Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Demografia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-D Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Demografia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grażyna Jasieńska
Prowadzący grup: Aleksandra Ciochoń, Andrzej Galbarczyk, Grażyna Jasieńska, Ilona Nenko, Kinga Słojewska, Anna Tubek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy dotyczącej zjawisk i procesów demograficznych. Po ukończeniu kursu studenci będą znali zwłaszcza te procesy demograficzne, które są związane ze zdrowiem populacji. Odbiorcy kursu poznają też najważniejsze bazy informacji demograficznej i nauczą się prostych analiz tych danych. W ramach przedmiotu kształtowane są także umiejętności prezentacji ustnej i prezentacji pisemnej zagadnień naukowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. rozumie wybrane metody ilościowych badań naukowych

2. zna podstawowe zjawiska demograficzne i sposoby ich pomiaru


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi ocenić niektóre z aspektów stanu zdrowia zdefiniowanej zbiorowości ludzkiej (populacji)

4. posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

5. potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W07 w stopniu podstawowym; K_W05 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06 i K_U09 w stopniu średnim;, K_U26 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K06 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Ocena końcowa:

• 4 krótkie testy (40% oceny końcowej)

• 1 praca pisemna (10% oceny końcowej)

• 2 prezentacje (50% oceny końcowej)

• praca pisemna (dla ochotników, możliwość zdobycia dodatkowych punktów)

• dodatkowe punkty za aktywność na zajęciach


Efekt 1, 3 i 4:

ocena 3 - student prezentuje cele pracy, zastosowane metody i wyniki w sposób podstawowy

ocena 4 - oprócz prezentacji, student potrafi również dokonać analizy wyników

ocena 5 - student prezentuje cele pracy, zastosowane metody i wyniki na wysokim poziomie, oraz potrafi krytycznie odnieść się do wybranych aspektów własnej pracy


Efekt 2 - tak jak powyżej, oraz w stosunku do oceniania testów:

ocena 3 - student udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym

ocena 4 - student udziela prawidłowych odpowiedzi ale nie porusza wszystkich aspektów zagadnienia

ocena 5 - odpowiedzi studenta na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1, 3, 4, 5: prace pisemne, prezentacje

Efekt 2: prace pisemne, prezentacje, testy

Efekt 6: dyskusja na zajęciach


Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia, projekty studenckie, prezentacje

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 45 godz. – 1,5 ECTS

• opracowanie prac pisemnych i prezentacji: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Szczególny nacisk położony jest na poznanie metod badawczych demografii, podstawowych współczynników demograficznych i źródeł informacji demograficznej.

Wykłady:

1) Demografia historyczna

2) Teorie demografii współczesnej

3) Prognozy demograficzne

4) Współczynniki demograficzne

5) Przyrost naturalny

6) Umieralność niemowląt

7) Wzrost liczby ludności świata. Eksplozja demograficzna

Ćwiczenia:

1) Demografia historyczna

2) Współczynniki demograficzne

3) Metody badawcze

4) Urodzenia i czynniki wpływające na liczbę urodzeń

5) Wzrost liczby ludności świata. Eksplozja demograficzna

6) Oczekiwana długość życia

Literatura:

• Holzer J. Z. (2003), Demografia, wyd. 6, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa

• Wybrane artykuły naukowe i popularno-naukowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.