Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PrZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Anna Tubek, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Anna Tubek, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat koncepcji zdrowia, zachowań zdrowotnych i stylu życia oraz zakresu i rodzajów interwencji realizowanych w ramach promocji zdrowia. Ponadto, celem przedmiotu jest nabycie umiejętności wyboru adekwatnej strategii dla programu zdrowotnego oraz zaplanowanie jego realizacji oceny źródeł informacji zdrowotnych oraz zaznajomienie z zasadami prowadzenia edukacji zdrowotnej (RW 04.07.18)

Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. przedstawia, analizuje i ocenia definicje związane ze zdrowiem i stylem życia

2. wymienia i uzasadnia zastosowanie określonego rodzaju interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych

3. uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod oraz strategii realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

4. wymienia oraz definiuje pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej


Umiejętności - student/ka:

5. potrafi zastosować właściwą strategię w planowaniu programu zdrowotnego dostosowaną do problemu zdrowotnego i grupy docelowej

6. potrafi przeprowadzić podstawową, całościową ewaluację w wybranych programów zdrowotnych

7. potrafi dokonać prostej analizy ekonomicznej programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając wszystkie koszty i efekty

8. potrafi zastosować właściwe metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole


Kompetencje społeczne - student/ka:

9. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W14, K_W24, K_W25, K_W26 w stopniu zaawansowanym, K_W31 w stopniu podstawowym

• w zakresie umiejętności: K_U11, K_U14, K_U15, K_U16 w stopniu zaawansowanym, K_U19, K_U23 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii, podstaw epidemiologii i podstaw socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: egzamin testowy


Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu:

- obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach)

- aktywny udział i wypowiedzi w trakcie dyskusji na zajęciach

- przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranego tematu

- realizacja zadań w trakcie i poza zajęciami kontaktowymi, w tym prac pisemnych


Warunkiem zdania egzaminu testowego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.


Ostateczna ocena z przedmiotu: 50% ocena z egzaminu, 20% ocena prezentacji wygłoszonej przez studenta, 20% ocena pisemnych prac tematycznych, 10% ocena aktywności i innych zadań realizowanych w trakcie zajęć kontaktowych.


Efekty 1-4

Ocena 3

Student przedstawia podstawowe definicje związane ze zdrowiem i stylem życia Wymienia wybrane rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych. Wymienia i częściowo uzasadnia teoretyczne podstawy realizacji programów z zakresu promocji zdrowia, Podaje tylko podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Ocena 4

Student przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Wymienia różne rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. Uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Podaje oraz definiuje większość istotnych pojęć i procesów z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Ocena 5

Student wszechstronnie przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Kompleksowo analizuje różnorodne rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. W wyczerpujący sposób uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Szczegółowo wymienia i definiuje istotne pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

Efekty 5-8

Ocena 3

Student potrafi zastosować na poziomie ogólnym tylko wybrane strategie w planowaniu programu zdrowotnego. Potrafi przeprowadzić bardzo uproszczoną, wybiórczą ewaluację niektórych programów zdrowotnych. Dokonuje prostej analizy ekonomicznej programu zdrowotnego. Potrafi zaproponować i zastosować niektóre metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 4

Student potrafi zastosować wybrane strategie w planowaniu programu zdrowotnego dostosowane do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić podstawową, wybiórczą ewaluację programów zdrowotnych. Dokonuje poszerzoną analizę ekonomiczną programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając podstawowe koszty i efekty. Potrafi zaproponować i zastosować podstawowe metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 5

Student potrafi zastosować właściwą strategię w planowaniu programu zdrowotnego dostosowaną kompleksowo do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić całościową ewaluację programów zdrowotnych. Dokonuje całościową analizę ekonomiczną programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając podstawowe koszty i efekty. Potrafi zaproponować i zastosować różne metody skutecznej komunikacji interpersonalnej uzyskując podstawy do kompleksowej interwencji.

