Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy prawa w obszarze zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PPwObZdr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy prawa w obszarze zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 2 rok
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem jest podstawowa wiedza o systemie prawa i jego funkcjonowaniu w relacji do ochrony zdrowia, szczególnie w stosunku do systemu zaopatrzenia zdrowotnego i w dziedzinie zdrowia publicznego. Studenci zdobywają nowa wiedzę w zakresie kluczowych instytucji prawnych, metod regulacji, procedur i instrumentów istotnych dla zdrowia, regulacji systemowych na różnych poziomach. Po zaliczeniu przedmiotu studenci potrafią zastosować szereg zróżnicowanych przepisów do rozwiązania przykładowych problemów z dziedziny ochrony zdrowia

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1) nazywa i wyjaśnia podstawowe pojęcia prawne: systemu prawa krajowego, międzynarodowego, europejskiego, rozróżnia pojęcia prawa materialnego i formalnego i ich instytucje prawne, wymienia gałęzie prawa i porównuje ich instytucje prawne

2) zna, wyjaśnia, interpretuje strukturę sytemu prawa w relacji do problematyki zdrowia, wyjaśnia podstawy odpowiedzialności publicznej w tym zakresie, kategoryzuje podstawowe akty prawne na różnych poziomach od konstytucji po akty prawa miejscowego, wyjaśnia specyfikę norm prawnych oraz klasyfikuje podstawowe instytucje prawne

3) wyjaśnia podstawowe prawne uwarunkowania działania głównych organów władzy publicznej w infrastrukturze zdrowia publicznego, interpretuje aspekty prawne i prawne uwarunkowania organizacji i funkcjonowania polskiego sytemu opieki zdrowotnej, zarysowuje legislacyjne założenia i kierunki reform systemu ochrony zdrowia w Polsce

4) wymienia, uszeregowuje, porównuje regulacje dotyczące zdrowia i rozumie skutki prawne podstawowych przepisów w tej dziedzinie; kategoryzuje i rozróżnia podstawowe krajowe i europejskie prawne źródła informacji i publikacji aktów prawnych

5 znajduje właściwe akty prawne adekwatne do przedstawianych problemów związanych ze zdrowiem, korzysta z dostępnych oficjalnych publikatorów

Umiejętności – student/ka:

6) interpretuje przepisy prawa mające wpływ na prowadzenie działalności w zakresie opieki zdrowotnej

7) potrafi zastosować wiedzę teoretyczną poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

8) potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przygotowanie referatu, przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim

9) potrafi wykonać zadanie we współpracy z zespołem w rozwiązywaniu zadanych problemów prawnych

10) potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, dokonać wykładni przepisów i je właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego

Kompetencje społeczne – student/ka:

11) okazuje świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy z zakresu regulacji prawnych, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny

12) wykazuje tolerancję i akceptuje odmienne poglądy i postawy, ukształtowane przez rożne czynniki społeczno-kulturowe, zgodnie z zasadami prawa

13) demonstruje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość pomocy prawne

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01 w stopniu podstawowym; K_W20 i K_W22 w stopniu średnim; K_W02, K_W16, K_W17, K_W18 i K_W19 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U08, K_U11 i K_U13 w stopniu średnim; K_U18 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K04, K_K06 i K_K07 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

posiadanie informacji z zakresu wiedzy o społeczeństwie, państwie i prawie na poziomie egzaminu maturalnego oraz elementarna wiedza z zakresu prawoznawstwa

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin w formie pisemnej, testowej: test jednokrotnego wyboru obejmujący część odnoszącą się do sprawdzenia wiedzy z zakresu zagadnień teoretycznych stanowiących przedmiot wykładu i część dotyczącą zagadnień realizowanych w trakcie zajęć ćwiczeniowych.

Bieżąca kontrola wiadomości na ćwiczeniach, w tym ocena przygotowywanych prac w trakcie semestru.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie pozytywnej oceny z prac grupowych i przedstawienie indywidualnego opracowania zadanego problemu w formie: case study, komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej. W przypadku powtarzania przedmiotu przepisanie zaliczenia z ćwiczeń nie jest możliwe.


