Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-OCPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Odpowiedzialność cywilna podmiotów leczniczych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest zdobycie wiedzy w zakresie prawnych zasad odpowiedzial¬ności cywilnej podmiotów leczniczych i ich wpływu na funkcjonowanie w sferze roszczeń odszkodowawczych (prawo medyczne). Studenci zdoby¬wają nową wiedzę w zakresie przepisów prawa cywilnego materialnego i proceduralnego (sądowego), najczęstszych przyczyn odpowiedzialności cywilnej i roszczeń na gruncie prawa cywilnego, a także podstaw prawnych w sferze ubezpieczeń. Po zaliczeniu przedmiotu studenci znają zakres odpowiedzialności tych podmiotów i metody zmniejszania ryzyka, potrafią wskazać obszary i środki niezbędnego zabezpieczenia w formie ubezpieczenia oraz inne metody zapobiegania problemom i skutkom prawnym (ograniczanie ryzyk w działalności podmiotów leczniczych na gruncie prawa medycznego).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i interpretuje podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych wobec pacjentów

2. rozróżnia, kategoryzuje i opisuje aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania podmiotów leczniczych w polskim systemie opieki zdrowotnej

3. identyfikuje i interpretuje podstawy prawne odpowiedzialności cywilnej oraz zasady prawne dotyczące odpowiedzialności cywilnej w podmiotach leczniczych (o różnej strukturze własnościowej)


Umiejętności – student/ka:

4. interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na zakres odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych

5. potrafi wskazać procedury i instrumenty decydujące dla minimalizacji skali odpowiedzialności cywilnej tak w zakresie przestrzegania standardów, jak i minimalizacji skutków ryzyka


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02, K_W14 K_W27 i K_W28 w stopniu średnim; K_W16, K_W17, K_W19, K_W20, K_W21, K_W23 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23, K_U26 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08 i K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza w zakresie podstaw prawa w obszarze zdrowia (prawa medycznego), w szczególności prawa cywilnego

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę w formie egzaminu ustnego lub testu pisemnego.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach (ćwiczeniach). Warunkiem uzyskania zaliczenia z ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo w formie opracowania prezentacji („case study” z zakresu prawa medycznego) i przedstawienie jej w trakcie ćwiczeń.


EFEKTY 1-5: ocena prawidłowego zastosowania wiedzy w opracowanej prezentacji na temat odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych w kontekście praw pacjentów (akty prawne, umowy zawierane przez płatnika publicznego), prawidłowości zastosowanej interpretacji przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej.


Ocena „ndst”: brak wiedzy lub błędne jej stosowanie w opracowanej prezentacji, niedostateczny stopień znajomości podstaw prawnych odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, nieprawidłowo zastosowana interpretacja przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji praw pacjentów.


Ocena „dst”: zasadniczo prawidłowe zastosowanie wiedzy w opracowanej prezentacji, dostateczny stopień znajomości podstaw prawnych odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, trudności w prawidłowej interpretacji przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji praw pacjentów.


Ocena „db”: zastosowanie wiedzy w opracowanej prezentacji na temat odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych niebudzące zastrzeżeń, wysoki stopień znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowa interpretacja przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji praw pacjentów.


Ocena „bdb”: prawidłowe zastosowanie wiedzy samodzielnie poszerzonej w opracowanej prezentacji (uwzględnienie dodatkowych prawnych aspektów), doskonały stopień znajomości podstaw prawnych odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych, bezbłędna interpretacja przepisów wpływających na zakres i sposób realizacji praw pacjentów, umiejętność posługiwania się zróżnicowanymi źródłami prawnymi w tym kontekście (orzecznictwo sądowe).


Ocena końcowa:

Ocena „ndst”: niespełnienie kryteriów podstawowych (obecności i uczestnictwo w zajęciach) i niedostateczny wynik zaliczenia: student nie posiada wiedzy wymaganej w poszczególnych efektach, niedopuszczenie do prezentacji projektu;

Ocena „dst”: spełnienie ww. kryteriów i zaliczenia na poziomie dostatecznym (w zasadniczej części prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu), przygotowany projekt uzyskał także ocenę dostateczną;

Ocena „db”: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu dobrym i zaliczenie na poziomie dobrym (w pełni prawidłowe rozwiązanie zadanego problemu) opracowanie projektu na poziomie dobrym;

Ocena „bdb”: spełnienie kryteriów podstawowych w stopniu bardzo dobrym i zaliczenie na poziomie bdb (prawidłowe rozwiązanie zadanych problemów z odwołaniem się do podobnych przykładów, opinii doktryny), opracowanie projektu na poziomie wyróżniającym się i zaprezentowanie efektów projektu.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1-5:

Ocena prawidłowego zastosowania wiedzy w opracowanej prezentacji na temat wybranego aspektu odpowiedzialności cywilnej i kontekstu praw pacjenta w warunkach funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej, stopnia znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowości zastosowanej interpretacji przepisów prawa wpływają¬cych na zakres i sposób realizacji praw pacjentów, efekty¬wności prezentowanych własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz argumentacji w kontekście obowiązujących regulacji, poglądów różnych autorów i wrażliwości na zasady etyczne w relacji do przedstawianej problematyki.


Prezentacja problemu na ocenę: przygotowanie zagadnienia do dyskusji w trakcie ćwiczeń w formie prezentacji na podstawie pozyskanych materiałów, aktywne moderowanie dyskusji po zakończeniu prezentacji.

Końcowe zaliczenie na ocenę w formie egzaminu ustnego lub testu pisemnego.


Metody dydaktyczne:

Treści przedstawione od strony teoretycznej na wykładzie (wykład interaktywny) są następnie analizowane na ćwiczeniach w formie praktycznego zastosowania omawianych regulacji. Ponadto w formie: pracy grupowej z tekstem źródłowym, analizy przepisów prawnych i analizy „case study” z zakresu prawa medycznego (sprawa sądowa lub administracyjna).

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 10 godz. – 0,5 ECTS

• opracowanie projektu minimalizacji ryzyka w konkretnym przypadku: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie i prezentacja wyników projektu: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia – zasady funkcjonowania, uwarunkowania organizacyjne.

2) Odpowiedzialność publiczna podmiotu leczniczego.

3) Prawne podstawy odpowiedzialności podmiotów leczniczych w świetle przepisów prawa cywilnego. Uwarunkowania prawa handlowego.

4) Odpowiedzialność cywilnoprawna personelu medycznego.

Ćwiczenia:

1) Specyfika odpowiedzialności podmiotów leczniczych.

2) Relacje prawne: podmiot leczniczy – pacjent.

3) Udzielanie świadczeń zdrowotnych a odpowiedzialność cywilnoprawna.

4) Prawna droga dochodzenia praw przez pacjentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco

• Nesterowicz M. (2017), Prawo medyczne, „Dom organizatora TNOiK”, Wydanie XI, Toruń

Literatura uzupełniająca:

• Wybrane orzeczenia sądów cywilnych w sprawach o stwierdzenie odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych (tzw. błędy medyczne).

• Kubiak R. (2017), Prawo medyczne, Wydanie 3, „Beck”, Warszawa.

• Lipowski P. (2003), Działalność Rzecznika Praw Pacjenta, jako element poprawy jakości usług medycznych w Szpitalu, Ósma Ogólnopolska Konferencja „Jakość w Opiece Zdrowotnej”, „Informacja a jakość w opiece zdrowotnej”, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Kraków, str. 275-279

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.