Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Samoleczenie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-Samol Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Samoleczenie
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 8 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Prowadzący grup: Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest poznanie kluczowych pojęć i koncepcji związanych z samoleczeniem, stosowaniem leków bez recepty oraz funkcjonowaniem rynku leków OTC w Polsce i na świecie. Celem przedmiotu jest także nabycie umiejętności krytycznej oceny korzyści i zagrożeń wynikających z powszechnego stosowania leków bez recepty.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wyjaśnia pojęcia związane ze zdrowiem i samoleczeniem

2. analizuje funkcjonowanie rynku leków, w tym rynku leków bez recepty, w polskim systemie opieki zdrowotnej oraz wyjaśnia znaczenie procesu usamodzielniania się pacjenta (patient empowerment)


Umiejętności – student/ka:

3. ocenia zagrożenia i korzyści wynikające z samoleczenia


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. demonstruje własne postawy dotyczące zjawiska samoleczenia oraz jest zdolny do konstruktywnej wymiany poglądów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W14 i K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05 w stopniu średnim; K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień z zakresu farmakologii, podstaw ekonomii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.


Warunki zaliczenia przedmiotu:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność)

• aktywny udział w zadaniach realizowanych na zajęciach, w tym praca w grupie polegająca na omówieniu i analizie kluczowych regulacji prawnych, koncepcji i trendów w samoleczeniu, przygotowanie prezentacji, debata oksfordzka

Na ocenę końcową składa się suma punktów uzyskanych za: pracę w grupach zadaniowych (30% punktów do zdobycia) prezentację przygotowaną przez studenta (40% punktów do zdobycia),oraz za przygotowanie i udział w debacie oksfordzkiej(30% punktów do zdobycia).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie przez studenta przynajmniej 60% spośród wszystkich możliwych punktów do zdobycia.


Studentom, którzy nie osiągnęli progu 60%punktów, ale uzyskali co najmniej 50% punktów, oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości treści przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1, 2

Ocena 3

Student wyjaśnia kluczowe pojęcia związane ze zdrowiem i samoleczeniem. Potrafi wymienić różne podejścia i koncepcje dotyczące samoleczenia, ale tylko w ograniczonym zakresie potrafi poddać analizie różnice pomiędzy koncepcjami. Student w ogólnym zakresie analizuje i wyjaśnia zasady funkcjonowania rynku leków, w tym rynku leków bez recepty, w polskim systemie opieki zdrowotnej, jednakże nie potrafi przeprowadzić porównania z sytuacją w innych krajach.

Ocena 4

Student wyjaśnia i interpretuje kluczowe pojęcia związane ze zdrowiem i samoleczeniem. Potrafi wymienić różne podejścia i koncepcje dotyczące samoleczenia oraz przeanalizować podstawowe różnice. Student w pogłębiony sposób wyjaśnia i analizuje funkcjonowanie rynku leków, w tym rynku leków bez recepty, w polskim systemie opieki zdrowotnej, oraz potrafi przeprowadzić porównanie z sytuacją w innych krajach, w tym na terenie Unii Europejskiej.

Ocena 5

Student wyjaśnia i interpretuje większość wprowadzonych pojęć związa-nych ze zdrowiem i samoleczeniem. Student potrafi wymienić różne podejścia i koncepcje dotyczące samoleczenia i wszechstronnie wyjaśnić znaczenie poszczególnych koncepcji, a także omówić wyczerpująco istniejące pomiędzy nimi różnice. Student w szczegółowo analizuje i wyjaśnia i zasady funkcjonowania rynku leków, w tym rynku leków bez recepty, w polskim systemie opieki zdrowotnej, oraz swobodnie dokonuje porównania z sytuacją w innych krajach, także poza Unią Europejską.


