Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo do opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PdOZwPP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo do opieki zdrowotnej w świetle przepisów prawnych
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest wiedza o systemie prawa i jego funkcjonowaniu w zakresie podstawowego prawa pacjenta - do ochrony zdrowia, począwszy od kon¬sty¬tucji, regulacji systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowo-tnego (ustaw i rozporządzeń) oraz prawa wspólnotowego i europej-skiego, studenci zdobywają nowa wiedzę w zakresie kluczowych instytucji prawnych, metod regulacji, procedur i instrumentów istotnych dla prawa do ochrony zdrowia, regulacji systemowych na różnych pozio¬mach, po zaliczeniu studenci potrafią zastosować szereg zróżnicowanych przepisów do rozwiązania przykładowych problemów z zakresu podmiotowego prawa ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. zna i rozumie aspekty organizacyjne, instytucjonalne i prawne funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście uprawnień do świadczeń zdrowotnych na różnych poziomach regulacji – międzynarodowych, wspólnotowych, krajowych

2. zna i wymienia podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych różnym grupom podmiotów, w tym dotyczące pomocy osobom nieubezpieczonym, z grup szczególnego ryzyka (niepełnosprawnym, bezdomnym, wykluczonym)


Umiejętności – student/ka:

3. interpretuje przepisy prawa, mające wpływ na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej w kontekście działalności w zakresie opieki zdrowotnej na różnych szczeblach, w tym przepisy regulujące zakres podmiotowy i przedmiotowy świadczeń finansowanych ze środków publicznych


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. efektywnie prezentuje własne argumenty, popierając je argumentacją w kontekście obowiązujących regulacji prawnych, poglądów doktryny, kierując się przy tym zasadami prawno-etycznymi


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W02, K_W14 w stopniu średnim, K_W16, K_W17, K_W19, K_W20, K_W21, K_W23, K_W33 w stopniu zaawansowanym, KW_27, KW_28 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23, K_U26, K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02, K_K03, K_K07, K_K08, K_K09 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw prawa, elementów prawa konstytucyjnego i cywilnego oraz podstaw ochrony zdrowia i systemów zdrowotnych

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę, warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na zajęciach, warunkiem uzyskania zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w formie opracowania zagadnienia z listy problemów do rozwiązania/analizy (lista aktualizowana na bieżąco) i przedstawienie go w trakcie ćwiczeń.


EFEKTY 1, 2, 3, 4: ocena prawidłowego zastosowania wiedzy w opracowanej prezentacji na temat prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście prawa do opieki zdrowotnej w ogólności (na poziomie konstytucji i ustaw systemowych), uprawnień do świadczeń zdrowotnych (akty wykonawcze, kontrakty NFZ, rozporządzenia refundacyjne, stopnia znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowości zastosowanej interpretacji przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej

Ocena ndst: brak wiedzy lub błędne jej stosowanie w opracowanej prezentacji, niedostateczny stopień znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, nieprawidłowo zastosowana interpretacja przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej

Ocena dst: zasadniczo prawidłowe zastosowanie wiedzy w opracowanej prezentacji, dostateczny stopień znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, trudności w prawidłowej interpretacji przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej

Ocena db: zastosowanie wiedzy w opracowanej prezentacji na temat prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej nie budzące zastrzeżeń, wysoki stopień znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowa interpretacja przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej

Ocena bdb: prawidłowe zastosowanie wiedzy samodzielnie poszerzonej w opracowanej prezentacji (uwzględnienie dodatkowych prawnych aspektów), doskonały stopień znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, bezbłędna interpretacja przepisów wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej, umiejętność posługiwania się zróżnicowanymi źródłami prawnymi w tym kontekście (orzecznictwo, opinie biegłych, głosy)

EFEKT 4

Ocena strony formalnej przygotowanej pracy zaliczeniowej: efektywności prezentowanych własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz argumentacji w kontekście obowiązujących regulacji, poglądów różnych autorów i wrażliwości na zasady etyczne w relacji do przedstawianej problematyki

Ocena ndst: nie wykazuje żadnej inicjatywy w tym zakresie (odtwórczy charakter opracowania)

Ocena dst: słaba inicjatywa (próby własnej oceny, słaba argumentacja, oparcie na jednym źródle lub autorze)

Ocena db: wykazuje inicjatywę i prezentuje poglądy różnych autorów

Ocena bdb: wykazuje inicjatywę w wysokim stopniu, widoczna efektywność prezentowanych własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz argumentacji w kontekście obowiązujących regulacji, przejawia wrażliwość na zasady etyczne w relacji do przedstawianej problematyki


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

EFEKTY 1, 2, 3, 4

Ocena prawidłowego zastosowania wiedzy w opracowanej prezentacji na temat prawnych aspektów funkcjonowania polskiego systemu opieki zdrowotnej w kontekście uprawnień do świadczeń zdrowotnych, stopnia znajomości podstaw prawnych udzielania świadczeń zdrowotnych, prawidłowości zastosowanej interpretacji przepisów prawa wpływających na zakres i sposób realizacji prawa do opieki zdrowotnej, efektywności prezentowanych własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii oraz argumentacji w kontekście obowiązujących regulacji, poglądów różnych autorów i wrażliwości na zasady etyczne w relacji do przedstawianej problematyki: Prezentacja problemu na ocenę: przygotowanie zagadnienia do dyskusji w trakcie ćwiczeń w formie prezentacji i materiałów hand-out, aktywne moderowanie dyskusji po zakończeniu prezentacji oraz złożenie indywidualnej pracy w formie eseju po zakończeniu zajęć (rozprawy, komentarza prezentowanego problemu z podsumowaniem przeprowadzonej dyskusji).


