Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-PsyUwZaLu Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologiczne uwarunkowania zachowań ludzi
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, zdrowie publiczne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Marta Malinowska-Cieślik, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zdobycie podstawowej wiedzy na temat psycho-logicznego funkcjonowania człowieka. Ponadto - nabycie umiejętności wykorzystania wiedzy teoretycznej z zakresu podstaw psychologii do opisu funkcjonowania człowieka w sferze: poznawczej, emocjonalnej, fizjologicznej, społecznej. Istotnym aspektem zajęć jest również przy-gotowanie studenta do prawidłowego opisu mechanizmów rządzących zachowaniami wynikającymi z przyjętej roli społecznej oraz funkcjo-nowania w organizacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. odtwarza wiedzę wskazującą na rozumienie procesów psychologicznych w biegu życia człowieka, a także podstawowych wiadomości z zakresu funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego, fizjologicznego i społecznego

2. wymienia zjawiska psychologiczne i wyjaśnia ich znaczenie dla funkcjonowanie indywidualnego i społecznego

3. wyjaśnia procesy społeczne w kategoriach relacji interpersonalnych, ról społecznych, wpływu grupy

4. charakteryzuje organizację jako środowisko człowieka i wymienia podstawowe metafory organizacji


Umiejętności – student/ka:

5. potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim

6. potrafi różnicować zjawiska psychologiczne: myślenie – emocje - zachowanie


Kompetencje społeczne – student/ka:

7. przejawia szacunek wobec pacjenta/klienta/drugiego człowieka i wykazuje otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe

8. umie pracować w małej grupie

9. włącza się w dyskusję na omawiane tematy psychologiczne


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_ W05 i K_W22 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U02 i K_U15 w stopniu średnim

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04, K_K06 i K_K07 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Oceną końcową jest ocena uzyskana z testu.

Aby student został dopuszczony do wykonania testu jest zobowiązany spełnić następujące warunki:

1. obecność - dopuszczalna jest 1 nieobecność

2. aktywność na zajęciach - pozytywna weryfikacja osiągnięcia efektów 6-9 na podstawie zachowań i aktywności studenta na ćwiczeniach

3. prezentacja multimedialna na zadany temat – pozytywna weryfikacja osiągnięcia efektu 5

Test obejmuje wiedzę teoretyczną i praktyczną przekazywaną w czasie ćwiczeń oraz zadaną do samodzielnego uzyskania. Oceny testu wystawiane są zgodnie z następującą skalą:

60% -67% ocena dostateczna (3.0)

68% - 75% ocena dostateczna plus (3.5)

76% - 83% ocena dobra (4.0)

84% - 92% ocena dobra plus (4.5)

93% - 100% ocena bardzo dobra (5.0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: test

Efekty 5: prezentacja referatu

Efekty 6-7-8-9: aktywne uczestniczenie w ćwiczeniach praktycznych


Metody dydaktyczne:

mini-wykłady tematyczne

zajęcia praktyczne z zastosowaniem metod aktywizujących: zadania sytuacyjne, praca indywidualna i w grupach, dyskusja, pokaz filmowy

prezentacje referatów


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. – 1,5 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do zaliczenia i uczestnictwo w nim: 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Kompetencje interpersonalne specjalisty zdrowia publicznego. Zasady bon ton w procesie radzenia sobie ze stresem społecznym.

2) Koncepcje psychologiczne człowieka. Biologiczne mechanizmy zachowania.

3) Rozwój w ciągu życia człowieka. Emocje. Procesy poznawcze. Temperament i osobowość. Świadomość i uwaga.

4) Procesy społeczne.

5) Organizacja jako środowisko człowieka. Komunikacja w organizacji.

6) Rozwiązywanie problemów. Przywództwo w organizacji. Budowanie zespołu. Praca zespołowa. Radzenie sobie ze stresem w sytuacjach zawodowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Rathus S. A. (2004), Psychologia współczesna, lepiej, więcej, przystępniej. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• Robbins S.P. (2003), Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa

• Chmiel N. (2004), Psychologia pracy i organizacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca:

• Artykuły podawane podczas zajęć

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alicja Domagała
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.