Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-OchrWłInt Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szetela
Prowadzący grup: Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Założonym rezultatem jest zdobycie przez studentów wiedzy na temat podstawowych aktów prawnych regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce, zwłaszcza zaś przepisów regulujących ochronę praw autorskich i praw pokrewnych. Utrwalona zostanie zdobyta przez studentów w trakcie studiów wiedza na temat zasad wykorzystania cudzej własności intelektualnej we własnej pracy naukowej (zasady powołania się na tzw. „prawo cytatu”). Student będzie rozumiał, z jakimi konsekwencjami dyscyplinarnymi może się spotkać w przypadku popełnienia plagiatu i będzie znał obowiązującą na Wydziale Nauk o Zdrowiu UJ CM procedurę antyplagiatową do weryfikowania samodzielności przygotowania pracy dyplomowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia podstawowe akty prawne regulujące ochronę własności intelektualnej w Polsce (ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo własności przemysłowej, ustawę o ochronie baz danych)

2. analizuje i interpretuje przepisy prawne regulujące tworzenie, eksploatację i ochronę utworów oraz przedmiotów praw pokrewnych a także ochronę praw przysługujących twórcy (o charakterze osobistym i majątkowym)

3. wyjaśnia pojęcie plagiatu i wymienia jego podstawowe rodzaje. Wyjaśnia funkcjonujące w polskim systemie prawnym trzy rodzaje odpowiedzialności prawnej z tytułu popełnienia plagiatu przez studenta na uczelni wyższej

4. definiuje podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej (wynalazek, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, znak towarowy, oznaczenie geograficzne, topografie układów scalonych)


Umiejętności – student/ka:

5. potrafi zastosować przepisy prawa autorskiego do rozwiązania konkretnej sytuacji, w której dochodzi do naruszenia prawa autorskiego

6. potrafi, tworząc prace naukowe, wykorzystywać prace innych autorów spełniając wszystkie przesłanki dozwolonego cytatu, w sposób nienaruszający autorskich praw twórcy cytowanego utworu


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. jest świadomy norm etycznych obowiązujących w trakcie tworzenia studenckich prac naukowych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W32 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U25 w stopniu zaawansowanym, K_U26 w stopniu średnim

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K08 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest przygotowanie projektu w formie pisemnej i zaprezentowanie wniosków z tego projektu w formie prezentacji ustnej na ostatnich zajęciach z przedmiotu.

Projekt przygotowywany na zaliczenie przedmiotu będzie przygotowywany przez liczącą dwie osoby grupę studentów. Będzie on obejmował opracowanie następujących zagadnień:

1. Rozwiązanie dwóch kazusów z zakresu prawa autorskiego

2. Przedstawienie opisanego w prasie przypadku popełnienia plagiatu (przez osobę publiczną, studenta, nauczyciela akademickiego). Zakwalifikowanie go do jednego z omówionych na zajęciach rodzajów plagiatu oraz omówienie konsekwencji prawnych, które poniosła i mogłaby potencjalnie ponieść osoba, której przypadek został opisany w artykule prasowym (odpowiedzialność cywilna, karna, dyscyplinarna).

3. Szczegółowe omówienie wskazanego przez nauczyciela przedmiotu prawa własności przemysłowej. Omówienie jego cech/ funkcji/ rodzajów oraz przesłanek zdolności rejestracji w Urzędzie Patentowym.

Projekt powinien zostać przedłożony do oceny w formie pisemnej i obroniony w formie prezentacji podczas ostatnich zajęć z przedmiotu.

Ocena końcowa stanowi średnią arytmetyczną z: 5%: obecność na zajęciach, 5%: aktywność na zajęciach, 20%: prezentacja ustna przygotowywanego projektu (kompetencje społeczne: efekt 1), 70%: zawartość merytoryczna przygotowywanego projektu, oceniana na podstawie przedłożonej wersji pisemnej projektu.

Po wyliczeniu średniej arytmetycznej zastosowana zostanie następująca skala oceny.

94-100%: bardzo dobry

87-93,9%: + dobry

78-86,9%: dobry

69-77,9%: + dostateczny

60-68,9%: dostateczny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Wiedza:

Efekt 1 i 2: Pisemna część pracy projektowej

Efekt 3: Przygotowanie do zajęć nr 4 dotyczących problematyki plagiatu i część pisemna pracy projektowej

Efekt 4: Pisemna część pracy projektowej.

Umiejętności:

Efekt 4 i 5: Pisemna część pracy projektowej

Kompetencje społeczne:

Efekt 1: Prezentacja ustna pracy projektowej


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, dyskusja w grupach, prezentacje, metoda przewodniego tekstu.

Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS

- przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. -0,4 ECTS (RW 22.09.16)


Pełny opis:

1) Zapoznanie się z pojęciem własności intelektualnej oraz podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi ochronę własności intelektualnej w Polsce.

2) Utwór jako przedmiot prawa autorskiego. Przesłanki uznania danego wytworu jako utwór, zgodnie z definicją przyjętą w prawie autorskim. Rodzaje utworów, wymienionych w prawie autorskim i zasady ich ochrony.

3) Twórca, jako podmiot prawa autorskiego. Pojęcie i charakter autorskich praw osobistych i majątkowych.

4) Dozwolony użytek osobisty i publiczny chronionych utworów.

5) Prawo autorskie w Internecie.

6) Plagiat jako forma naruszenia autorskich praw osobistych. Podstawowe rodzaje plagiatu (plagiat jawny i ukryty). Odpowiedzialność prawna studenta z tytułu popełnienia plagiatu.

7) „Prawo cytatu”, jako jedna z form dozwolonego użytku publicznego. Dobre praktyki w cytowaniu cudzych prac naukowych.

8) Podstawowe pojęcia z zakresu ochrony własności przemysłowej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.2017.880 j.t. z późn. Zm.(RW 04.07.18)

• Sieniow T., Włodarczyk W. (2009). [Dok. elektr]. Własność intelektualna w społeczeństwie informacyjnym

• http://panstwoprawa.org/site_media/storage/files/2011-04/712b539ab28ed5cd3ca00a7c289abeb16806.pdf

• Sieńczyło-Chlabicz J.(red.) (2013), Prawo własności intelektualnej, LexisNexis Polska

• Krótki kurs własności intelektualnej. [Dok.elektr.]. Fundacja Nowoczesna Polska. http://prawokultury.pl/kurs/

• Stanisławska-Kloc S. (2011) [Dok. elektr]. Plagiat i autoplagiat. Infos 16 (108) http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/809AA726A2EBA65BC12578DA00426605/$file/Infos_108.pdf

Literatura uzupełniająca:

• Michniewicz G. (2010), Ochrona własności intelektualnej, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szetela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.