Metody dydaktyczne:

Treści przedstawione od strony teoretycznej na wykładzie są następnie analizowane na ćwiczeniach w formie praktycznego zastosowania omawianych regulacji, ponadto w formie pracy grupowej z tekstem źródłowym, analizy przepisów prawnych, opracowania komentarza do tekstu ustawy lub innego aktu prawnego.

Do metod stosowanych w trakcie ćwiczeń należy także analiza decyzji administracyjnych w przedmiotowym obszarze oraz orzecznictwa.


Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie się do zajęć: 25 godz. - 1 ECTS

- przygotowanie pracy zaliczeniowej: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Podstawowe treści obejmują identyfikację regulacji na różnych poziomach i w różnych systemach: w kontekście prawa międzynarodowego publicznego, prawa wewnętrznego (ustrojowego, administracyjnego, cywilnego, karnego, prawa zdrowia publicznego, niektórych aspektów prawa wspólnotowego).

Wykłady:

1) Prawo międzynarodowe publiczne: Geneza i rozwój prawa do zdrowia. Prawo międzynarodowe publiczne a prawo do zdrowia - specyfika regulacji, związki z prawami człowieka, gwarancje i zasady prawne, prawo do zdrowia jako prawo podmiotowe, przegląd regulacji dot. do zdrowia/ prawa do leczenia. Problematyka uniwersalizacji prawa do zdrowia: relacja między prawem międzynarodowym i prawem wewnętrznym. Problematyka globalizacji rozwiązań prawnych, umiędzynarodowienia instrumentów i gwarancji.

2) Poziom UE: Geneza i rozwój prawa do opieki zdrowotnej na poziomie prawa UE. Ogólne zasady pr. do opieki zdrowotnej w świetle regulacji wspólnotowych w relacji do prawa krajowego. Specyfika regulacji (acqui communotaire), normy kolizyjne i ich funkcja.

3) Prawo polskie: Prawo do zdrowia w świetle konstytucji a prawo do św. zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (z NFZ): zasady ich skutki pr., ogólne prawne zasady systemowe w świetle najważniejszych ustaw o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych i ustawy o działalności leczniczej, różnicowanie treści prawa i tytułu do świadczeń, ustawowy obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w kontekście zasad konstytucyjnych, ustawowych i wykonawczych.

4) Prawa i obowiązki ubezpieczonego - polski system ubezpieczeniowy. Prawo do leczenia osób nie objętych ubezpieczeniem, sytuacje szczególne (zagrożenie zdrowia lub życia). Prawo do o.z. a jakość świadczenia, problem dostępności do wysokich technologii medycznych, prawo wyboru metody leczenia a ograniczenie dostępności.

5) Konstytucyjne prawo do zdrowia i o.z., analiza porównawcza konstytucji polskiej i innych państw europejskich: zasady i gwarancje, granice odpowiedzialności państwa. Amerykański model odpowiedzialności państwa za zdrowie: zdrowie ogółu a zdrowie jednostki, przezorność indywidualna.

6) Odpowiedzialność publiczna a realizacja prawa do zdrowia: sfery odpowiedzialności administracji (rządowej i samorządowej) na podstawie regulacji, skutki prawne naruszeń, charakter zobowiązań publicznoprawnych, prawo do zdrowia a uwarunkowania aktów niższego rzędu: prawo miejscowe.

Ćwiczenia:

1) Odpowiedzialność instytucjonalna za realizację praw podmiotowych i systemowych na gruncie prawa: NFZ a naruszenie prawa do świadczeń leczniczych, odpowiedzialność świadczeniodawców publicznych, statuty i regulaminy wewnętrzne, specyfika podmiotów prywatnych (spółki). Prawna odpowiedzialność zoz/podmiotu leczniczego z tytułu naruszenia prawa ubezpieczonego do o.z/ ograniczenia dostępności, rozkład odpowiedzialności instytucjonalnej, kolejność udzielania świadczeń zdrowotnych, gwarancje prawne i procedury.

2) Prawo do zdrowia w świetle reformatorskich zmian legislacyjnych: natura prawna procesów restrukturyzacji, odpublicznienia, komercjalizacji i prywatyzacji. Zmiany w regulacjach dotyczących zawodów medycznych, standardów prowadzenia działalności leczniczej. Prawo do zdrowia - możliwości prawne a zasady słuszności ograniczenia dostępności do świadczeń.

3) Prawo do zdrowia w kontekście prawnych uwarunkowań w zakresie podstawowych determinant statusu zdrowotnego i gwarancji zdrowia publicznego (przykładowo: socjalno - ekonomiczne uwarunkowania prawa do zdrowia w świetle regulacji, prawa konsumenckie)

4) Błędy, zaniechania legislacyjne, luki prawne i ich skutki w sferze wykluczenia ze świadczeń.

Literatura:

Literatura podstawowa (RW 04.07.18 i RW 19.09.18) :

• Nesterowicz M. (2016), Prawo medyczne, Wydanie XI, Dom organizatora TNOiK, Toruń.

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco przez prowadzącego zajęcia.

Literatura uzupełniająca (RW 19.09.18):

• Orzecznictwo ETS, orzecznictwo polskich sądów (wybrane pozycje - aktualizowane na bieżąco)

• Kubiak R., Prawo medyczne, „Beck”, Wydanie 2, Warszawa 2014

• Pacian J. (2016), Prawne aspekty cywilizacyjnych zagrożeń zdrowia, Wydawnictwo Difin, Warszawa

• Wybór testów źródłowych podstawowych (w tym k.c., k.k., k.p.a., k.s.h. k.p.) oraz aktów specyficznych dla ochrony zdrowia - dobór podawany i aktualizowany na bieżąco

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.