Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zdrowotna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-POZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zdrowotna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Kształcenie na odległość, 2 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Głównym celem kursu jest dostarczenie wiedzy na temat zakresu pod-miotowego i przedmiotowego polityki zdrowotnej, ze szczególnym nacis¬kiem na identyfikacje jej koncepcji, zakresów, misji i zaplecza koncep¬cyjnego (empirycznego). Bazując na wiedzy z zakresu polityki społecznej oraz organizacji systemu zdrowotnego w Polsce student poznaje modele polityki zdrowotnej, głównie w odniesieniu do procesu podejmowania de¬cyzji politycznych (model racjonalny, podejście inkrementalne itp.) a także poprawnie identyfikuje aktorów polityki zdrowotnej, potrafi wska¬zać na ich stanowisko w kontekście analizy konkretnej decyzji, a także na możliwości budowania koalicji w oparciu o poznane modele teoretyczne (model Kingdona, żelaznych trójkątów, oddolnych inicjatyw czy koalicji zachęcających) w celu wsparcia lub zablokowania takiej decyzji. Student zapoznaje się również z działalnością najważniejszych organizacji międzynarodowych zajmujących się zdrowiem (WHO, UE, Rada Europy).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. poprawnie identyfikuje bodźce organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające na prowadzoną politykę zdrowotna

2. wymienia i przeprowadza analizę działań reformatorskich w systemie ochrony zdrowia w Polsce

3. wyjaśnia specyfikę tworzenia, implementacji i monitorowania i oceny decyzji politycznych (akty prawne, programy zdrowotne) w polityce zdrowotnej.

4. wyjaśnia zasady działania świadczeniodawców w odniesieniu do formy prawnej ich funkcjonowania oraz rozumie zasady funkcjonowania organizacji w otoczeniu konkurencyjnym (proces komercjalizacji i prywatyzacji)*


Umiejętności – student/ka:

5. interpretuje znaczenie polityki zdrowotnej w kontekście jej założonych priorytetów zdrowotnych i efektywności.

6. interpretuje czynniki wpływające na politykę zdrowotną państwa i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych na problemy zdrowia i sektora zdrowotnego

7. wnioskuje na temat rolę państwa, samorządu i innych instytucji publicznych oraz organizacji pozarządowych w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa

8. potrafi zastosować swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W17, K_W19, K_W16 i K_W21 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U02, K_U13 i K_U26 w stopniu średnim; K_U12 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

Znajomość zagadnień polityki społecznej.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy.

1. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest obecność oraz aktywność na ćwiczeniach, poprawne wygłoszenie referatu oraz uczestnictwo w pracy grupowej (rozwiązywanie studium przypadku)

2. Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemnego, skonstruowanego na bazie pytań testowych zamkniętych.

3. Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się przeprowadzenie egzaminu ustnego.


I. dotyczące wiedzy: na ocenę 2- student nie potrafi przedstawić podstawowych definicji polityki zdrowotnej na ocenę 3 - student poprawnie identyfikuje definicje polityki zdrowotnej, zna podstawowe modele decyzyjne, ale nie potrafi wskazać wykonywanych przez organy władzy publicznej obowiązków w ochronie zdrowia, na ocenę 4- student potrafi prawidłowo omówić definicje, modele decyzyjne, strukturę i zadania organów decyzyjnych, ma jednak kłopoty z poprawnym interpretowaniem polityki zdrowotnej na poziomie międzynarodowym 4. na ocenę 5 - student potrafi prawidłowo omówić definicje, modele decyzyjne, strukturę i zadania organów decyzyjnych, poprawnie interpretuje także politykę zdrowotną na poziomie międzynarodowym.

II. dotyczące umiejętności- na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, nie potrafi także ocenić skali problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne, na ocenę 3 - student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, potrafią ocenić nieliczne problemy zdrowotne oraz wskazać niektóre priorytety zdrowotne, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, potrafi także ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne, na ocenę 5 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje, potrafi bardzo trafnie ocenić skalę problemów zdrowotnych oraz wskazać priorytety zdrowotne.

III. dotyczące kompetencji społecznych: na ocenę 2 - student nie potrafi wskazać na jakąkolwiek inicjatywę w zakresie polityki zdrowotnej podejmowana przez tzw. aktorów polityki zdrowotnej, na ocenę 3- student wskazuje najbardziej popularne inicjatywy polityki zdrowotnej bez ich głębszego omówienia, na ocenę 4 - student wskazuje popularne inicjatywy polityki zdrowotnej, potrafi je dokładnie scharakteryzować, na ocenę 5 - student wskazuje wiele inicjatyw polityki zdrowotnej, potrafi je scharakteryzować i jest osobiście zaangażowany w ich wdrażanie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: - test zaliczeniowy

Efekt 4: ćwiczenia i testy rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ

Efekty 5-8: case study, prezentacja

Efekt 9: case study


Metody dydaktyczne:

Case study, analiza tekstów źródłowych, praca w grupach

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych, e-learning i przygotowanie naukowej prezentacji: 60 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Podstawowe informacje na temat polityki zdrowotnej, jako elementu procesu politycznego, jego uwarunkowań i działań związanych z jej przygotowywaniem i wdrażaniem

