Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy żywienia człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PZC Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy żywienia człowieka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, zdrowie publiczne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: Ewa Błaszczyk-Bębenek, Agnieszka Ostachowska-Gąsior, Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Jaśmina Żwirska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student uzyska podstawową wiedzę dotyczącą składników pokarmowych i ich znaczenia w utrzymaniu prawidłowego stanu zdrowia oraz profi¬laktyce chorób przewlekłych niezakaźnych (dietozależnych). Stu¬dent potrafi przedstawić podstawowe wytyczne dotyczące realizacji zasad prawidłowego żywienia dla populacji polskiej oraz zagrożenia zdrowotne wynikające ze spożywania żywności o niewłaściwej jakości zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. nazywa akty prawne polskie/unijne oraz pojęcia pozwalające na zrozumienie jakości zdrowotnej żywności

2. uzasadnia znaczenie i rolę składników pokarmowych zawartych w żywności oraz przedstawia substancje naturalnie występujące w żywności o charakterze antyodżywczym

3. analizuje żywienie różnych grup ludności z uwzględnieniem jego prawidłowości w porównaniu do norm i aktualnych zaleceń żywieniowych


Umiejętności - student/ka:

4. oblicza dobowy wydatek energetyczny, z uwzględnieniem podstawowej przemiany materii oraz całkowitej przemiany materii

5. interpretuje spożycie składników odżywczych w zależności od wieku, płci i stanu fizjologicznego osoby

6. potrafi podać i zastosować wybrane jakościowe metody oceny sposobu żywienia


Kompetencje społeczne - student/ka:

7. jest świadomy znaczenia nabytej wiedzy w promocji prozdrowotnych zachowań w środowisku


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W15 w stopniu podstawowym; K_W14 w stopniu średnim; K_W11 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U26 w stopniu podstawowym; K_U03 w stopniu średnim; K_U05 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym; K_K02 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

podstawowa wiedza z zakresu biologii, biochemii, fizjologii i prawa

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia modułu:

Zaliczenie modułu składa się z 3 części – zaliczenia ćwiczeń, spełnienia dodatkowych wymagań, zaliczenia ustnego materiału wykładowego i posiadanie ogólnej wiedzy z przedmiotu.

Zaliczenie ćwiczeń:

Ocena 2 – brak 50% obecności na ćwiczeniach oraz brak ich indywidualnego zaliczenia, brak wykonania zadanych zadań praktycznych oraz brak przedstawienia prezentacji, brak zaliczenia testów.

Ocena 3 – brak 50% obecności, które zostały zaliczone indywidualnie, zliczenie zadanych zadań praktycznych oraz przedstawienie prezentacji, dwa testy zaliczone pozytywnie. (ocena dst 60-69% punktów)

Ocena 4 – liczba nieobecności poniżej 50%, wszystkie nieobecności zaliczone indywidualnie, zaliczenie zadanych zdań praktycznych oraz przedstawienie prezentacji, dwa testy zaliczone na ocenę dobrą.

Ocena 5 – liczba nieobecności poniżej 20%, wszystkie nieobecności zali¬czone indywidualnie, zaliczenie zadanych zdań praktycznych oraz przed¬stawienie prezentacji, średnie zaliczenie testów na ocenę ponad dobry.

Wymogi dodatkowe:

Wszyscy studenci – zwiedzanie muzeum Collegium Maius UJ, ze zwróce¬niem uwagi na aspekty żywieniowe (pytania pomocnicze z tego zakresu przy zaliczeniu ustnym) oraz udział w dwóch odczytach/konferencjach obejmujących zakresem żywność i/lub żywienie potwierdzonych certyfikatem.


Zaliczenie modułu:

Zaliczenie ustne jest warunkiem zaliczenia modułu, do jego dopuszczenia wymagane jest zaliczenie ćwiczeń oraz potwierdzenie spełnienia dodatkowych wymogów.

Zaliczenie ustne polega na odpowiedzi na 4 pytania wylosowane z puli pytań obejmujących materiał wykładowy i zalecane piśmiennictwo. Pytania są przekazane studentom na co najmniej tydzień przed ustalonym terminem zaliczenia. Termin zaliczenia uzgadniany jest ze starostą roku.

Ocena 2 – niedopuszczenie do zaliczenia ustnego– brak spełnienia warunków zaliczenia modułu lub brak pozytywnej odpowiedzi na 4 pytania.