EFEKTY 1-5: Ocena wiedzy i umiejętności w formie testu według skali:

60% -67% ocena dostateczna (3.0);

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5);

76% - 83% ocena dobra (4.0);

84% - 92% ocena dobra plus (4.5);

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0).

EFEKT 6-10: Posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków, potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim oraz posiada umiejętności pracy w zespole - ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji zadań realizowanych na ćwiczeniach: brak przygotowania, dostateczne przygotowanie, dobre przygotowanie, bardzo dobre przygotowanie.

EFEKTY 11-13: Potrafi samodzielnie i krytycznie uzupełniać wiedzę i umiejętności, poszerzone o wymiar interdyscyplinarny i wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez rożne czynniki społeczno-kulturowe - ocena bieżąca postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami według skali: w stopniu niedostatecznym, dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.

Ocena pracy indywidualnej według kryteriów:

Ocena ndst: nie potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, dokonać wykładni przepisów i ich właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Ocena dst: potrafi zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa oraz dokonać wykładni przepisów korzystając z pomocy prowadzącego, ma znaczne trudności z ich zastosowaniem.

Ocena db: potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, ma problemy z samodzielną wykładnią przepisów i ich zastosowaniem w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Ocena bdb: potrafi samodzielnie zidentyfikować i scharakteryzować źródła prawa w kontekście wskazanego problemu, samodzielnie dokonać wykładni przepisów i je właściwie zastosować w stosunku do podstawowych zagadnień ochrony zdrowia i zdrowia publicznego.

Ocena postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji, podejścia do kwestii praworządności w działaniach według kryterium:

a) nie wykazuje postawy szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, nie przejawia postawy respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość pomocy prawnej;

b) w stopniu dostatecznym wykazuje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, przejawia postawę respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość pomocy prawnej;

c) w wysokim stopniu wykazuje postawę szacunku do podstawowych instytucji i zasad prawa, praw podmiotowych i zasad proceduralnych, przejawia postawę respektowania praw jednostek i zbiorowości w sferze zdrowia oraz gotowość pomocy prawnej.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1- 5: ocena wiedzy i umiejętności w formie testu według przyjętej skali.

EFEKT 6- 10: ocena bieżąca stopnia przygotowania do zajęć oraz ocena aktywności w trakcie realizacji zadań realizowanych na ćwiczeniach.

EFEKTY 11-13: ocena postaw prezentowanych w trakcie zajęć, w dyskusjach i w pracy nad zadanymi problemami, ocena bieżąca postawy w trakcie zajęć ćwiczeniowych oparta na obserwacji argumentacji, podejścia do kwestii praworządności w działaniach według ustalonych kryteriów.


Metody dydaktyczne:

Studenci zapoznają się w trakcie wykładu z podstawowymi informacjami dotyczącymi systemu prawa, źródeł, publikatorów, zasad stosowania prawa oraz systemu sądownictwa. Ponadto wykładane są teoretyczne aspekty istotnych dla sfery zdrowia publicznego regulacji w ramach omawianych dziedzin prawa, a następnie w ramach ćwiczeń studenci pracują nad danym zagadnieniem w następujących formach: przeszukiwanie publikatorów źródeł prawa, identyfikacja właściwych przepisów, tworzenie katalogów odpowiednich aktów prawnych, analiza zadanego kazusu, opracowanie komentarza do konkretnych przepisów, interpretacja oryginalnego tekstu źródłowego. W ramach ćwiczeń studenci analizują także wybrane przykłady orzecznictwa w obszarze zdrowia na rożnych poziomach.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach (wykłady i ćwiczenia): 60 godz. - 2 ECTS

• opracowanie prezentacji, komentarza, analizy: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 30 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

• Podstawy prawa: systematyka i instytucje prawne, źródła prawa, normy i przepisy, instytucje prawne. Przepisy prawa i normy prawne. Pojęcie i rodzaje przepisów prawa.

• Regulacje prawa publicznego i prywatnego w Polsce, podstawowe pojęcia, zakres przedmiotowy i podmiotowy podstawowych gałęzi prawa oraz charakter stosunków prawnych.

• Prawo krajowe a prawo wspólnotowe i międzynarodowe publiczne a ochrona zdrowia i zdrowie publiczne.