Wykłady:

1) Definicje (przydatność definicji; perspektywa historyczna; organizacja procesów; doraźne decyzje; Definicja minimum („proces polityczny mający związek ze zdrowiem”))

2) Proces polityczny: podejmowanie decyzji oraz realizowane działania; związek ze zdrowiem: intencjonalny/przypadkowy; związek ze zdrowiem: faktyczne oddziaływanie i/lub związek przypisywany; przykłady definicji)

3) Problemy polityki zdrowotnej: wyznaczanie celów i priorytetów; definiowanie horyzontów czasowych; ustalanie kryteriów (oceny, wyborów); gromadzenie i alokacja zasobów; określanie reguł dostępności i korzystania (odpłatność lub jej brak); relacje płatników i świadczeniodawców; struktury świadczeniodawców i zasady ich współdziałania)

4) Kierunki oddziaływań polityki zdrowotnej; Oddziaływanie na instytucje medyczne; Oddziaływanie na bezpośrednie zdrowotne determinanty (odżywianie, palenie papierosów); Oddziaływanie na sytuację społeczną (zamożność, wykształcenie, uczestnictwo); Powiązania z przyjętym modelem uwarunkowań zdrowotnych)

5) Polityki zdrowotne: kryteria zawężające (Miejsce i czas (kontynent, kraj, region, miasto)); Cechy demograficzne (wiek, płeć); Cechy związane z zatrudnieniem; Miejsce zamieszkania (wieś, miasto); Rodzaj problemu zdrowotnego (choroby serca, nowotworowe);

6) Faza postępowania (promocja, zapobieganie, wczesne wykrycie); Cechy systemowe (scentralizowana, finansowana publicznie)

7) Poziomy polityki zdrowotnej. Poziom międzynarodowy globalny: Poziom międzynarodowy Poziom krajowy, Poziom instytucji

8) Aspekty procesu (Mechanizmy rynkowe jako regulacja dostępności, Problemy zdrowotnej i potrzeby, Grupy uprzywilejowane, Zasady tworzenia priorytetów, Mechanizm tworzenia priorytetów)

9) Kulturowy kontekst polityki zdrowotnej.

10) Polityka zdrowotna w procesie politycznym

11) Formalne podmioty (aktorzy) polityki zdrowotnej*

12) Aktorzy polityki zdrowotnej*

13) Zaplecze empiryczne polityki zdrowotnej (Przesłanka: mieścimy się w perspektywie racjonalnej; Koncepcje: Efekt Roemera (łóżka szpitalne i hospitalizacje), Liczba specjalistów i interwencje, Prawo odwrotnej alokacji (Hart), Różnice praktyki medycznej (Wennberg), Bogactwo kraju (GDP) i wydatki na ochronę zdrowia; System wynagradzania i interwencje (fee for service, kapitacja, pensja)

14) Zaplecze empiryczne polityki zdrowotnej (teoria wyboru publicznego; Kingdona „okno sprzyjających okoliczności” (wola polityczna, rozwiązania, możliwości wdrożenia); Lindbloma „dziedziczenie problemów”; Zależność od przeszłości (path dependency): wczorajsza decyzja kształtuje dzisiejsze możliwości; „żelazne trójkąty”: elitarne projekty (przedstawiciele rządu, administracji i grup interesu)

Ćwiczenia:

1) Tożsamość polityki zdrowotnej. Ustalenia elementarne.

2) Polityka zdrowotna w procesie politycznym (model racjonalny i inkrementalny. Interakcje z procesem politycznym)

3) Polityka zdrowotna wobec dostępności opieki zdrowotnej

4) Poziom międzynarodowy polityki zdrowotnej - globalny: ONZ, WHO, MOP; regionalny: Rada Europy, Unia Europejska

5) Decentralizacja zarządzania funkcjami zdrowotnymi państwa: dekoncentracja - poziom krajowy, regionalny; dewolucja poziom wojewódzki, powiatowy, gminny; poziom instytucji: świadczeniodawcy, organizacje profesjonalne, inne organizacje.

6) Formułowanie priorytetów i racjonowanie w polityce zdrowotnej (przesłanki, kryteria formułowania priorytetów, poziomy racjonowania)

7) Przekształcenia własnościowe w ochronie zdrowia od komercjalizacji do prywatyzacji.)

8) Tradycyjne i nowe modele systemów zdrowotnych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C. (2014), Współczesna polityka zdrowotna. Wybrane zagadnienia, Wolters Kluwer, Warszawa

• Kowalska-Bobko I. (2017), Decentralizacja a systemy zdrowotne. W poszukiwaniu rozwiązań sprzyjających zdrowiu. Wydawnictwo UJ, Kraków.

• Włodarczyk C. (2010), Wprowadzenie do polityki zdrowotnej, Wolters Kluwer business, Warszawa

• Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w świetle działań reformatorskich, Difin, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 4/2012

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2013), Overview of the health system, R.2.1; Historical background, R.2.2; Organization and governance, R.2.3; Decentralisation of the health system; w: HIT (Health Systems in Transition) Poland 2011, European Observatory on Health Systems and Policies

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.