Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia i rozwój zdrowia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-HisRZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia i rozwój zdrowia publicznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, zdrowie publiczne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest poznanie przez studenta najważniejszych dokonań, które przyczyniły się do rozwoju współczesnej medycyny oraz zdrowia publicznego. Ponadto, celem przedmiotu jest umiejętność oceny znaczenia technologii medycznych dla poprawy skuteczności i jakości interwencji zdrowotnych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia i analizuje przełomowe koncepcje, technologie i strategie, przyczyniające się do rozwoju współczesnej medycyny i zdrowia publicznego na przestrzeni wieków

2. analizuje etiopatogenezę, sposoby diagnostyki i metody leczenia wybranych chorób, zwłaszcza o znaczeniu społecznym, w kontekście rozwoju na przestrzeni wieków koncepcji, strategii, technologii, wykorzystywanych we współczesnej medycynie i zdrowiu publicznym

Umiejętności – student/ka:

3. potrafi dokonać analizy znaczenia poszczególnych strategii i technologii dla poprawy jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta

Kompetencje społeczne – student/ka:

4. jest świadomy/a konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01 w stopniu średnim; K_W04 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U02 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywny udział we wszystkich zadaniach realizowanych na ćwiczeniach oraz przygotowanie i przedstawienie prezentacji na wybrany temat.

Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za prezentację przygotowaną i wygłoszoną przez studenta (70% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (30% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności. Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.

Efekty 1, 2

Ocena 3

Sposób prezentacji tematu przez studenta wskazuje na powierzchowną znajomość tematu. Student wymienia przede wszystkim dane faktograficzne, ale nie potrafi się odnieść do szerszego kontekstu związanego z daną dziedziną, czy to na poziomie koncepcji czy sekwencji zdarzeń. Wizja prezentacji tematu nie wykracza poza zawartość slajdów. Prezentacja spełnia tylko minimalne wymagania, co do struktury i objętości. Do jej przygotowania wykorzystano tylko nieliczne pozycje piśmiennictwa, sposób cytowania jest tylko częściowo zgodny z wymaganiami. Jakość źródeł jest w większości adekwatna do tematu wypowiedzi.

Ocena 4

Prezentacja dokonana przez studenta wskazuje na dobrą znajomość tematu. Student odnosi się do szerszego kontekstu zagadnienia. Potrafi, jeśli to istotne, określić sekwencję zdarzeń. Wizja prezentacji wykracza w pewnym stopniu poza zawartość slajdów. Struktura i objętość prezentacji wykracza istotnie poza minimalne wymagania. Opiera się na dość dużej liczbie adekwatnie dobranych źródeł o wysokiej jakości. Sposób cytowania jest w pełni zgodny z wymaganiami.

Ocena 5

Student swobodnie omawia wybrany temat wykazując się szeroką znajomością zagadnienia. Potrafi naświetlić tło historyczne lub problemowe, nawiązać do równocześnie zachodzących trendów lub zjawisk. Wizja prezentacji jest spójna i znacząco wykracza poza treści ujęte na slajdach. Struktura i objętość prezentacji znacząco wykracza poza minimalne wymagania. Opiera się na dużej liczbie adekwatnie dobranych źródeł o wysokiej jakości. Sposób cytowania jest w pełni zgodny z wymaganiami.

Efekty 3 - 4

Ocena 3

Student rzadko bierze udział w dyskusji lub wypowiada swoje opinie. W niewielkim stopniu angażuje się we wspólne aktywności, takie jak przygotowanie mapy myśli lub podsumowanie zagadnienia. Tylko w ograniczonym zakresie włącza się do prób zdefiniowania wskazanych problemów. W ograniczony sposób jest w stanie analizować znaczenie nowoczesnych technologii dla poprawy jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta. Dostrzega ewolucję poszczególnych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia, ale nie jest w stanie w pełni opisać znaczenie innowacji dla ich rozwoju. Student przejawia ograniczoną świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

Ocena 4

Student dość często włącza się do dyskusji i wypowiada swoje opinie. Raczej chętnie angażuje się we wspólne aktywności, takie jak przygotowanie mapy myśli lub podsumowanie zagadnienia. Zwykle uczestniczy w próbach zdefiniowania wskazanych problemów. Jest w stanie przekrojowo analizować znaczenie nowoczesnych technologii dla poprawy jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta. Rozumie ewolucję poszczególnych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia i jest w stanie opisać znaczenie innowacji dla ich rozwoju. Student przejawia dużą świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny.

