Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PrZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Sylwia Wójcik
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar, Karolina Sobecka, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat koncepcji zdrowia, zachowań zdrowotnych i stylu życia oraz zakresu i rodzajów interwencji realizowanych w ramach promocji zdrowia. Ponadto celem przedmiotu jest nabycie umiejętności krytycznej oceny źródeł informacji zdrowotnych oraz zaznajomienie z zasadami prowadzenia edukacji

Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. przedstawia, analizuje i ocenia definicje związane ze zdrowiem i stylem życia

2. wymienia i uzasadnia zastosowanie określonego rodzaju interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych

3. uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod oraz strategii realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

4. wymienia oraz definiuje pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej


Umiejętności - student/ka:

5. potrafi zastosować właściwą strategię w planowaniu programu zdrowotnego dostosowaną do problemu zdrowotnego i grupy docelowej

6. potrafi przeprowadzić podstawową, całościową ewaluację w wybranych programów zdrowotnych

7. potrafi dokonać prostej analizy ekonomicznej programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając wszystkie koszty i efekty

8. potrafi zastosować właściwe metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole


Kompetencje społeczne - student/ka:

9. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W31 w stopniu podstawowym; K_W14, K_W24, K_W25 i K_W26 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U19 i K_U23 w stopniu podstawowym; K_U11, K_U14, K_U15 i K_U16 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii, podstaw epidemiologii i podstaw socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: egzamin testowy

Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu:

• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach)

• aktywny udział i wypowiedzi w trakcie dyskusji na zajęciach

• przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranego tematu

• realizacja zadań w trakcie i poza zajęciami kontaktowymi, w tym prac pisemnych


Warunkiem zdania egzaminu testowego jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów.


Ostateczna ocena z przedmiotu: 50% ocena z egzaminu, 20% ocena prezentacji wygłoszonej przez studenta, 20% ocena pisemnych prac tematycznych, 10% ocena aktywności i innych zadań realizowanych w trakcie zajęć kontaktowych.


Efekty 1-4

Ocena 3

Student przedstawia podstawowe definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Wymienia wybrane rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych. Wymienia i częściowo uzasadnia teoretyczne podstawy realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Podaje tylko podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Ocena 4

Student przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Wymienia różne rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. Uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Podaje oraz definiuje większość istotnych pojęć i procesów z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowanych w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Ocena 5

Student wszechstronnie przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Kompleksowo analizuje różnorodne rodzaje interwencji wykorzystywane w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. W wyczerpujący sposób uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Szczegółowo wymienia i definiuje istotne pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Efekty 5-8

Ocena 3

Student potrafi zastosować na poziomie ogólnym tylko wybrane strategie w planowaniu programu zdrowotnego. Potrafi przeprowadzić bardzo uproszczoną, wybiórczą ewaluację niektórych programów zdrowotnych. Dokonuje prostej analizy ekonomicznej programu zdrowotnego. Potrafi zaproponować i zastosować niektóre metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 4

Student potrafi zastosować wybrane strategie w planowaniu programu zdrowotnego dostosowane do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić podstawową, wybiórczą ewaluację programów zdrowotnych. Dokonuje poszerzoną analizę ekonomiczną programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając podstawowe koszty i efekty. Potrafi zaproponować i zastosować podstawowe metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 5

Student potrafi zastosować właściwą strategię w planowaniu programu zdrowotnego dostosowaną kompleksowo do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić całościową ewaluację programów zdrowotnych. Dokonuje całościową analizę ekonomiczną programu zdrowotnego, prawidłowo uwzględniając podstawowe koszty i efekty. Potrafi zaproponować i zastosować różne metody skutecznej komunikacji interpersonalnej uzyskując podstawy do kompleksowej interwencji.


Efekt 9

Ocena 3

Student deklaruje podstawową wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 4

Wypowiedzi i postawa studenta wskazują na wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 5

Student wyraża zrozumienie i wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie oraz wyraża gotowość poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4 – egzamin testowy

Efekty 5-8 – ocena zadań realizowanych podczas i poza zajęciami kontaktowymi

Efekt 9 – ocena wypowiedzi i postaw w trakcie zajęć kontaktowych


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach zadaniowych, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. - 3 ECTS

• przygotowanie i wygłoszenie prezentacji: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do egzaminu 25 godz. i uczestnictwo w nim 2 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ewolucja koncepcji zdrowia i jego uwarunkowań.

2) Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia.

3) Zachowania zdrowotne i zachowania związane ze zdrowiem.

4) Styl życia i jego uwarunkowania.

5) Definiowanie i konteksty znaczeniowe promocji zdrowia.

6) Geneza i charakterystyka koncepcji promocji zdrowia.

7) Globalizacja zdrowia i potrzeb zdrowotnych.

8) Strategie i kierunki działania w dokumentach programowych promocji zdrowia.

9) Cele i obszary działań promocji zdrowia.

10) Zasady planowania programów promocji zdrowia.

11) Znaczenie ewaluacji w promocji zdrowia.

12) Organizacja promocji zdrowia w Polsce. Podejście siedliskowe w promocji zdrowia.

13) Rozwój koncepcji edukacji zdrowotnej.

14) Strategie i modele edukacji zdrowotnej.

15) Metody, techniki i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej.

16) Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych. Znaczenie ewaluacji w edukacji zdrowotnej.

17) Etyka a zdrowie.

18) Kampanie społeczne – stosowane strategie.

Ćwiczenia:

1) Analiza i porównanie wybranych dokumentów promocji zdrowia. Interpretacja i analiza wybranych definicji promocji zdrowia.

2) Analiza i porównanie działań z zakresu promocji zdrowia w perspektywie międzykulturowej.

3) Analiza programów z promocji zdrowia skierowanych do różnych grup docelowych.

4) Ocena źródeł i jakości informacji dotyczących zdrowia zawartych w różnych mediach (programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe oraz portale internetowe).

5) Analiza praktyki promocji zdrowia: ocena jakości.

6) Planowanie interwencji z zakresu promocji zdrowia w zależności od miejsca oddziaływania (szkoła, miejsce pracy, opieka zdrowotna).

7) Analiza kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz kontekstualnych determinant zachowań zdrowotnych i związanych ze zdrowiem.

8) Analiza uwarunkowań stylu życia w różnych grupach wiekowych.

9) Analiza sposobów diagnozowania potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej w wybranych grupach.

10) Zastosowanie różnych metod edukacyjnych – analiza przykładów.

11) Konstruowanie scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej.

12) Edukacja seksualna analiza standardów

13) Kampanie społeczne i ich wymiar edukacyjny: omówienie oraz analiza przykładów.

14) Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej. (RW 04.07.18)

15) Narodowy Program Zdrowia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Cianciara D. (red.) (2010), Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Karski J. (2008) (2011) (RW 04.07.18), Praktyka i teoria Promocji Zdrowia. CeDeWu, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Karski J.(2008) (2011) (RW 04.07.11), Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Woynarowska B. (2015,) (2017) (RW 04.07.11)Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki.(RW 04.07.18) PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

• Narodowy Program Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r. (RW 04.07.18)

• Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

• Syrek E, Borzucka-Sitkiewicz K. (red.) (2009), Edukacja zdrowotna. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa

• Jacenik B. (red.) (2010), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa

• Ogińska-Bulik N., Miniszewska J. (red.) (2012), Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin, Warszawa

• Narodowy Program Zdrowia

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat koncepcji zdrowia, zachowań zdrowotnych i stylu życia oraz zakresu i rodzajów interwencji realizowanych w ramach promocji zdrowia. Ponadto celem przedmiotu jest nabycie umiejętności krytycznej oceny źródeł informacji zdrowotnych oraz zaznajomienie z zasadami prowadzenia edukacji zdrowotnej.

Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. przedstawia, analizuje i ocenia definicje związane ze zdrowiem i stylem życia

2. wymienia i uzasadnia zastosowanie określonego rodzaju interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych

3. uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod oraz strategii realizacji programów z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia

4. wymienia oraz definiuje pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej


Umiejętności - student/ka:

5. potrafi zastosować interwencję z zakresu promocji zdrowia dostosowaną do problemu zdrowotnego i grupy docelowej

6. potrafi dokonać oceny źródeł informacji związanych ze zdrowiem i stylem życia

7. potrafi opracować scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej zgodny z ustalonymi potrzebami zdrowotnymi

8. potrafi zastosować właściwe metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej oraz pracy w zespole


Kompetencje społeczne - student/ka:

9. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W31 w stopniu podstawowym; K_W14, K_W24, K_W25 i K_W26 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U19 i K_U23 w stopniu podstawowym; K_U11, K_U14, K_U15 i K_U16 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw psychologii, podstaw epidemiologii i podstaw socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: egzamin testowy

Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu:

• obecność na zajęciach (dopuszczalne 2 usprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach)

• aktywny udział i wypowiedzi w trakcie dyskusji na zajęciach

• przygotowanie i wygłoszenie prezentacji dotyczącej wybranego tematu

• realizacja zadań w trakcie i poza zajęciami kontaktowymi, w tym prac pisemnych

• uzyskanie łącznie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z zadań realizowanych w ramach ćwiczeń


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego (50% ostatecznej oceny), prezentacji przygotowanej i wygłoszonej przez studenta (20% ostatecznej oceny), pisemnych prac tematycznych (20% ostatecznej oceny) oraz za aktywność i inne zadania realizowane w trakcie zajęć kontaktowych (10% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.

Ewentualny egzamin poprawkowy będzie miał formę egzaminu ustnego. Zakres tematyczny i warunki zaliczenia pozostają bez zmian względem egzaminu testowego z pierwszego terminu.


Efekty 1-4

Ocena 3

Student przedstawia podstawowe definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Wymienia wybrane rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych. Wymienia i częściowo uzasadnia teoretyczne podstawy realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Podaje tylko podstawowe pojęcia z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Ocena 4

Student przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Wymienia różne rodzaje interwencji wykorzystywanych w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. Uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Podaje oraz definiuje większość istotnych pojęć i procesów z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowanych w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Ocena 5

Student wszechstronnie przedstawia i analizuje definicje związane ze zdrowiem i stylem życia. Kompleksowo analizuje różnorodne rodzaje interwencji wykorzystywane w programach zdrowotnych oraz uzasadnia szeroko ich zastosowanie. W wyczerpujący sposób uzasadnia wybór podstaw teoretycznych i metod realizacji programów z zakresu promocji zdrowia. Szczegółowo wymienia i definiuje istotne pojęcia i procesy z zakresu komunikacji społecznej i interpersonalnej stosowane w promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.


Efekty 5-8

Ocena 3

Student potrafi zastosować na poziomie ogólnym tylko wybrane interwencje z zakresu promocji zdrowia. Potrafi przeprowadzić bardzo uproszczoną ocenę źródeł informacji związanych ze zdrowiem i stylem życia. Potrafi opracować prosty scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej. Potrafi zaproponować i zastosować niektóre metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 4

Student potrafi zastosować wybrane interwencje z zakresu promocji zdrowia dostosowane do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić podstawową ocenę źródeł informacji związanych ze zdrowiem i stylem życia. Potrafi opracować prosty scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej, zgodny z ustalonymi potrzebami zdrowotnymi. Potrafi zaproponować i zastosować podstawowe metody skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Ocena 5

Student potrafi zastosować właściwą interwencję z zakresu promocji zdrowia dostosowaną kompleksowo do problemu zdrowotnego i grupy docelowej. Potrafi przeprowadzić szczegółową ocenę źródeł informacji związanych ze zdrowiem i stylem życia. Potrafi opracować dokładny scenariusz zajęć z edukacji zdrowotnej, zgodny z ustalonymi potrzebami zdrowotnymi. Potrafi zaproponować i zastosować różne metody skutecznej komunikacji interpersonalnej uzyskując podstawy do kompleksowej interwencji.


Efekt 9

Ocena 3

Student deklaruje podstawową wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 4

Wypowiedzi i postawa studenta wskazują na wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie.