Ocena 3 – dopuszczenie do zaliczenia ustnego, pozytywna odpowiedź na co najmniej 3 pytania, w tym na dwa w pełni wyczerpujące.

Ocena 4 – dopuszczenie do zaliczenia ustnego, pozytywna odpowiedź na wszystkie pytania, w tym na dwa w pełni wyczerpująco.

Ocena 5 - dopuszczenie do zaliczenia ustnego, pozytywna odpowiedź wyczerpująca na wszystkie pytania.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów z zakresu wiedzy i umiejętności (1-6) sprawdzone będzie w formie zaliczenia ustnego na ocenę. Osiągnięcie efektu z zakresu kompetencji społecznych (7) będzie sprawdzone podczas ćwiczeń w formie prezentacji studenta oraz w oparciu o potwierdzenie spełnienia wymogów dodatkowych.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, indywidualne prezentacje studentów, rozwiązywanie zadań z zakresu analizy żywieniowej, praca własna, konsultacje z prowadzącymi

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 60 godz. - 2 ETCS

• przygotowanie prezentacji na ćwiczenia: 4 godz. - 0,1 ETCS

• udział w 2 odczytach/konferencjach, zapoznanie się ze zbiorami Muzeum UJ - Collegium Maius z zabytkami materialnymi kultury związanej z zachowaniami żywieniowymi: 3 godz. - 0,1 ETCS

• przygotowanie i uczestnictwo w zaliczeniu: 23 godz. – 0,8 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

Studenci w ramach modułu zdobywają wiedzę o żywności i żywieniu w stopniu pozwalającym na zrozumienie ich istotnej roli w zdrowiu publicznym, jako podstawowego czynnika wpływającego na styl życia.

1) Wprowadzenie - bromatologia.

2) Podstawy prawne.

3) New Nutrition Science Project - nowe spojrzenie na zalecenia żywieniowe.

4) Skład środków spożywczych.

5) Naturalnie występujące w żywności substancje antyodżywcze.

6) Zanieczyszczenia chemiczne żywności.

7) Białka, węglowodany, tłuszcze - rola w organizmie, występowanie w żywności, biodostępność, zapotrzebowanie.

8) Witaminy i składniki mineralne - rola w organizmie, występowanie w żywności, biodostępność, zapotrzebowanie.

9) Warunki prawidłowego żywienia – zalecenia żywieniowe.

10) Żywienie różnych grup ludności.

11) Błędy żywieniowe w populacji polskiej.

12) Suplementy diety.

13) Zaburzenia odżywiania.

Ćwiczenia:

1) Charakterystyka grup produktów spożywczych i ich skład na podstawie podobieństwa zawartości składników pokarmowych.

2) Normy żywienia i zalecane racje pokarmowe dla osób zdrowych.

3) Znaczenie witamin i składników mineralnych oraz związków biologicznie czynnych w regulacji procesów metabolicznych organizmu.

4) Ocena spożycia węglowodanów w diecie.

5) Błonnik pokarmowy a zapobieganie wybranym chorobom cywilizacyjnym.

6) Oznaczanie wartości odżywczej białka na przykładzie metody Mitchella-Blocke (wskaźnik aminokwasu ograniczającego CS).

7) Wartość energetyczna pożywienia oraz ocena spożycia tłuszczy w diecie.

8) Przemiana materii i jej bilans.

9) Obliczanie dobowego wydatku energetycznego: obliczanie podstawowej przemiany materii i całkowitej przemiany materii.

10) Wybrane metody jakościowe oceny sposobu żywienia.

11) Układanie i ocena jadłospisów z uwzględnieniem sezonowości.

12) Problemy żywieniowe wybranych grup ludności – przygotowanie prezentacji przez studentów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Gawęcki J. (red.) (2010), Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B. (2017), Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa

• Jarosz M. (red.) (2012), Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych, Wyd. Lek. PZWL, Warszawa

• Gertig H., Przysławski J. (2006), Bromatologia, PZWL, Warszawa.

• Inne materiały edukacyjne rozdawane studentom podczas wykładów i ćwiczeń

Literatura uzupełniająca:

• Gawęcki J., Roszkowski W. (red.) (2009), Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, PWN, Warszawa

• Grzymisławski M., Gawęcki J. (red.) (2006), Żywienie człowieka zdrowego i chorego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Peckenpaugh NJ. (2011), Podstawy żywienia i dietoterapia, Elsevier Urban, & Partner, Wrocław

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Schlegel-Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.