Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent - lekarz

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PGPwRPL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawne gwarancje partnerstwa w relacji pacjent - lekarz
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest wiedza z zakresu prawnych, systemowych i etycznych uwarunkowań relacji między pacjentem a personelem medycznym. Studenci zdobywają nową wiedzę dotyczącą istotnych elementów prawidłowej relacji, praw i obowiązków pacjentów i personelu medycznego oraz roli podmiotów leczniczych w procesie udzielania świadczeń zdrowotnych. Po zaliczeniu przedmiotu potrafią samodzielnie rozwiązać konkretny problem (konflikt) w oparciu o właściwe przepisy prawa z poszanowaniem zasad etyki i aspektów systemowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia aspekty organizacyjne i prawne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście relacji pacjent – lekarz

2. właściwie interpretuje podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych z szacunkiem dla praw pacjenta

3. rozróżnia podstawy modelu partnerskiego w relacji pacjent – lekarz, zna odpowiednie przepisy w sferze prawnych i etycznych gwarancji praw pacjenta

Umiejętności – student/ka:

4. stosuje poznane metody i techniki do prowadzenia skutecznej komunikacji interpersonalnej z poszanowaniem prawa do samostanowienia pacjenta

5. wykorzystuje wiedzę teoretyczną poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

6. prawidłowo ocenia skutki naruszenia praw pacjenta – dla lekarza i dla podmiotu leczniczego oraz skutki systemowe

7. znajduje niezbędne informacje w literaturze fachowej i innych źródłach (orzecznictwo sądowe i orzecznictwo lekarskie)

8. interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na kwestie odpowiedzialności prawnej w działalności w zakresie opieki zdrowotnej

9. interpretuje i stosuje odpowiednie przepisy prawa cywilnego w stosunku do konkretnego przypadku, wskazuje odrębności poszczególnych przypadków odpowiedzialności prawnej

Kompetencje społeczne – student/ka:

10. przejawia szacunek wobec pacjenta (klienta podmiotu świadczącego usługi medyczne) i zrozumienie dla jego trudności

11. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe i ich prawne uwarunkowania

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w dziedzinie wiedzy: K_W02, K_W14, K_W27 i K_W28 w stopniu średnim; K_W16, K_W17, K_W19, K_W20, K_W21, K_W23 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23, K_U26 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08 i K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Wiedza z zakresu podstaw prawa: cywilnego, karnego, pracy i administracyjnego. Znajomość podstawowych instytucji prawnych i zasad proceduralnych oraz pojęć prawnych. Podstawowa wiedza o prawach pacjenta.

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Podstawowym wymogiem uzyskania zaliczenia jest opracowanie pracy indywidualnej (kazusu, analizy problemu, przeglądu stanowiska nauki prawa medycznego, komentarza do orzecznictwa lub własnego studium przypadku ilustrującego dany problem) oraz zaliczenie kolokwium ustnego. Student jest zobowiązany do przestawienia wstępnego projektu, a następnie, po jego zatwierdzeniu, do dostarczenia ostatecznej wersji. Kryterium dopuszczającym do kolokwium ustnego jest obecność na zajęciach ćwiczeniowych i rozwiązanie zadanego problemu.

Ocena pracy indywidualnej i odpowiedzi ustnej:

Ocena „ndst”: brak pracy lub całkowicie niedostateczny poziom (błędne przywołanie i interpretacja przepisów); brak znajomości podstawowych pojęć.

Ocena „dst”: praca i odpowiedź poprawna, przywołane przepisy zasadniczo prawidłowe (pewne braki), interpretacja przepisów jedynie częściowa, wykazuje pewne błędy.

Ocena „dst +”: praca i odpowiedź poprawna, przywołane przepisy kompletne i prawidłowe, interpretacja przepisów niepełna.

Ocena „db”: praca i odpowiedź poprawna, dobór przepisów kompletny i prawidłowy, interpretacja zasadniczo prawidłowa.

Ocena „+db”: praca i odpowiedź poprawna, dobór przepisów kompletny i prawidłowy, interpretacja pełna i prawidłowa, przywołanie właściwych komentarzy doktryny.

Ocena „bdb”: praca i odpowiedź bardzo dobra, dobór przepisów kompletny i prawidłowy, interpretacja pełna i prawidłowa, przywołanie właściwych komentarzy doktryny oraz adekwatnego orzecznictwa.

Efekty 1-3:

Ocena „ndst”: Student nie spełnił podstawowych wymagań (nie uczestniczył w zajęciach i nie przygotował wymaganej pracy) lub nie posiada wiedzy na temat prezentowanych na zajęciach treści w kontekście relacji pacjent – lekarz.

Ocena „dst”: Student spełnił podstawowe wymagania (uczestniczył w zajęciach i przygotował wymaganą pracę w stopniu zadowalającym), posiada podstawową wiedzę na temat prezentowanych treści w kontekście relacji pacjent - lekarz w takim stopniu, lecz nie radzi sobie z jej zastosowaniem.

Ocena „db”: Student spełnił podstawowe wymagania (uczestniczył w zajęciach i przygotował wymaganą pracę w stopniu dobrym), posiada szeroką wiedzę na temat prezentowanych treści w kontekście relacji pacjent - lekarz w takim stopniu, potrafi zastosować tę wiedzę.

