Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Propedeutyka medycyny dla zdrowia publicznego. Podstawy diagnostyki i leczenia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PMdZPDiL Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Propedeutyka medycyny dla zdrowia publicznego. Podstawy diagnostyki i leczenia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakulatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Roman Topór-Mądry, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest przedstawienie podstawowych metod diagnostycznych oraz leczniczych w kontekście chorób zakaźnych oraz przewlekłych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. prezentuje podstawowy zakres wiadomości z zakresu budowy i czynności układów i narządów

2. wymienia podstawowe pojęcia diagnostyki i metod leczenia chorób z uwzględnieniem nowoczesnych technologii

3. zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie etiopatogenezy i diagnostyki chorób


Umiejętności – student/ka:

4. wykorzystuje wiedzę teoretyczną poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

5. znajduje niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach,

6. stosuje poznane metody i techniki do prowadzenia skutecznej komunikacji interpersonalnej

7. wyraża swoją wiedzę pisemnie i ustnie na poziomie akademickim


Kompetencje społeczne – student/ka:

8. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem kompetencji i wie do kogo zwrócić się o pomoc w zespole interdyscyplinarnym

9. przejawia szacunek wobec pacjenta i zrozumienie jego trudności


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W25 w stopniu podstawowym; K_W10, K_W23, K_W28 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U06 w stopniu średnim, K_U11, K_U23, K_U26 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 i K_K05 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Prezentacje, raporty i aktywne uczestnictwo.

Ocena końcowa: 70% - zaliczenie; aktywność na seminariach: 15% - ocena z prezentacji, 15% - raporty.

efekt 1-3:

ocena 3: udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym;

ocena 4: udziela odpowiedzi ale nie w pełnym zakresie tematu;

ocena 5: zna wszystkie odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień;


efekt 4-8:

ocena 3: przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym;

ocena 4: przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje poprawnej interpretacji;

ocena 5: przygotowuje i prezentuje wraz poprawną interpretacją i krytyczną oceną zagadnienia a także dyskusją metody


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1- 3 zaliczenie

Efekty 4-8 prezentacja studenta i przygotowanie raportów ćwiczeniowych w grupach


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia polegają na analizie zagadnień praktycznych dotyczących diagnostyki medycznej i leczenia chorób. Prezentacje studentów. Uczestnictwo w praktycznych prezentacjach z zakresu dot. diagnostyki klinicznej (wizyty w laboratorium, pracowni diagnostyki obrazowej, itp.).

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. – 1 ECTS

• samodzielne rozwiązywanie problemów: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do kolokwium zaliczeniowego: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1) Podział medycyny według kryteriów klinicznych,

2) Specjalności lekarskie. Systemy nomenklatury i kodyfikujące w medycynie (ICD10, ICD9CM, SNOMED, Klasyfikacja Diagnostyki Klinicznej).

3) Definicja choroby. Definiowanie norm i kryteriów klinicznych.

4) Przyczyny chorób, rola czynników genetycznych, środowiskowych i stylu życia

5) Diagnostyka chorób: badanie podmiotowe i przedmiotowe, EKG, spirometria, badania laboratoryjne, badania obrazowe (RTG, TK, USG, mammografia, NMR, PET). Diagnostyka genetyczna.

6) Leczenie - Procedury leczenia zachowawczego i chirurgicznego.

7) Ratownictwo i intensywna opieka medyczna.

Literatura:

Moduł ma charakter problemów rozwiązywanych przez studentów na podstawie materiałów przygotowanych przez autorów.

Polecana literatura:

• Gajewski P., Szczeklik A. (red.) (2013), Interna Szczeklika, Medycyna Praktyczna Wydawnictwo, Kraków

• Noszczyk W. (2002), Chirurgia, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Tatoń J., Czech A. (2002), Diagnostyka internistyczna,

• Pruszyński B. (red.) (2008), Radiologia. Diagnostyka obrazowa, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

Artykuły oryginalnych badań dotyczących diagnostyki i leczenia chorób.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.