Efekt 3

Ocena 3

Student identyfikuje i ocenia z punktu widzenia zdrowia publicznego, wybrane zagrożenia i korzyści związane z samoleczeniem. Student przestawia ogólne skutki wynikające ze zjawiska samoleczenia, wymienia część podstawowych grup leków OTC najpowszechniej stosowanych w Polsce, podaje podstawowe wskazania do stosowania wybranych leków OTC, ale nie potrafi ocenić skali stosowania poszczególnych grup leków OTC w Polsce. Student omawia w ograniczonym zakresie podstawowe regulacji prawne, dotyczące obrotu leków OTC w Polsce.

Ocena 4

Student identyfikuje i ocenia większość najważniejszych z punktu widzenia zdrowia publicznego zagrożeń i korzyści dla zdrowia populacji związanych z samoleczeniem. Student przedstawia ogólne skutki wynikające ze zjawiska samoleczenia, wymienia znaczącą część podstawowych grup leków OTC najpowszechniej stosowanych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, szczegółowo wyjaśnia przyczyny stosowania wybranych leków OTC oraz dokonuje oceny skali ich stosowania w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student omawia w szerokim zakresie podstawowe regulacji prawne, dotyczące obrotu leków OTC w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.

Ocena 5

Student identyfikuje i ocenia wszystkie istotne, z punktu widzenia zdrowia publicznego zagrożenia i korzyści dla zdrowia populacji związane z samoleczeniem. Student przedstawia ogólne skutki wynikające ze zjawiska samoleczenia, wymienia podstawowe grupy leków OTC najpowszechniej stosowanych w Polsce, w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz i wybranych krajach na świecie, szczegółowo wyjaśnia wskazania stosowania wybranych leków OTC oraz swobodnie dokonuje oceny skali stosowania poszczególnych grup leków OTC w Polsce, Unii Europejskiej i wybranych krajach Świata. Student omawia wszechstronnie regulacje prawne dotyczące obrotu leków OTC obowiązujące w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej.


Efekt 4

Ocena 3

Student w ograniczonym stopniu potrafi zaprezentować własne pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące zjawiska samoleczenia i rynku leków bez recepty. Student jest świadom potencjalnych korzyści jak i zagrożeń wynikających ze stosowania leków OTC. Potrafi wypowiedzieć własne poglądy na temat samoleczenia, ale nie włącza się zbyt często do dyskusji.

Ocena 4

Student swobodnie prezentuje swoje poglądy, pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące zjawiska samoleczenia i rynku leków bez recepty. Wykazuje pogłębioną świadomość korzyści i zagrożeń związanych ze stosowania leków bez recepty. Potrafi przekonywująco wyrazić swoje poglądy i dość często włącza się do dyskusji.

Ocena 5

Student swobodnie i przekonywująco prezentuje swoje poglądy, pomysły, wątpliwości i sugestie dotyczące zjawiska samoleczenia i rynku leków bez recepty. Wykazuje pogłębioną świadomość i wielowymiarowo postrzega korzyści i zagrożeń związanych ze stosowania leków bez recepty. Potrafi przekonywująco wyrazić swoje poglądy i często włącza się do dyskusji.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1, 2 - ocena prezentacji,

Efekt 3 - ocena aktywności w trakcie zajęć oraz pracy w grupach zadaniowych

Efekt 4 - ocena udziału w debacie oksfordzkiej


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia: dyskusja, praca w zespołach zadaniowych, prezentacje, debata oksfordzka

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji na zadany temat: 25 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie i udział w debacie oksfordzkiej: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1) Historia i rozwój idei samoleczenia.

2) Samoleczenie – definicje, powiązane pojęcia i koncepcje (np. self-medication, self-treatment, self-care, self-management)

3) Samoleczenie w kontekście zwiększenia samodzielności pacjenta. Współpraca z zespołem terapeutycznym.

4) Wzmocnienie roli obywatela i pacjentaw podejmowaniu decyzji zdrowotnych (patient empowerment).

5) Tendencje w zakresie samoleczenia w Polsce i na świecie oraz jego tendencja.