Ocena „bdb”: Student spełnił podstawowe wymagania (uczestniczył w zajęciach i przygotował wymaganą pracę w stopniu bardzo dobrym), posiada znacznie poszerzoną wiedzę na temat prezentowanych treści w kontekście relacji pacjent-lekarz, a ponadto potrafi bezbłędnie zastosować tę wiedzę.

Efekty 4-9:

ocena stopnia umiejętności w poszczególnych kategoriach zależna od prawidłowości zastosowania wiedzy: ocena „ndst”: nieprawidłowa (całkowicie błędna); ocena „dst”: zasadniczo prawidłowa (niewielkie błędy); ocena „db”: prawidłowa, co do istoty (błędy nieistotne); ocena „bdb”: bezbłędna zarówno co do istoty, jak i zagadnień niewpływających bezpośrednio na wynik.

Efekty 10-11: Student przejawia szacunek wobec pacjenta i zrozumienie jego trudności oraz wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe oraz EFEKT 3 do założeń własnych: wykazuje postawę szacunku dla autonomicznych decyzji pacjenta, kierując się dobrem pacjenta w relacji pacjent – lekarz; uznaje priorytet metod perswazyjnych i nie akceptuje metod autorytarnych; ocena bieżąca postawy prezentowanej w trakcie zajęć odpowiednio w stopniu „ndst”; „dst”, „db” i „bdb”.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1-3: ocena wiedzy w formie oceny przygotowanej pracy indywidualnej (kazus, komentarz do orzeczenia, interpretacja wyroku).

EFEKTY 4-9: poza kolokwium ustnym podstawą oceny jest dobre przygotowanie się do zajęć ćwiczeniowych, wpływające na umiejętność rozwiązania zadanych problemów.

EFEKTY 10-11: podstawą oceny jest postawa zajmowana wobec podawanych przykładów orzecznictwa w dyskusjach, stopień zaangażowania i zrozumienia problemu.


Metody dydaktyczne:

1. Wykład interaktywny.

2. Ćwiczenia w formie rozwiązywania kazusów, analizy orzecznictwa sądowego i lekarskiego.

3. Praca indywidualna: w formie analizy zadanego problemu do rozwiązania („case study”).

4. Praca w małych grupach (konfrontacja stanowisk wobec problemu), dyskusja „za” i „przeciw”, „grupy focusowe”.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,5 ECTS

• przygotowanie pracy indywidualnej: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do zaliczenia: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ewolucja relacji pacjent – lekarz. Geneza i rozwój regulacji prawnych w dziedzinie praw i obowiązków lekarza w sferze prawa zdrowia publicznego w Polsce i w Europie.

2) Regulacje na poziomie międzynarodowym i europejskim. Podstawowe akty prawa międzynarodowego.

3) Funkcje prawa zdrowia publicznego w kontekście praw i obowiązków lekarza. Rozwój praw pacjenta i jego wpływ na stosunek „pacjent – lekarz”.

4) Istota i rodzaje odpowiedzialności prawnej personelu medycznego (odpowiedzialność: karna, cywilna, pracownicza i zawodowa).

5) Prawa i obowiązki pacjenta.

6) Odpowiedzialność cywilnoprawna – zasady.

Ćwiczenia:

1) Problematyka zgody pacjenta. Regulacje prawne w kontekście zgody.

2) Problematyka odpowiedzialności prawnej: analiza porównawcza form, zakresu, procedur i środków.

3) Formy prawne zgody pacjenta – szczególne wymogi.

4) Skutki prawne naruszenia regulacji dotyczących zgody pacjenta przez lekarza (personel medyczny) i podmiot leczniczy.

5) Dokumentacja medyczna – podstawowe zasady.

6) Podsumowanie: funkcje i gwarancje regulacji prawnych stanowiących zabezpieczenie prawa pacjenta do samostanowienia w aspekcie zgody na leczenie. Działalność organizacji pozarządowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco przez prowadzącego zajęcia (RW 04.07.18)

Literatura uzupełniająca:

• Lipowski P. (2005), Działalność Rzecznika Praw Pacjenta w szpitalu – pierwsze doświadczenia, „Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie”, Tom III Nr 2, str. 66-69

• Lipowski P. (2010), Zakres przedmiotowy Europejskiej Konwencji Bioetycznej z dnia 7 kwietnia 1997 r. a stan regulacji prawnych w Polsce, w Chańska W., Hartman J. (red.), Bioetyka w zawodzie lekarza, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, str. 123-133

• Lipowski P. (2012), Model świadomej zgody w prawie polskim, w Bołoz W., Krajewski R. (red.), Realizacja zasady informed consent w kontekście relacji lekarz-pacjent. Wyzwania i bariery rozwojowe w Polsce, Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa, str. 58-72

• Lipowski P. (2016), Prawo dostępu do ochrony zdrowia w ustawodawstwie polskim – zarys problematyki w perspektywie praktycznej, w: Pacian J (red.), Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, Wydawnictwo Difin, Warszawa, str. 26-35

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.