Ocena 5

Student wyraża zrozumienie i wrażliwość na kwestie społeczne i zdrowotne w społeczeństwie oraz wyraża gotowość poszukiwania rozwiązań istniejących problemów.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4 – egzamin testowy

Efekty 5-8 – ocena zadań realizowanych podczas i poza zajęciami kontaktowymi

Efekt 9 – ocena wypowiedzi i postaw w trakcie zajęć kontaktowych


Metody dydaktyczne:

Wykład, dyskusja, praca w grupach zadaniowych, przygotowanie i wygłoszenie prezentacji.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 90 godz. - 3 ECTS

• przygotowanie i wygłoszenie prezentacji: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do egzaminu 25 godz. i uczestnictwo w nim 2 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Ewolucja koncepcji zdrowia i jego uwarunkowań.

2) Psychospołeczne uwarunkowania zdrowia.

3) Zachowania zdrowotne i zachowania związane ze zdrowiem.

4) Styl życia i jego uwarunkowania.

5) Definiowanie i konteksty znaczeniowe promocji zdrowia.

6) Geneza i charakterystyka koncepcji promocji zdrowia.

7) Globalizacja zdrowia i potrzeb zdrowotnych.

8) Strategie i kierunki działania w dokumentach programowych promocji zdrowia.

9) Cele i obszary działań promocji zdrowia.

10) Zasady planowania programów promocji zdrowia.

11) Znaczenie ewaluacji w promocji zdrowia.

12) Organizacja promocji zdrowia w Polsce. Podejście siedliskowe w promocji zdrowia.

13) Rozwój koncepcji edukacji zdrowotnej.

14) Strategie i modele edukacji zdrowotnej.

15) Metody, techniki i pomoce stosowane w edukacji zdrowotnej.

16) Edukacja jako instrument zmiany postaw i zachowań zdrowotnych. Znaczenie ewaluacji w edukacji zdrowotnej.

17) Etyka a zdrowie.

18) Kampanie społeczne – stosowane strategie.

Ćwiczenia:

1) Analiza i porównanie wybranych dokumentów promocji zdrowia. Interpretacja i analiza wybranych definicji promocji zdrowia.

2) Analiza i porównanie działań z zakresu promocji zdrowia w perspektywie międzykulturowej.

3) Analiza programów promocji zdrowia skierowanych do różnych grup docelowych.

4) Ocena źródeł i jakości informacji dotyczących zdrowia zawartych w różnych mediach (programy telewizyjne, audycje radiowe, artykuły prasowe oraz portale internetowe).

5) Analiza praktyki promocji zdrowia: ocena jakości.

6) Planowanie interwencji z zakresu promocji zdrowia w zależności od miejsca oddziaływania (szkoła, miejsce pracy, opieka zdrowotna).

7) Analiza kulturowych, społecznych, ekonomicznych oraz kontekstualnych determinant zachowań zdrowotnych i związanych ze zdrowiem.

8) Analiza uwarunkowań stylu życia w różnych grupach wiekowych.

9) Analiza sposobów diagnozowania potrzeb z zakresu edukacji zdrowotnej w wybranych grupach.

10) Zastosowanie różnych metod edukacyjnych – analiza przykładów.

11) Konstruowanie scenariuszy zajęć z edukacji zdrowotnej.

12) Edukacja seksualna - analiza standardów

13) Kampanie społeczne i ich wymiar edukacyjny: omówienie oraz analiza przykładów.

14) Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej.

15) Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020

Literatura:

Literatura podstawowa:

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia

• Cianciara D. (red.) (2010), Zarys współczesnej promocji zdrowia. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Karski J. (2011), Praktyka i teoria Promocji Zdrowia. CeDeWu, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Karski J.(2011), Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa (wybrane rozdziały)

• Woynarowska B. (2017) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki. PWN, Warszawa (wybrane rozdziały)

Literatura uzupełniająca:

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

• Heszen I., Sęk H. (2007), Psychologia zdrowia. PWN, Warszawa

• Syrek E, Borzucka-Sitkiewicz K. (red.) (2009), Edukacja zdrowotna. Wyd. Akademickie i Profesjonalne Spółka z o.o., Warszawa

• Jacenik B. (red.) (2010), Komunikowanie społeczne w promocji i ochronie zdrowia. Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa

• Ogińska-Bulik N., Miniszewska J. (red.) (2012), Zdrowie w cyklu życia człowieka. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Zadworna-Cieślak M, Ogińska-Bulik N. (2011), Zachowania zdrowotne młodzieży – uwarunkowania podmiotowe i rodzinne. Difin, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.