Efekt 9

Ocena 3

Student deklaruje podstawową wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 4

Wypowiedzi i postawa studenta wskazuje na wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 5

Student wyraża zrozumienie i wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie oraz wyraża gotowość poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4 – egzamin testowy

Efekty 5-8 – ocena zadań realizowanych podczas i poza zajęciami kontaktowymi

Efekt 9 – ocena wypowiedzi i postaw w trakcie zajęć kontaktowych


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach zadaniowych, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. - 3 ECTS

- przygotowanie się do zajęć/praca własna: 30 godz. – 1 ECTS

- przygotowanie do egzaminu 30 godz. i uczestnictwo w nim 2 godz. - 1 ECTS (RW 22.09.16)


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ewolucja koncepcji zdrowia i jego uwarunkowań.

2) Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia.

3) Zachowania zdrowotne i zachowania związane ze zdrowiem.

4) Styl życia i jego uwarunkowania.

5) Definiowanie i konteksty znaczeniowe promocji zdrowia.

6) Geneza i charakterystyka koncepcji promocji zdrowia.

7) Globalizacja zdrowia i potrzeb zdrowotnych.

8) Strategie i kierunki działania w dokumentach programowych promocji zdrowia.

9) Cele i obszary działań promocji zdrowia.

10) Zasady planowania programów promocji zdrowia.

11) Znaczenie ewaluacji w promocji zdrowia.

12) Organizacja promocji zdrowia w Polsce. Podejście siedliskowe w promocji zdrowia.

13) Rozwój koncepcji edukacji zdrowotnej.

14) Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej.(RW 04.07.18)

15) Strategie i modele edukacji zdrowotnej.

16) Metody, techniki i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej.

17) Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych.. Znaczenie ewaluacji w edukacji zdrowotnej.

18) Etyka a zdrowie.

19) Kampanie społeczne – stosowane strategie.

Ćwiczenia:

1) Analiza i porównanie wybranych dokumentów promocji zdrowia. Interpretacja i analiza wybranych definicji promocji zdrowia.

2) Analiza i porównanie działań z zakresu promocji zdrowia w perspektywie międzykulturowej.

3) Analiza programów z promocji zdrowia skierowanych do różnych grup docelowych.

4) Ocena źródeł i jakości informacji dotyczących zdrowia zawartych w różnych mediach (programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe oraz portale internetowe).

5) Analiza praktyki promocji zdrowia: ocena jakości.

6) Planowanie interwencji z zakresu promocji zdrowia w zależności od miejsca oddziaływania (szkoła, miejsce pracy, opieka zdrowotna).

7) Analiza kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz kontekstualnych determinant zachowań zdrowotnych i związanych ze zdrowiem.

8) Analiza uwarunkowań stylu życia w różnych grupach wiekowych.

9) Analiza sposobów diagnozowania potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej w wybranych grupach.

10) Zastosowanie różnych metod edukacyjnych – analiza przykładów.

11) Konstruowanie scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej.

12) Edukacja seksualna analiza standardów

13) Kampanie społeczne i ich wymiar edukacyjny: omówienie oraz analiza przykładów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Cianciara D. (red.) (2010) Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL Warszawa

• Karski J.(2011) (RW 04.07.18)Praktyka i teoria Promocji Zdrowia. CeDeWu, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Karski J. Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa (2011) (RW 04.07.18) (wybrane rozdziały)

• Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)(RW 04.07.18)

Literatura uzupełniająca:

• Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

• Syrek E, Borzucka-Sitkiewicz K. (red.) (2009) Edukacja zdrowotna. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa

• Jacenik B. (red.) (2010), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa

• Ogińska-Bulik N., Miniszewska J. (red.) (2012) Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Piasecka A. (2008) Komunikowanie wartości zdrowia w polskich kampaniach społecznych - wymiar edukacyjny. Wydawnictwo: Adam Marszałek, Toruń

• Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. (2011) Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin, Warszawa

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r. (RW 04.07.18)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Anna Tubek, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.