Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-Mat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, zdrowie publiczne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

• Poznanie podstawowych pojęć i narzędzi matematycznych stosowanych w naukach o zdrowiu.

• Stworzenie podstaw umożliwiających dobór właściwego modelu matematycznego do postawionego problemu.

• Wykształcenie umiejętności korzystania z oprogramowania komputerowego w celu usprawnienia i wzbogacenia metodyki rozwiązywania problemów matematycznych.


Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. poprawnie definiuje podstawowe pojęcia i narzędzia matematyczne stosowane w naukach o zdrowiu


Umiejętności - student/ka:

2. potrafi określić wartość logiczną zdań i wykonać działania na zbiorach

3. potrafi obliczyć wartość wyrażenia matematycznego

4. potrafi narysować wykres podstawowych funkcji matematycznych oraz określić ich własności

5. posiada umiejętność rozwiązywania równań i nierówności

6. posiada umiejętność obliczania pochodnych podstawowych funkcji matematycznych

7. potrafi dobierać model matematyczny do postawionego problemu

8. stosuje podstawowe oprogramowanie komputerowe do rozwiązywania prostych problemów matematycznych


Kompetencje społeczne - student/ka:

9. rozumie potrzebę zastosowania analiz matematycznych w naukach o zdrowiu


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W05, K_W07 i K_W13 w stopniu podstawowym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U09 i K_U26 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

Podstawowa wiedza z matematyki na poziomie szkoły średniej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę

Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za poszczególne aktywności: kolokwium zaliczeniowe (waga=0,5), ocena z prezentacji (waga=0,1), sprawdzian cząstkowy (waga=0,25), aktywność na zajęciach (waga=0,15). Uzyskanie łącznej punktacji poniżej 60% punktów wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu.

Oceny: poniżej 60% - ndst, 60-69% - dst, 70-74% - plus dst, 75-84% - db, 85-89% - plus db, 90-100% - bdb.

Kolokwium zaliczeniowe (Efekty 1-6) oraz sprawdzian cząstkowy (Efekty 2-6) mają formę zestawu zadań do rozwiązania. Do zaliczenia kolokwium konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Aktywny udział w ćwiczeniach (Efekty 2-9) oceniany jest uzyskaniem 0-2 punktów na każdych zajęciach.

W prezentacji (Efekt 9), mającej formę raportu pisemnego, ocenia się: (a) terminowość wykonania zadania, (b) adekwatność zastosowanej metody do rozwiązania problemu, (c) sposób przedstawienia wyników


Osoby powtarzające przedmiot nie są zwolnione z zaliczenia żadnej z części składowej ćwiczeń, nawet jeśli realizowały ją już w poprzednich latach.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięte efekty z zakresu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych oceniane są na każdych zajęciach na podstawie bieżącej obserwacji postępów studentów podczas wykonywania powierzonych im zadań.

Ponadto poszczególne efekty kształcenia oceniane są na podstawie:

Efekt 1- kolokwium zaliczeniowe

Efekty 2 - 6 – kolokwium cząstkowe, ustne odpowiedzi w trakcie zajęć, kolokwium zaliczeniowe

Efekt 7-9 – dyskusja w trakcie zajęć, prezentacja/projekt


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień praktycznych po krótkim wprowadzeniu teoretycznym przy wykorzystaniu programów komputerowych

Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 15 godz. – 0,5 ECTS

- samodzielne rozwiązywanie zadań: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie do sprawdzianu cząstkowego i kolokwium zaliczeniowego: 5 godz. - 0,2 ECTS


Pełny opis:

1) Logika matematyczna: podstawowe spójniki logiczne, wartość logi¬czna zdań, tautologie. Teoria zbiorów.

2) Obliczenia na liczbach rzeczywistych: potęgi, pierwiastki, wartość bezwzględna, procenty i punkty procentowe.

3) Wyrażenia algebraiczne: rozkład wielomianu na czynniki, dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie wyrażeń wymiernych; skracanie i rozszerzanie wyrażeń wymiernych.

4) Funkcje jednej zmiennej i ich własności: dziedzina, zbiór wartości, miejsca zerowe, przedziały monotoniczności, wykres. W szczególności funkcja liniowa, kwadratowa, potęgowa, wykładnicza i logarytmiczna.

5) Równania, układy równań i nierówności: liniowe, kwadratowe, logarytmiczne, wymierne (rozważane w kontekście praktycznym).

6) Pochodna funkcji: definicja, interpretacja geometryczna, podstawowe wzory, pochodne funkcji elementarnych.

7) Zastosowanie programu Excel do prostych obliczeń matematycznych.

Literatura:

Moduł ma charakter autorski, obowiązują materiały wyselekcjonowane i przygotowane przez prowadzącego z różnych pozycji literatury. Elementy teorii oraz zestawy zadań i ćwiczeń są podane studentom podczas zajęć.

Zalecana literatura:

• Gewert M., Skoczylas Z. (2008), Analiza matematyczna 1. Przykłady i zadania, Oficyna Wydawnicza GiS, Wrocław

• Krysicki W., Włodarski L. (2004), Analiza matematyczna w zadaniach. Część I, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Gdowski B., Pluciński E. (2005), Zbiór zadań z matematyki dla kandydatów na wyższe uczelnie, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.