Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Etniczne i kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-EiKUZZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etniczne i kulturowe uwarunkowania zachowań żywieniowych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 15 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student uzyska wiedzę dotyczącą wpływu uwarunkowań kulturowych na zachowania żywieniowe człowieka. Potrafi wyjaśnić politykę Unii Euro¬pejskiej dotycząca ochrony dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego, w krajach Wspólnoty.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. uzasadnia rolę czynników kulturowych i etnicznych w powstawaniu i utrwalaniu nawyków żywieniowych w zależności od środowiska bytowania

2. wyjaśnia politykę Unii Europejskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi zastosować nabytą wiedzę w zakresie oceny zachowań żywieniowych zwracając uwagę na wielokulturowość w Europie

4. potrafi przeprowadzić wyszukiwanie niezbędnych informacji w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach w zakresie udziału czynników kulturowych na zachowania żywieniowe ludzi


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. jest świadom problemów etycznych w naukach żywieniowych

6. demonstruje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, wyrażających się innymi od własnych zachowaniami żywieniowymi, a ukształtowanymi przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W10 i K_W27 w stopniu podstawowym; K_W11 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U06 i K_U26 w stopniu podstawowym; K_U05 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu średnim; K_K06 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw żywienia człowieka

Forma i warunki zaliczenia:

Zasadniczym warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie zaliczenia na ocenę, na które składa się:

pozytywna ocena uczestnictwa studenta w dyskusjach, przedstawienie prezentacji, przedstawienie potwierdzenia wizyt w dwóch muzeach w Krakowie, których wystawy są związane z tematyką prowadzonych wykładów oraz zaliczenie ustne modułu.

Ocena ustalana jest w zależności od sumy uzyskanych punktów z poszczególnych ocenianych części:

• Aktywność w dyskusjach podczas wykładów - 0-10 pkt

• Zwiedzenie 2 muzeów w Krakowie związanych z tematyką prowadzonego modułu – 5 pkt.

• Przedstawienie prezentacji - 0-5 pkt

• Zaliczenie ustne - 0-20 pkt.

Ocena jest uzależniona od uzyskanych punktów, które wskazują na stopień uzyskanej wiedzy, umiejętności oraz kompetencji. Ocena dostateczna - od 60-69 % punktów. Ostateczne zakresy punktowe są uzależnione od rozkładu punktów uzyskanych przez wszystkich w grupie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów z zakresu wiedzy i umiejętności (1-4) sprawdzone będzie podczas przedstawienia prezentacji oraz zaliczenia modułu, a efekty w zakresie kompetencji społecznych (5-6) sprawdzone będą poprzez ocenę aktywności studenta w dyskusjach prowadzonych podczas wykładów.

Metody dydaktyczne:

wykłady stacjonarne, dyskusja ukierunkowana, prezentacja własna studenta

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji na uzgodniony temat - 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie i uczestnictwo w zaliczeniu - 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

1) Wyjaśnienie roli czynników kulturowych i etnicznych w powstawaniu i utrwalaniu nawyków żywieniowych w zależności od środowiska bytowania.

2) Udział tych czynników w powstawaniu lub zapobieganiu chorób dietozależnych.

3) Zwrócenie uwagi na wielokulturowość w Europie i stosunek do grup migrantów, etnicznych, narodowościowych i religijnych w aspekcie ich zachowań żywieniowych.

4) Problemy etyczne w naukach żywieniowych.

5) Zrozumienie polityki Unii Europejskiej w zakresie ochrony dziedzictwa kulinarnego i kulturowego w krajach Wspólnoty - Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Ogrodowska B. (2007), Polskie tradycje i obyczaje rodzinne, Sport i Turystyka Muza SA, Warszawa

• Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa

• Zestaw materiałów dydaktycznych przygotowanych przez wykładowcę - wybrane artykuły naukowe w języku polskim i angielskim

• strony: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz http://www.sejm.gov.pl

Literatura uzupełniająca:

• Babbie E. (2008), Podstawy badań społecznych, PWN, Warszawa

• Frankfort-Nachmias C., Nachmias D. (2001), Metody badawcze w naukach społecznych, Zysk i S-ka Wyd. S.c., Poznań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.