Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Styl życia a choroby cywilizacyjne w Europie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-SŻaCHCywE Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Styl życia a choroby cywilizacyjne w Europie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakulatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem jest nabycie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć związanych ze zdrowiem, stylem życia, chorobami cywilizacyjnymi, z zakresu stylu życia ludności Europy oraz chorób cywilizacyjnych wyrobienie umiejętności w zakresie wyszukiwania adekwatnych do rozwiązaywanego problemu informacji.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. stosuje podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem, stylem życia, chorobami cywilizacyjnymi

2. prezentuje ogólną wiedzę na temat stylu życia i chorób cywilizacyjnych występujących w Europie niezbędną do zrozumienia ich uwarunkowań

3. znajduje i wykorzystuje podstawowe źródła informacji i systemy monitorowania stanu zdrowia populacji europejskiej

4. prezentuje i analizuje wpływ czynników behawioralnych i środowiskowych na stan zdrowia populacji

Umiejętności – student/ka:

5. wyszukuje główne informacje i dane na temat stylu życia oraz chorób cywilizacyjnych w Europie

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W10 w stopniu średnim; K_W06, K_W07, K_W08, K_W14, K_W15 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U06 i K_U27 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie ćwiczeń w oparciu o prezentację, obecność i aktywne uczestnictwo.

efekt 1-4: ocena 2: nie potrafi odpowiedzieć na pytania; ocena 3: udziela odpowiedzi na poziomie podstawowym; ocena 4: udziela odpowiedzi ale nie w pełnym zakresie tematu; ocena 5: zna wszystkie odpowiedzi na poziomie świadczącym o dogłębnym zrozumieniu poruszanych zagadnień;

efekt 5: ocena 2: nie potrafi przygotować/zaprezentować materiału; ocena 3: przygotowuje i prezentuje zagadnienie na poziomie podstawowym; ocena 4: przygotowuje i prezentuje oraz dokonuje poprawnej interpretacji; ocena 5: przygotowuje i prezentuje wraz poprawną interpretacją i krytyczną oceną zagadnienia a także dyskusją metody


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

efekty 1-4: ocena aktywności na zajęciach

efekt 5: ocena prezentacji studenta


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, przygotowanie i prezentacja wybranego zagadnienia

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do ćwiczeń: 45 godz. – 1,5 ECTS

• przygotowanie prezentacji: 15 godz. – 0,5 ECTS


Pełny opis:

1) Definicje stylu życia.

2) Definicje chorób cywilizacyjnych.

3) Podstawowe pojęcia opisujące stan zdrowia i styl życia populacji.

4) Źródła danych na temat stanu zdrowia populacji w krajach Europy.

5) Systemy zbierania danych o stanie zdrowia ludności w Europie.

6) Główne zagrożenia zdrowia Europejczyków.

7) Częstość występowania chorób cywilizacyjnych w Europie.

8) Istniejące źródła wiedzy dotyczące wpływu stylu życia na występowanie chorób cywilizacyjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Zatoński WA., Mańczuk M., Sulkowska U. (2011), Wyrównywanie różnic w zdrowiu między krajami Unii Europejskiej. Warszawa

• Wojtyniak B., Goryński P. (2016), Sytuacja zdrowotna ludności Polski. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny. Warszawa

• Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=m41&ms=946&ml=pl&mi=946&mx=0&ma=19944

• Ministerstwo Zdrowia. Narodowy Program Zdrowia 2016-2020

Literatura uzupełniająca:

• Marmot M. (ed.) (2010), Fair Society, Healthy Lives. The Marmot Review

• WHO (2011), The Global Status Report on Noncommunicable Diseases 2010

• Global Burden of Disease 2015, http://thelancet.com/gbd

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 60 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.