Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Marketing społeczny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-MarSpoł Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Marketing społeczny
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Marcin Grysztar, Karolina Sobecka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat planowania interwencji z zakresu marketingu społecznego. Ponadto, przedmiot ma na celu zdobycie umiejętności projektowania kampanii społecznych adreso¬wanych do wybranych grup docelowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. omawia możliwości zastosowania marketingu społecznego w zdrowiu publicznym w odniesieniu do różnych grup odbiorców i w oparciu o adekwatne przykłady

2. wymienia rodzaje mediów społecznościowych i podaje strategie ich wykorzystania w kontekście zdrowia publicznego i promocji zdrowia


Umiejętności – student/ka:

3. posiada umiejętność oceny potrzeb określonej grupy odbiorców w planowaniu interwencji z zakresu marketingu społecznego w zdrowiu publicznym

4. potrafi opracować koncepcję oraz przygotować projekt kampanii społecznej i wspierającego serwisu internetowego do realizacji celu z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia


Kompetencje społeczne – student/ka:

5. współpracuje w zespole przy przygotowaniu kampanii społecznej i wspierającego serwisu internetowego


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W24 i K_W30 w stopniu podstawowym; K_W26, K_W31 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U11 i K_U23 w stopniu podstawowym; K_U24 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K08 w stopniu podstawowym; K_K01 i K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z zakresu podstaw socjologii, problemów społecznych i psychologicznych uwarunkowań zachowań ludzi

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność), aktywność w trakcie zajęć oraz przygotowanie w ramach pracy zespołowej projektu kampanii społecznej i wspierającego serwisu internetowego z zakresu promocji zdrowia.

Na ocenę z zaliczenia przedmiotu składa się ocena za przygotowanie i prezentację projektu kampanii społecznej i wspierającego ją serwisu internetowego (70%) oraz ocena za zaangażowanie w pracę zespołu i aktywność na zajęciach (30%).


Efekty 1 - 2

Ocena 3

Student wymienia i omawia w ograniczonym zakresie zastosowania marketingu społecznego w zdrowiu publicznym uwzględniając w pewnym stopniu ich znaczenie dla konkretnych grup użytkowników. Wskazuje niektóre rodzaje mediów społecznościowych i opisuje przykłady ich zastosowania w kontekście zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Ocena 4

Student wymienia i satysfakcjonująco omawia zastosowania marketingu społecznego w zdrowiu publicznym uwzględniając w znaczącym stopniu ich znaczenie dla konkretnych grup użytkowników. Dokonuje przeglądu mediów społecznościowych i adekwatnie opisuje przykłady ich zastosowania w kontekście zdrowia publicznego i promocji zdrowia.

Ocena 5

Student swobodnie wymienia i orientuje się we współczesnych zastosowaniach marketingu społecznego w zdrowiu publicznym wszechstronnie opisując ich znaczenie dla docelowych grup użytkowników. Bardzo dobrze orientuje się w rodzajach mediów społecznościowych i możliwych ich zastosowaniach w kontekście zdrowia publicznego i promocji zdrowia.


Efekt 3 - 5

Ocena 3

Student w ograniczonym zakresie potrafi przeprowadzić analizę potrzeb docelowej grupy użytkowników oraz dobrać interwencje z zakresu marketingu społecznego oraz narzędzia internetowe niezbędne do wsparcia potrzeb zdrowotnych wybranej grupy docelowej i do realizacji celów zdrowia publicznego. Potrafi opracować podstawową koncepcję kampanii społecznej i wspierającego ją serwisu internetowego do realizacji wybranego celu z zakresu zdrowia publicznego i promocji. Potrafi komunikować się i wypełniać powierzone zadania w trakcie pracy zespołowej.

Ocena 4

Student potrafi przeprowadzić szczegółową analizę potrzeb docelowej grupy użytkowników i w szerokim zakresie dobierać interwencje z zakresu marketingu społecznego oraz narzędzia internetowe niezbędne do wsparcia potrzeb zdrowotnych wybranej grupy docelowej i do realizacji celów zdrowia publicznego. Potrafi opracować kompleksową koncepcję kampanii społecznej i wspierającego ją serwisu internetowego do realizacji wybranego celu z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Wykazuje dobre umiejętności komunikowania się w zespole, włącza się w planowanie zadań i rzetelnie realizuje powierzone zadania w trakcie pracy zespołowej.

