Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-SDRwSZiZIOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe: Rządzenie w sektorze zdrowotnym i zarządzanie instytucjami ochrony zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty seminaryjne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 18.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Alicja Domagała, Mariusz Duplaga, Paweł Lipowski, Marta Malinowska-Cieślik, Stojgniew Sitko, Marzena Tambor
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Udoskonalenie umiejętności w zakresie poszukiwania literatury naukowej, dokonania krytycznego przeglądu literatury, czytania tekstów naukowych w języku obcym, w szczególności w języku angielskim, planowania i przeprowadzenia badania naukowego, opracowania zebranych danych/informacji i wyciągania precyzyjnie sformułowanych wniosków

Efekty kształcenia:

Wiedza – student(ka):

1. posiada pogłębioną wiedzę na temat zasad, narzędzi i instytucji rządzenia w sektorze ochrony zdrowia (governance) oraz zarządzania instytucjami ochrony zdrowia (instytucje zdrowia publicznego, podmioty lecznicze, NGO, itp.)

2. Wykazuje znajomość zasad planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych adekwatnych do wybranego tematu pracy


Umiejętności – student(ka):

3. posiada umiejętność wykorzystania wiedzy teoretycznej poszerzoną o formułowanie własnych wniosków

4. umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach, zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie zdrowia publicznego i nauk związanych ze zdrowiem

5. potrafi w podstawowym zakresie ocenić jakość dowodów naukowych.

6. posiada umiejętność zaplanowania i wykonania prostych badań ilościowych i jakościowych


Kompetencje społeczne – student(ka):

7. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc

8. ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności

9. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U07, K_U26, K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K02, K_K03, K_K07 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

- aktywne uczestnictwo w zajęciach seminaryjnych

- złożenie pracy licencjackiej zatwierdzonej przez opiekuna

Seminarium nie jest zaliczane na ocenę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

monitorowanie postępów pracy (np. poszukiwania literatury, wykonanie projektu badawczego, analizy statystyczne, pisanie pracy dyplomowej)

Metody dydaktyczne:

- dyskusja artykułów naukowych, zarówno pod względem treści jak i sposobu pisania publikacji naukowych

- omówienie sposobów poszukiwania literatury

- uwagi promotora do kolejnych wersji pracy

- w przypadku prac wymagających statystycznego opracowania wyników dyskusja wyboru właściwych metod analizy statystycznej z użyciem oprogramowania komputerowego

- indywidualna praca opiekuna ze studentem


Bilans punktów ECTS:

- uczestnictwo w zajęciach kontaktowych 120 godz. - 5 ECTS

- zebranie materiałów, opracowanie pracy licencjackiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego: 450 godz. - 15 ECTS


Pełny opis:

1 Struktura i wymogi formalne pracy dyplomowej

2) Zasady cytowania materiałów źródłowych

3) Szczegółowy zakres treści zostanie ustalony w zależności od wybranych tematów prac dyplomowej

Literatura:

Wykaz literatury zależy od dziedziny seminarium dyplomowego oraz tematu pracy dyplomowej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 90 godzin, 9 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.