Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-OCPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest zdobycie wiedzy w zakresie prawnych zasad odpowiedzial-ności cywilnej podmiotów leczniczych i ich wpływu na funkcjonowanie w sferze roszczeń odszkodowawczych (prawo medyczne). Studenci zdoby-wają nową wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego materialnego i proceduralnego (sądowego), najczęstszych przyczyn odpowiedzialności cywilnej i roszczeń na gruncie prawa cywilnego, a także podstaw prawnych w sferze ubezpieczeń. Po zaliczeniu przedmiotu studenci znają zakres odpowiedzialności tych podmiotów i metody zmniejszania ryzyka, potrafią wskazać obszary i środki niezbędnego zabezpieczenia w formie ubezpieczenia oraz inne metody zapobiegania problemom i skutkom prawnym (ograniczanie ryzyk w działalności podmiotów leczniczych na gruncie prawa medycznego).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i interpretuje podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wobec pacjentów

2. rozróżnia, kategoryzuje i opisuje aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych w polskim systemie opieki zdrowotnej

3. identyfikuje i interpretuje podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej oraz zasady prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej w podmiotach leczniczych (o różnej strukturze własnościowej)


Umiejętności – student/ka:

4. interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

5. potrafi wskazać procedury i instrumenty decydujące dla minimalizacji skali odpowiedzialności cywilnej tak w zakresie przestrzegania standardów, jak i minimalizacji skutków ryzyka


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02, K_W14 K_W27 i K_W28 w stopniu średnim; K_W16, K_W17, K_W19, K_W20, K_W21, K_W23 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23, K_U26 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08 i K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Wiedza w zakresie podstaw prawa cywilnego: znajomość pojęć szkody, krzywdy, odszkodowania i zadośćuczynienia.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia modułu jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnej oceny zdobytej wiedzy w trakcie ustnego kolokwium oraz aktywne uczestnictwo w pracy grupowej nad zadanym projektem, opracowanie prezentacji projektu i jego prezentacja.


EFEKTY 1-3: ocena wiedzy w formie ustnego kolokwium w trakcie ćwiczeń.

Ocena „ndst”: nie zna adekwatnych regulacji.

Ocena „dst”: zna podstawowe przepisy, ale nie potrafi ich właściwie zastosować.

Ocena „db”: wykazuje znajomość nie tylko podstawowych przepisów, potrafi je stosować.

Ocena „bdb”: stosuje prawidłowo szeroki katalog źródeł w celu rozwiązywania problemów, rozumie relacje przepisów ogólnych i szczególnych w stosowaniu do kwestii odpowiedzialności cywilnej

w kontekście funkcjonowania podmiotów leczniczych, rozumie wzajemne relacje między tymi przepisami.


EFEKTY 4-5: ocena prawidłowości zastosowania wiedzy jw. oraz w opracowanym projekcie

Ocena „ndst”: nie potrafi dokonać prostej wykładni właściwych przepisów.

Ocena „dst”: potrafi interpretować podstawowe przepisy, ale nie zna regulacji szczególnych.

Ocena „db”: wykazuje znajomość nie tylko podstawowych przepisów, potrafi je stosować.

Ocena „bdb”: stosuje prawidłowo zasady wykładni w celu zastosowania przepisu, prawidłowo formułuje wnioski w oparciu o przepisy ogólne i szczególne w stosunku do odpowiedzialności cywilnej.


Ocena końcowa:

Ocena „ndst”: niespełnienie kryteriów podstawowych (obecności i uczestnictwo w zajęciach) i niedostateczny wynik kolokwium ustnego: student nie posiada wiedzy wymaganej w poszczególnych efektach, niedopuszczenie do prezentacji projektu.

Ocena „dst”: spełnienie ww. kryteriów i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie dostatecznym (w zasadniczej części prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu), przygotowany projekt uzyskał także ocenę dostateczną.

Ocena „db”: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu dobrym i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie dobrym (w pełni prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu) opracowanie projektu na poziomie dobrym.

Ocena „bdb”: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu bardzo dobrym i zaliczenie kolokwium ustnego na poziomie bdb (prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu z odwołaniem się do podobnych przykładów, opinii doktryny), opracowanie projektu na poziomie wyróżniającym się i zaprezentowanie efektów projektu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1-3: ocena wiedzy w formie ustnego kolokwium w trakcie ćwiczeń.

EFEKTY 4-5: ocena prawidłowości zastosowania wiedzy w opracowanym projekcie.


Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny. W trakcie ćwiczeń praca w grupach nad przygotowaniem materiału do opracowania projektu końcowego.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 10 godz. - 0,5 ECTS

• opracowanie projektu minimalizacji ryzyka w konkretnym przypadku: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie i prezentacja wyników projektu: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Działalność podmiotów leczniczych w świetle prawa cywilnego: zasady ogólne odpowiedzialności cywilnej. Rodzaje odpowiedzialności na wybranych przykładach orzecznictwa sądowego.

Wykłady:

1) Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia – zasady funkcjonowania, uwarunkowania organizacyjne.

2) Odpowiedzialność publiczna podmiotu leczniczego.

3) Prawne podstawy odpowiedzialności podmiotów leczniczych w świetle przepisów prawa cywilnego. Uwarunkowania prawa handlowego.

4) Odpowiedzialność prawna personelu medycznego („case study”).

Ćwiczenia:

1) Specyfika odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

2) Relacja podmiot leczniczy – pacjent („case study”).

3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych a odpowiedzialność cywilnoprawna.

4) Podsumowanie: przegląd materiału i wnioski. Perspektywy zmian w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Dom organizatora TNOiK, Wydanie XI, Toruń

• Kubiak R. (2014), Prawo medyczne, Wydanie 2, Beck, Warszawa

• Poździoch S. (2004), Prawo zdrowia publicznego. Zarys problematyki, Zdrowie i Zarządzanie, Kraków (RW 04.07.18)

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco

Teksty źródłowe:

• Wybrane orzeczenia sądów cywilnych w sprawach o stwierdzenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.