Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-OCPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 27 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest zdobycie wiedzy w zakresie prawnych zasad odpowie¬dzialności cywilnej podmiotów leczniczych i ich wpływu na funkcjo¬nowanie podmiotów leczniczych w sferze roszczeń odszkodo¬wawczych, studenci zdobywają nową wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego materialnego i proceduralnego, najczęstszych przyczyn odpo¬wiedzialności cywilnej i roszczeń na gruncie prawa cywilnego, a także podstaw prawnych w sferze ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej, po zaliczeniu przedmiotu studenci znają zakres odpowiedzialności tych podmiotów i metody zmniejszania ryzyka, potrafią wskazać obszary i środki niezbędnego zabezpieczenia w formie ubezpieczenia oc oraz inne metody zapobiegania problemom i skutkom prawnym.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i interpretuje podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wobec pacjentów

2. rozróżnia, kategoryzuje, opisuje aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych w polskim systemie opieki zdrowotnej

3. identyfikuje i interpretuje podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej oraz zasady prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej w spółkach prawa handlowego i przepisy w sferze ubezpieczeń OC dla podmiotów leczniczych


Umiejętności – student/ka:

4. interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

5. potrafi wskazać procedury i instrumenty decydujące dla minimalizacji skali odpowiedzialności cywilnej tak w zakresie przestrzegania standardów, jak i minimalizacji skutków ryzyka


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02, K_W14 w stopniu średnim, K_W16, K_W17, K_W19, K_W20, K_W21, K_W23, K_W33 w stopniu zaawansowanym, K_W27, K_W28 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23, K_U26, K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08, K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie podstaw prawa cywilnego: znajomość pojęć szkody, krzywdy, odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki

Forma i warunki zaliczenia:

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny zdobytej wiedzy w trakcie ustnego kolokwium oraz aktywne uczestnictwo w pracy grupowej nad zadanym projektem, opracowanie prezentacji projektu i jego prezentacja

EFEKTY 1-3: ocena wiedzy w formie ustnego kolokwium w trakcie ćwiczeń

ndst: nie zna adekwatnych regulacji

dst: zna podstawowe przepisy, ale nie potrafi ich właściwie zastosować

db: wykazuje znajomość nie tylko podstawowych przepisów, potrafi je stosować

bdb: stosuje prawidłowo szeroki katalog źródeł w celu rozwiązywania problemów, rozumie relacje przepisów ogólnych i szczególnych w stosowaniu do kwestii odpowiedzialności cywilnej

oraz w celu definiowania, analizy i charakterystyki funkcjonowania podmiotów leczniczych, rozumie wzajemne relacje między tymi przepisami

EFEKTY 4-5: ocena prawidłowości zastosowania wiedzy j.w. oraz w opracowanym projekcie

ndst: nie potrafi dokonać prostej wykładni właściwych przepisów

dst: potrafi interpretować podstawowe przepisy, ale nie zna regulacji szczególnych

db: wykazuje znajomość nie tylko podstawowych przepisów, potrafi je stosować

bdb: stosuje prawidłowo zasady wykładni w celu zastosowania przepisu, prawidłowo formułuje wnioski w oparciu o przepisy ogólne i szczególne w stosunku do odpowiedzialności cywilnej zoz

Ocena końcowa:

Ocena ndst: niespełnienie kryteriów podstawowych (obecności i uczestnictwo w zajęciach) i niedostateczny wynik kolokwium ustnego: student nie posiada wiedzy wymaganej w poszczególnych efektach, niedopuszczenie do prezentacji projektu

Ocena dst: spełnienie w.w. kryteriów i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie dostatecznym (w zasadniczej części prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu), przygotowany projekt uzyskał także ocenę dostateczną

Ocena db: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu dobrym i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie dobrym (w pełni prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu) opracowanie projektu na poziomie dobrym

