praktyka współczesnej medycyny i systemu ochrony zdrowia w wymiarze indywidualno-osobowym i społecznym. Wiedza ta ma ich przygotować do uwzględniania moralnego wymiaru rozstrzygnięć podejmowanych w sferze organizacji systemu ochrony zdrowia i zdrowia publicznego oraz do podejmowania racjonal¬nych decyzji w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii ochrony praw pacjenta. Racjonalność decyzji znajdować będzie swój wyraz w umiejętności przedstawienia spójnego i dobrze ugruntowanego uzasadnienia dokonywanych wyborów.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i komunikacji interpersonalnej

Umiejętności – student/ka:

2. potrafi ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne i określić ich znaczenie w polityce zdrowotnej

3. posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej w formułowaniu własnych wniosków

4. potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się

Kompetencje społeczne – student/ka:

5. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

6. potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji i jest otwarty na inną argumentację

7. odpowiedzialnie projektuje i wykonuje zadania związane ze studiami kierując się zasadami etycznymi

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W31 w stopniu podstawowym

• w zakresie umiejętności: K_U02 w stopniu podstawowym, K_U05, K_U26 w stopniu średnim

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 w stopniu podstawowym, K_K07, K_K08 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę

Na ocenę końcową składają się: ocena aktywności i umiejętności przeja¬wianych przez studenta podczas dyskusji i analizy przypadków w trakcie seminariów, ocena przygotowanych prezentacji oraz pracy zaliczeniowej. Udział poszczególnych elementów w końcowej ocenie::

• aktywność i umiejętności – 20%, max. 20 pkt

• prezentacja – 30%, max. 30 pkt

• esej końcowy – 50%, max. 50 pkt

Kryteria uzyskania oceny końcowej:

Dst: 60-64 pkt

Dst +: 65-69 pkt

Db: 70-74 pkt

Db+: 75-79 pkt

Bdb: 80 pkt i więcej


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty w zakresie wiedzy – ocena aktywności i prezentacji

Efekty w zakresie umiejętności – ocena aktywności, prezentacji oraz eseju

Efekty w zakresie kompetencji społecznych – ocena aktywności i (ewentualnie) eseju


Metody dydaktyczne:

Wykład problemowy, dyskusja dydaktyczna, analiza przypadków, prezentacje wybranych zagadnień przez studentów. W razie zapotrzebowania ze strony studentów możliwe jest dodatkowo kontynuowanie i pogłębianie rozpoczętej podczas zajęć dyskusji za pośrednictwem forum dyskusyjnego z użyciem platformy Pegaz

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji i eseju na zadany temat: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Powstanie bioetyki, jej podstawowe zagadnienia i orientacje teoretyczne, bioetyka w pluralistycznym społeczeństwie

2) Bioetyka a etyka zdrowia publicznego - obszary wspólne i rozłączne

3) Prawa pacjenta w dyskursie bioetycznym wobec praktyki medycznej i

4) Autonomia i paternalizm w praktyce medycznej i w zdrowiu publicznym

5) Pojęcie sprawiedliwości w kontekście medycyny i zdrowia publicznego

6) Moralny wymiar ekonomii zdrowia

7) Etyczne aspekty organizacji systemu ochrony zdrowia

8) Bioetyka jako narzędzie publicznej kontroli systemu ochrony zdrowia

Ćwiczenia:

1) Podstawowe typy i zasady argumentacji bioetycznej

2) Spór o autonomię i paternalizm w bioetyce i etyce zdrowia publicznego

3) Świadoma zgoda i prawo do informacji - płaszczyzna etyczna i prawna

4) Etyka dobra wspólnego a etyka praw jednostki/praw pacjenta

5) Status formalny i moralny prawa do ochrony zdrowia

6) Spór o zasady sprawiedliwego dostępu do świadczeń zdrowotnych

7) Moralny wymiar ekonomii zdrowia, moralność zasad racjonowania środków w ochronie zdrowia

8) Rola badań naukowych w medycynie i zdrowiu publicznym w kontekście ochrony praw ich uczestników

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Beauchamp T. L., Childress J. F. (1996), Zasady etyki medycznej, Książka i Wiedza, Warszawa

• Gillon R. (1997), Etyka lekarska. Problemy filozoficzne, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Szewczyk K. (2009), Bioetyka, t. 1-2, PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Wyselekcjonowane materiały edukacyjne (teksty) przekazywane studentom podczas zajęć

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.