• Podstawy prawa prywatnego i publicznego: kryteria podziału i charakter stosunków prawnych. Podstawowe pojęcia prawa: cywilnego, karnego, pracy i administracyjnego.

• System prawa. Pojęcie i zasady systemu prawa.

• Sposoby powstawania prawa. Przebieg i zasady procesu legislacyjnego.

• Obowiązywanie prawa. Pojęcie i zakresy obowiązywania.

• Podmioty prawa. Osoby fizyczne i osoby prawne. Zdolność prawna. Zdolność do czynności prawnych.

• Stosowanie prawa. Rozumienie i przebieg procesu stosowania prawa.

• Wykładnia prawa. Podstawowe rodzaje wykładni.

• Stosunek prawny. Elementy i struktura stosunku prawnego.

• Administracja publiczna państwa: administracja rządowa i samorządowa. Organizacja i kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce.

• Prawo krajowe a prawo lokalne. Stanowienie prawa miejscowego. Rodzaje aktów prawnych w zakresie prawa miejscowego.

• Wymiar sprawiedliwości – charakterystyka.

• Podsumowanie treści wykładu: systematyka wiedzy w sferze regulacji prawnych w obszarze zdrowia.

Ćwiczenia:

1) Podstawowe pojęcia prawoznawstwa: normy, przepisy, źródła prawa - praca z tekstem. Zakres przedmiotowy regulacji prawnych w dziedzinie prawa prywatnego. Główne działy prawa prywatnego. Charakter stosunków prawnych w prawie prywatnym.

2) Podstawowe pojęcia w zakresie prawa cywilnego: zdolność prawna, zdolność do czynności prawnych, zdarzenia prawne i czynności prawne, przyczyny nieważności czynności prawnych, formy czynności prawnych, pełnomocnictwo i jego rodzaje, przedawnienie.

3) Własność i jej ochrona. Sposoby nabycia własności. Podstawowe roszczenia w zakresie ochrony własności.

4) Pojęcie zobowiązania. Źródła zobowiązań. Umowa cywilnoprawna i jej rodzaje. Odpowiedzialność cywilna. Rodzaje odpowiedzialności. Przesłanki odpowiedzialności cywilnej.

5) Zakres przedmiotowy prawa pracy. Źródła prawa pracy: Kodeks pracy, ustawy związkowe, układy zbiorowe pracy, regulaminy. Podstawowe zasady prawa pracy. Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy i pracownika w świetle prawa pracy. Ochrona zdrowia w miejscu pracy. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Spory zbiorowe.

6) Zakres przedmiotowy regulacji prawnych w dziedzinie prawa publicznego. Główne działy prawa publicznego. Charakter stosunków prawnych w prawie publicznym.

7) Administracja publiczna państwa: administracja rządowa i samorządowa. Organizacja i kompetencje samorządu terytorialnego w Polsce. Zadania własne i zadania zlecone samorządu terytorialnego.

8) Decyzje administracyjne: specyfika i kryteria ważności. Stosowanie w zdrowiu publicznym. Postępowanie odwoławcze w administracji: specyfika i środki prawne.

9) Sądownictwo administracyjne, kontrola decyzji administracyjnych.

10) Prawo krajowe a prawo miejscowe: stanowienie, rodzaje aktów prawnych w zakresie prawa miejscowego.

11) Sądownictwo powszechne - struktura i organizacja; istota orzekania.

12) Sądownictwo administracyjne: organizacja i zakres kompetencji.

Sądowa kontrola decyzji administracyjnych.

13) Prawo krajowe a prawo międzynarodowe i wspólnotowe w sferze zdrowia.

14) Problematyka zdrowia w poszczególnych gałęziach prawa.

15) Podsumowanie treści.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wybór fragmentów podręczników akademickich z zakresu prawa: cywilnego, karnego, administracyjnego i prawa pracy (podawane na bieżąco)

• Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Wydanie XI, Dom organizatora TNOiK, Toruń

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy)

Literatura uzupełniająca: (RW 04.07.18)

• Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Wydanie XI, Dom organizatora TNOiK, Toruń

Kubiak R. (2014), Prawo medyczne, Wydanie 2, Beck, Warszawa

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.