Ocena bdb: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu bardzo dobrym i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie bdb (prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu z odwołaniem się do podobnych przykładów, opinii doktryny), opracowanie projektu na poziomie wyróżniającym się i zaprezentowanie efektów projektu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1-3: ocena wiedzy w formie ustnego kolokwium w trakcie ćwiczeń

EFEKTY 4-5: ocena prawidłowości zastosowania wiedzy w opracowanym projekcie


Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny (zadany materiał źródłowy przed wykładem)

W trakcie ćwiczeń praca w grupach nad przygotowaniem materiału do opracowania projektu końcowego


Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 10 godz. - 0,5 ECTS

- opracowanie projektu minimalizacji ryzyka OC w konkretnym przypadku: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie i prezentacja wyników projektu: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wprowadzenie do tematyki działalności podmiotów leczniczych w świetle prawa cywilnego: zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej i zasady szczególne w kontekście spółek prawa handlowego. Rozwój problematyki odpowiedzialności zozów, różne rodzaje odpowiedzialności na wybranych przykładach orzecznictwa sądowego.

Wykłady:

1) ZOZ i podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia, wprowadzenie do tematyki zajęć. Zasady funkcjonowania, system organizacyjny.

2) Geneza i ewolucja pojęcia odpowiedzialności publicznej jednostki opieki zdrowotnej.

3) Prawne podstawy odpowiedzialności zoz w świetle przepisów kodeksu cywilnego i spółek (K.H.).

4) Odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania zatrudnionych w zoz osób: lekarza lub innego personelu medycznego.

5) Odpowiedzialność w przypadku zawinionego działania zatrudnionych w nim osób: lekarza lub innego personelu medycznego: wybrane prezentacje typu case study.

6) Pojęcie tzw. winy organizacyjnej oraz zasady odpowiedzialności z nią związane.

7) Pojęcie tzw. winy organizacyjnej jednostki opieki zdrowotnej oraz zasady odpowiedzialności z nią związane: wybrane prezentacje typu case study.

8) Problem zakażeń szpitalnych jako podstawy odpowiedzialności zoz i podmiotów leczniczych.

9) Problem zakażeń szpitalnych jako podstawy odpowiedzialności: wybrane prezentacje typu case study.

Ćwiczenia:

1) Zasady słuszności w kontekście odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych.

2) Zasady słuszności w kontekście odpowiedzialności: wybrane prezentacje typu case study.

3) Specyfika odpowiedzialności świadczeniodawców niepublicznych: relacja podmiot - pacjent.

4) Specyfika odpowiedzialności świadczeniodawców niepublicznych: wybrane prezentacje typu case study.

5) Szczególne przypadki odpowiedzialności cywilnej (świadczenia zamówione przez adm. rządową, samorząd terytorialny, publiczny zoz).

6) Podsumowanie: przegląd materiału i wnioski: perspektywy zmian w podejściu do prawa do leczenia, najistotniejsze zmiany stanu prawnego.

W ramach ćwiczeń przygotowywane są w oparciu o treści wykładowe projekty prac grupowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Nesterowicz M. (2007), Prawo Medyczne, Wydanie VIII poprawione, Wyd. Dom Organizatora, Toruń

• Poździoch S. (2003), Regulacje prawne w dziedzinie ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim, w: Zdrowie i Zarządzanie Nr 3-4

• Mokrzycka A. (2010), Przedsiębiorstwo lecznicze. Innowacyjna legislacja czy manowce reformy? Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, tom VIII, nr 2, s. 68-86

• Mokrzycka A. (2007), Problemy dostępności opieki zdrowotnej w aktach prawnych, w: Golinowska S. (red.), Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej, wykluczenia oraz nierówności w zdrowiu, Opracowania PBZ, IPiSS, Warszawa

Teksty źródłowe:

• Ustawy: Kodeks cywilny i kodeks spółek prawa handlowego

• Wybrane orzeczenia sądów cywilnych w sprawach o stwierdzenie odpowiedzialności cywilnej jednostki opieki zdrowotnej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.