6) Korzyści dla pacjentów i systemu opieki zdrowotnej wynikające ze stosowania leków OTC.

7) Zagrożenia, jakie niesie ze sobą powszechne stosowanie leków OTC. Interakcje leków. Znaczenie świadomości społecznej.

8) Metody promowania świadomego samoleczenia; wpływ reklam, porad farmaceutycznych, stron internetowych, informacji w prasie.

9) Analiza reklam leków OTC; przykłady skutecznego oddziaływania na odbiorców.

10) Zagrożenia dla zdrowia populacji, wynikające z natężenia reklam leków OTC w mass mediach i ich dostępności

11) Porównanie, analiza i ocena rozwoju zjawiska samoleczenia w skali światowej; przewidywane tendencje rozwoju.

12) Za i przeciw powszechnemu stosowaniu leków bez recepty. Analiza możliwych korzyści i zagrożeń (debata oksfordzka).

13) Obowiązujące regulacje prawne dotyczące wprowadzania nowych leków bez recepty oraz ich obrotu na rynku leków.

14) Obowiązujące regulacje prawne, dotyczących stosowania leków OTC, w Polsce i na Świecie.

15) Grupy leków bez recepty, które są stosowane najczęściej. Przyczyny takiego stanu rzeczy.

16) Ziołolecznictwo tradycyjne w różnych kulturach oraz współczesne trendy w ziołolecznictwie

17) Suplementy diety

18) Przyczyny stosowania danych grup leków bez recepty oraz wyjaśnienie skali ich używania.

19) Analiza leków najczęściej stosowanych w stosunku do płci, wieku, statusu społecznego.

20) Zapoznawanie z efektywnymi metodami Efektywne metody (RW 04.07.18) budowania świadomości społecznej w kwestii stosowania leków bez recepty.

21) Bezpieczeństwo samoleczenia

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Krajewski-Siuda K. (red.) (2012), Samoleczenie. Instytut Sobieskiego; Warszawa

• materiały przygotowane przez prowadzących zajęcia (RW 04.07.18)

• Krajewski-Siuda K. (red.) (2016), Odpowiedzialne i nowoczesne samoleczenie w systemie ochrony zdrowia. Raport. Fundacja Obywatele Zdrowo Zaangażowani; Warszawa (RW 04.07.18)

Literatura uzupełniająca:

• Boruc R. (2004), Samoleczenie. Magazyn Zdrowia; 4: 36-41

• Cianciara D. (2004), Reklama leków kierowana do publicznej wiadomości w Polsce – aspekty prawne, etyczne, zdrowotne i społeczne. Przegl. Epidemiol.; 58: 555-63

• Holman H., Lorig K. (2004), Patient self-management: a key to effectiveness and efficiency in care of chronic disease. Public Health Rep. May-Jun; 119(3): 239–243

• Economic and Legal Framework of Non-Prescription Medicines. AESGP. 2008. http://www.aesgp.be/publications/aesgpPublications.asp;

• Economic and Legal Framework for Non-Prescription Medicines. AESGP, 2007 http://www.aesgp.be/publications/aesgpPublications.asp

• Jakubiak L. (2007), Rozważania o rynku OTC i samoleczeniu pacjentów. 43. Kongres Europejskiego Związku Producentów Leków Bez Recepty (AESGP). http://www.rynekzrowia.pl/Rynek-Zdrowia/archiwum,43-Kongres-Europejskiego-Zwiazku-Producentow-Lekow-Bez-Recepty-AESGP-Rozwazania-o-rynku-OTC-i-samoleczeniu-pacjentow,555,2007,7.html

• Ulatowska-Szostak E. (2008), Wpływ reklamy na zakup leków, parafarmaceutyków i preparatów witaminowych w opiniach klientów aptek – porównanie lat 2002 i 2007. Probl. Hig. Epidemiol.; 89(3): 441-444)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.