Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Edukacja zdrowotna w szkole średniej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-EZwSSred Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Edukacja zdrowotna w szkole średniej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Marcin Grysztar, Anna Tubek, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest poznanie aspektów zdrowotnych związanych z okresem dorastania. Ponadto celem przedmiotu jest zdobycie umie¬jętności oceny potrzeb zdrowotnych oraz opracowania scenariuszy edukacyjnych adresowanych do młodzieży szkół średnich

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i wyjaśnia koncepcje edukacji zdrowotnej w odniesieniu do młodzieży

2. wskazuje i analizuje metody przystosowane do edukacji zdrowotnej skierowanej do młodzieży

3. wyjaśnia specyfikę okresu dorastania pod względem stylu życia, zachowań ryzykownych i zachowań prozdrowotnych młodzieży

Umiejętności – student/ka:

4. potrafi przeprowadzić ocenę potrzeb zdrowotnych wybranej populacji

5. planuje, wdraża, monitoruje, ewaluuje i ocenia programy i scenariusze edukacji zdrowotnej skierowane do uczniów szkół średnich

Kompetencje społeczne – student/ka:

6. potrafi pracować w grupie nad zaplanowaniem i przygotowaniem scenariusza edukacji zdrowotnej adresowanego do młodzieży


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W26, K_W24, K_W25, K_W33 w stopniu zaawansowanym, K_W06, K_W07, K_W09, K_W12, K_W31 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U01, K_U02, K_U03, K_U15, K_U16, K_U27 w stopniu zaawansowanym; K_U26, K_U23, K_U05, K_U09, K_U10 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności społecznych: K_K04, K_K06, K_K07 w stopniu zaawansowanym oraz K_K08, K_K10 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość metod i strategii realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność),

- aktywność w trakcie ćwiczeń, opracowanie planu i treści oraz przeprowadzenie zajęć dydaktycznych dla młodzieży szkół średnich.

Na ocenę końcową składa się suma punktów uzyskanych za przygotowanie i realizację scenariusza edukacji zdrowotnej (70% punktów do zdobycia), oraz za aktywność na zajęciach (30% punktów do zdobycia).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie przez studenta 60% spośród wszystkich możliwych punktów do zdobycia.

Studentom, którzy nie uzyskali 60% spośród wszystkich możliwych punktów do zdobycia, ale uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości treści przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1-3

Ocena 3

Student wykazuje podstawową znajomość koncepcji edukacji zdrowotnej. Potrafi wskazać najważniejsze zasady planowania stosowane w edukacji zdrowotnej i metody ewaluacji. Student wymienia tylko wybrane techniki przydatne w edukacji zdrowotnej młodzieży. Potrafi wymienić niektóre aspekty zdrowotnej charakterystyki młodzieży.

Ocena 4:

Student wykazuje pogłębioną znajomość koncepcji edukacji zdrowotnej. Potrafi opisać zasady planowania stosowane w edukacji zdrowotnej i metody ewaluacji. Student wymienia i opisuje większość technik przydatnych w edukacji zdrowotnej młodzieży. Potrafi wymienić i wszechstronnie omówić aspekty charakterystyki zdrowotnej młodzieży.

Ocena 5:

Student wykazuje wszechstronną znajomość koncepcji edukacji zdrowotnej. potrafi dokładnie opisać i podać adekwatne przykłady zastosowania zasad planowania stosowane w edukacji zdrowotnej i metody ewaluacji. Student wymienia i opisuje techniki stosowane w edukacji zdrowotnej młodzieży, odnosząc się do dowodów na ich skuteczność i siłę oddziaływania. Potrafi wymienić i wielowymiarowo omówić charakterystykę zdrowotną młodzieży.

Efekty 4-5

Ocena 3

Student planuje prosty scenariusz edukacyjnych adresowany uczniów szkoły średniej w ogólnym zakresie. Tylko częściowo uwzględnia strategie planowania edukacji zdrowotnej, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne grupy docelowej. Student w ograniczonym zakresie potrafi przeprowadzić diagnozę potrzeb zdrowotnych różnych grup młodzieży zaplanowania właściwych działań edukacyjnych. Potrafi uwzględnić w procesie planowania scenariusza edukacyjnego ogólne potrzeby zdrowotne docelowej grupy młodzieży.