Ocena 5

Student bardzo często włącza się do dyskusji i wypowiada swoje opinie. Bardzo chętnie angażuje się we wspólne aktywności, takie jak przygotowanie mapy myśli lub podsumowanie zagadnienia. Często uczestniczy w próbach zdefiniowania wskazanych problemów. W sposób wszechstronny i przekrojowy analizuje znaczenie nowoczesnych technologii dla poprawy jakości usług zdrowotnych i bezpieczeństwa pacjenta. Bardzo dobrze rozumie ewolucję poszczególnych technologii wykorzystywanych w ochronie zdrowia i jest w stanie wyczerpująco opisać znaczenie innowacji dla ich rozwoju. Student przejawia bardzo dużą świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1, 2 - ocena prezentacji przygotowanej przez studenta.

Efekty 3, 4 - ocena aktywności i wypowiedzi studenta w trakcie dyskusji prowadzonych na zajęciach.


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, prezentacje studentów, dyskusje, praca własna

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 20 godz. - 0,7 ECTS

• przygotowanie prezentacji przez studenta: 10 godz. - 0,3 ECTS.


Pełny opis:

1) Rozwój nowoczesnych technologii w ochronie zdrowia w perspektywie historycznej

2) Znaczenie i przejawy innowacji w ochronie zdrowia i medycynie

3) Ewolucja strategii oraz metod diagnostyki i leczenia na przestrzeni wieków aż do czasów współczesnych

4) Kształtowanie się nowoczesnego modelu ochrony zdrowia

5) Ciągłość i współdzielona opieka medyczna, opieka w warunkach domowych

6) Kształtowanie świadomości zdrowotnej w społeczeństwie i wzmacnianie roli pacjenta

7) Doktryna interwencji medycznych i zdrowotnych opartych na dowodach naukowych

8) Medycyna genomiczna i personalizowana

9) Indywidualizacja interwencji medycznych

10) Postępy w walce z nowotworami

11) Walka z chorobami infekcyjnymi i nowe zagrożenia od czasów historycznych do współczesności

12) Postęp w zakresie procedur inwazyjnych i technik ograniczających inwazyjność zabiegów operacyjnych

13) Postęp w ginekologii i położnictwie

14) Sprawne zarządzanie informacją, jako podstawa skutecznych interwencji z zakresu zdrowia publicznego

15) Błędy i wypaczenia w badaniach i praktyce medycznej

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wojtczak A. (2009), Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku, PZWL, Warszawa

• Straus WE., Straus A. (2009), 100 największych osiągnięć medycyny, Świat Książki, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Gajewski P., Jaeschke R., Brożek J. (2008), Podstawy EBM, Medycyna Praktyczna, Kraków

• Newman DH. (2010), Cień Hipokratesa, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Gawande A. (2011), Lepiej, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Gawande A. (2009), Komplikacje, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Gibson G. (2010), A wszystko przez geny, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice

• Schoemaker PJH., Schoemaker JA. (2010),Czipy, klony i przekraczanie 100 lat życia, Wydawnictwo Sonia Draga, Katowice

• Moore P. (2009) Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki, Bellona SA, Warszawa

• Thorwald J. (2009), Pacjenci, Wydawnictwo Literackie, Kraków

• Thorwald J. (2009), Triumf chirurgów, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Siemionow M. (2010), Twarzą w twarz, Wydawnictwo Znak, Kraków

• Virapen J. (2011), Skutek uboczny śmierć, Wydawnictwo Publicat, Poznań

• Słomko Z. (2008), Ginekologia, tom 2, PZWL, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.