Ocena 5

Student potrafi przeprowadzić dogłębną analizę potrzeb docelowej grupy użytkowników i swobodnie dobierać interwencje z zakresu marketingu społecznego oraz narzędzia internetowe do wsparcia potrzeb zdrowotnych różnych potencjalnych grup docelowych i do realizacji celów zdrowia publicznego. Potrafi opracować kompleksową koncepcję kampanii społecznej i wspierającego ją serwisu internetowego przewidującą szerokie wykorzystanie różnych mediów społecznościowych do realizacji wybranego celu z zakresu zdrowia publicznego i promocji zdrowia. Bardzo dobrze komunikuje się w zespole, jest inicjatorem pomysłów, organizuje pracę zespołu, twórczo włącza się w prezentację celów projektu i rzetelnie realizuje powierzone zadania w trakcie pracy zespołowej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1,2 – ocena aktywności i wypowiedzi studenta w czasie zajęć kontaktowych

Efekt 3,4,5 - ocena projektu kampanii społecznej i wspierającego serwisu internetowego przygotowanych przez studenta w ramach pracy zespołowej


Metody dydaktyczne:

Analiza przykładów interwencji z zakresu marketingu społecznego i kampanii społecznych w zdrowiu publicznym. Ocena potrzeb zdrowotnych wybranych grup i społeczności. Przegląd zastosowań Internetu i mediów społecznościowych w zdrowiu publicznym. Analiza możliwości zastosowania mediów społecznościowych w komunikacji zdrowotnej. Opracowanie projektu kampanii społecznej odnoszącej się do określonego problemu zdrowia publicznego. Przygotowanie projektu serwisu internetowego wspierającego kampanię społeczną.

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS

• opracowanie i prezentacja projektu kampanii społecznej i wspierającego serwisu internetowego: 35 godz. - 1,5 ECTS


Pełny opis:

1) Marketing społeczny – podstawowe pojęcia i strategie.

2) Zastosowania marketingu społecznego w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia.

3) Planowanie interwencji w zdrowiu publicznym.

4) Kampania społeczna – definicja, zasady planowania i przykłady.

5) Grupy docelowe dla interwencji z zakresu marketing społecznego.

6) Porównanie marketingu społecznego z marketingiem komercyjnym.

7) Internet i największe wyzwania zdrowotne współczesnych społeczeństw

8) Wykorzystanie Internetu w realizacji celów zdrowia publicznego (infodemiologia, infonadzór, monitorowanie zjawisk zdrowotnych)

9) Obszar zastosowań mediów społecznościowych w zdrowiu publicznym i promocji zdrowia

10) Budowanie relacji pomiędzy świadczeniodawcą i świadczeniobiorcą za pomocą mediów społecznościowych

11) Znaczenie dostępu do treści związanych ze zdrowiem i medycyną dla wzmocnienia roli pacjenta

12) Rozwój zdolności do korzystania z zasobów prozdrowotnych w Internecie (kompetencje e-zdrowotne)

13) Ocena jakości usług medycznych i kompetencji lekarzy w Internecie

14) Interwencje z zakresu marketingu społecznego ukierunkowane na zwalczanie uzależnień

15) Wsparcie rówieśnicze za pośrednictwem platform internetowych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Daszkiewicz M. (2011), Planowanie kampanii społecznych. Nauki o Zarządzaniu. 6/2011, s. 131-145

• Stowarzyszenie Zdrowych Miast Polskich (2011), Poradnik Marketing społeczny dla zdrowia kobiet. Łódź, Kwiecień 2011

• Grier S, Bryant CA. (2005), Social Marketing in Public Health. Annu Rev Public Health 26, s. 319-339

• Resnick EA, Siegel M. (2013), Marketing Public Health. Strategies to promote social change. Jones & Bartlett Learning

Literatura uzupełniająca:

• Tkocz AM. (2013), Wykorzystanie Internetu w programach marketingu społecznego – szanse i zagrożenia. Zarządzanie i Finanse 11.1, cz.2, s. 395-408

• Lefebvre RC. (2011), An integrative model for social marketing. J Social Marketing 1(1), s. 54-72

• Center for Disease Control and Prevention. Office of the Associate Director for Communication. The Health Communicator's Social Media Toolkit. July 2011

• Eysenbach G. (2009), Infodemiology and Infoveillance: Framework for an Emerging Set of Public Health Informatics Methods to Analyze Search, Communication and Publication Behavior on the Internet . J Med Internet Res. 11(1): e11

• Bryła M. i wsp. (2009), Internet jako źródło informacji o zdrowiu publicznym. Cz.III Znaczenie informacji w zdrowiu publicznym i zagrożenia związane z pozyskiwaniem informacji z zakresu zdrowia publicznego przez Internet, Zdrowie Publiczne 119(4), s. 436-441

• Szostek D. (2014), Błędy i trudności w stosowaniu marketingu społecznego na przykładzie kampanii społecznych w Polsce. Marketing i Rynek 9/2014, s. 8-16

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.