Ocena 4:

Student planuje złożony scenariusz edukacyjnych adresowany, do uczniów szkół średnich, uwzględniając adekwatne strategie planowania edukacji zdrowotnej, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne grupy docelowej. Student potrafi przeprowadzić rozszerzoną diagnozę potrzeb zdrowotnych grupy docelowej w celu zaplanowania właściwych działań edukacyjnych. W procesie planowania potrafi uwzględnić potrzeb zdrowotne swoiste dla wybranej grupy młodzieży.

Ocena 5:

Student planuje złożony, spójny i wieloaspektowy scenariusz edukacyjnych adresowany do uczniów szkół średnich, uwzględniając w sposób kompleksowy strategie planowania edukacji zdrowotnej, priorytety zdrowotne oraz potrzeby grupy docelowej. Student potrafi samodzielnie przeprowadzić zaawansowaną diagnozę potrzeb zdrowotnych grupy docelowej w celu zaplanowania właściwych działań edukacyjnych. W procesie planowania potrafi uwzględnić potrzeby zdrowotne różnych grup młodzieży.


Efekt 6

Ocena 3

Włącza się do pracy zespołu i realizuje powierzone mu zadania, ale przyjmuje raczej bierną postawę przy określaniu celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej.

Ocena 4:

Aktywnie włącza się do pracy zespołu i z zaangażowaniem realizuje powierzone mu zadania, także w pewnym stopniu włącza się do definiowania celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej.

Ocena 5:

Aktywnie włącza się do pracy zespołu i z dużym zaangażowaniem realizuje powierzone mu zadania, chętnie włącza się w definiowanie celów, strategii i technik wykorzystywanych w programie edukacji zdrowotnej oraz podejmuje inicjatywy mające na celu zwiększenie jakości programu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-3: ocena aktywności i wypowiedzi w trakcie ćwiczeń, ocena zadań wykonywanych na zajęciach

Efekt 4-5: ocena scenariusza edukacji zdrowotnej dla uczniów szkoły średniej i jego realizacji

Efekt 6: ocena pracy w zespołach zadaniowych


Metody dydaktyczne:

- analiza tekstów

- nauczanie w oparciu o problem

- dyskusja, burza mózgów

- praca w grupach zadaniowych

- opracowanie scenariusza edukacyjnego adresowanego do młodzieży

- zajęcia w terenie – ćwiczenia z młodzieżą dotyczące analizy wybranych problemów zdrowotnych


Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie planu i treści zajęć dydaktycznych z zakresu promocji zdrowia dla uczniów szkół średnich: 50 godz. – 2 ECTS


Pełny opis:

1) Zakres merytoryczny przedmiotu obejmuje następujące zagadnienia:

2) Zasady planowania programów edukacji zdrowotnej

3) Diagnoza potrzeb edukacyjnych

4) Metodyka edukacji zdrowotnej

5) Umiejętne przekazywanie wiedzy

6) Komunikacja interpersonalna

7) Promocja negatywna

8) Zachowania ryzykowne dla zdrowia

9) Zachowania zdrowotne młodzieży

10) Styl życia młodzieży a zdrowie

11) Profilaktyka zachowań ryzykownych młodzieży

12) Modele modyfikacji zachowań zdrowotnych

13) Praca warsztatowa dotycząca opracowania pakietów i scenariuszy edukacyjnych dotyczących problemów zdrowotnych młodzieży

14) Przykładowe treści do pracy dydaktycznej z młodzieżą: substancje psychoaktywne, aktywność fizyczna, bezpieczne zachowania seksualne, zdrowa dieta.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Wojnarowska B.(2017), Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa (RW 04.07.18)

• Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin, Warszawa

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r

• Mazur J. (red.) (2014), Zdrowie i zachowania zdrowotne młodzieży szkolnej w Polsce na tle wybranych uwarunkowań socjodemograficznych. Wyniki badań HBSC 2014. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

• Sierosławski J. (2015), Używanie alkoholu i narkotyków przez młodzież szkolną. Raport z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w 2015 r., Europejski program badań ankietowych w szkołach ESPAD. Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii i Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszaw (RW 04.07.18)

Literatura uzupełniająca:

• Ostrowska A. (1999), Styl życia a zdrowie. Wydawnictwo ISIS PAN, Warszawa,

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.