Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Turystyka zdrowotna. Globalny, europejski i systemowy wymiar opieki transgranicznej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-TzGEiSWOT Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Turystyka zdrowotna. Globalny, europejski i systemowy wymiar opieki transgranicznej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Wykład, 15 godzin, 7 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Iwona Kowalska-Bobko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Głównym celem kształcenia jest sprawne posługiwanie się pojęciem turystyki zdrowotnej/ medycznej/ uzdrowiskowej w odniesieniu do różnych rodzajów świadczeniodawców zaangażowanych w proces udzielania świadczeń zdrowotnych/ medycznych w trybie transgranicznym. Bazując na wiedzy nabytej w trakcie zajęć z polityki społecznej i zdrowotnej student poznaje rozwój turystyki zdrowotnej oraz jej różne odmiany w Polsce i na świecie w odniesieniu do globalnych, europejskich i wybranych systemowych regulacji w tym zakresie. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na tzw. blaski i cienie turystyki zdrowotnej, bowiem nabywanie świadczeń poza granicami kraju może mieć pozytywne (tańsza cena usługi, eliminacja kolejki, wyższa jakość usług) ale też negatywne (nabywanie świadczeń prawnie niedozwolonych w kraju pochodzenia – aborcja, eutanazja itp.) skutki.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. potrafi zdefiniować pojęcie turystyki zdrowotnej

2. prawidłowo identyfikuje fazy rozwoju turystyki zdrowotnej w Polsce i na świecie

3. prawidłowo nazywa zasady i reguły współpracy w ramach globalnej/ europejskiej polityki zdrowotnej z innymi podmiotami takimi jak: świadczeniodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje centralne

4. poprawnie identyfikuje bodźce organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające na turystykę zdrowotną

5. wymienia i przeprowadza analizę procesu decyzyjnego na poziomie globalnym ( rundy GATS) oraz europejskim (opieka koordynowana i transgraniczna) w odniesieniu do swobody przepływu ludzi, towarów, kapitału i świadczeń.

6. wymienia i przeprowadza analizę działań reformatorskich w wybranych systemach ochrony zdrowia w odniesieniu do regulacji w zakresie opieki transgranicznej/ turystyki zdrowotnej

7. wyjaśnia zasady działania świadczeniodawców w odniesieniu do formy prawnej ich funkcjonowania (publiczne, prywatne) i definiuje ich potencjał w zakresie współpracy międzynarodowej

Umiejętności– student/ka:

8. interpretuje znaczenie globalnej i europejskiej polityki zdrowotnej w kontekście jej założonych priorytetów zdrowotnych i efektywności

9. interpretuje czynniki wpływające na globalną/ europejską politykę zdrowotną państwa i innych podmiotów oraz rozumie wpływ procesów politycznych, ekonomicznych i społecznych na problemy zdrowia

10. wnioskuje na temat roli organizacji międzynarodowych, państwa, samorządu i innych instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, świadczeniodawców w rozwiązywaniu problemów zdrowia społeczeństwa

11. potrafi zastosować swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji, badań empirycznych) na poziomie akademickim rozumiejąc wagę poprawnego wypowiadania się

12. potrafi przeprowadzić analizę poziomu jakości usług świadczonych w wybranym podmiocie leczniczym

Kompetencje społeczne– student/ka:

13. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie

14. ma świadomość znaczenia turystyki zdrowotnej w rozwoju społeczno – gospodarczym poszczególnych państw/regionów

Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27, K_W06, K_W17, K_W19, K_W16 i K_W21 w stopniu średnim; K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: z K_U02, K_U12, K_U26 i K_U13 w stopniu średnim; K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uczestnictwo w zajęciach oraz poprawne przeprowadzenie badania empirycznego (badanie fokusowe lub wywiady socjologiczne i przygotowanie pracy zaliczeniowej w formie prezentacji i pracy zaliczeniowej)

I. dotyczące wiedzy: na ocenę 2- student nie umie omówić i zidentyfikować faz rozwoju turystyki zdrowotnej w Polsce i na świecie, na ocenę 3 - student poprawnie identyfikuje fazy rozwoju turystyki zdrowotnej na świcie i w Polsce, na ocenę 4- student dobrze identyfikuje fazy rozwoju turystyki zdrowotnej na świcie i w Polsce oraz poprawnie nazywa zasady i reguły współpracy w ramach globalnej/ europejskiej polityki zdrowotnej z innymi podmiotami takimi jak: świadczeniodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje centralne, na ocenę 5 -student dobrze identyfikuje fazy rozwoju turystyki zdrowotnej na świcie i w Polsce oraz poprawnie nazywa zasady i reguły współpracy w ramach globalnej/ europejskiej polityki zdrowotnej z innymi podmiotami takimi jak: świadczeniodawcy, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, instytucje centralne oraz identyfikuje bodźce organizacyjne, ekonomiczne, polityczne, prawne wpływające turystykę zdrowotną

II. dotyczące umiejętności- na ocen ę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje

III. dotyczące kompetencji społecznych: na ocenę 2 - student nie potrafi wskazać na jakąkolwiek inicjatywę globalną, europejską czy lokalną w zakresie turystyki zdrowotnej , na ocenę 3- student wskazuje najbardziej popularne inicjatywy w zakresie turystyki zdrowotnej, na ocenę 4 - student wskazuje popularne inicjatywy w turystyce zdrowotnej , potrafi je dokładnie scharakteryzować, na ocenę 5 - student wskazuje wiele inicjatyw w zakresie turystyki zdrowotnej, potrafi je scharakteryzować i jest osobiście zaangażowany w ich wdrażanie.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

• efekty odnoszące się do wskazanych punktów dotyczących wiedzy: praca zaliczeniowa

• efekty odnoszące się do wskazanych punktów dotyczących umiejętności: praca w grupie

• efekty odnoszące się do wskazanych punktów dotyczących kompetencji społecznych: wywiady socjologiczne


Metody dydaktyczne:

Wykład monograficzny z elementami konwersatorium, praca w grupach

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie formularza wywiadu socjologicznego oraz przeprowadzenie wywiadów z wybranym świadczeniodawcą zaangażowanym w proces udzielania świadczeń zdrowotnych w trybie transgranicznym : 25 godz. - 1 ECTS

• wygłoszenie prezentacji na podstawie przygotowanej pracy zaliczeniowej: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Treści obejmują: pojęcie turystyki zdrowotnej, kształtowanie się zjawisk zaliczanych do turystyki zdrowotnej na świecie i w Polsce, kompetencje organizacji globalnych, europejskich, państwowych, regionalnych oraz udzielających świadczeń leczniczych świadczeniodawców w ochronie zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem procesu nabywania świadczeń w trybie transgraniczny.

Wykłady:

1) Pojęcie turystyki zdrowotnej

2) Globalne uwarunkowania turystyki zdrowotnej

3) Opieka transgraniczna w UE (pojęcie opieki koordynowanej i transgranicznej)

4) Systemowe rozwiązania w zakresie turystyki zdrowotnej (Indie, Tajlandia, Niemcy, kraje skandynawskie, Wielka Brytania i inne)

5) Turystyka zdrowotna w Polsce

6) Turystyka uzdrowiskowa, SPA i Wellnes

7) Turystyka medyczna i dentystyczna – przyjęte rozwiązania systemowe.

Ćwiczenia

1. Pozytywne i negatywne konsekwencje turystyki zdrowotnej

2. Przykłady dobrych praktyk w opiece transgranicznej

(Polska – Niemcy, Polska- Słowacja, Polska – Czechy, Polska – kraje skandynawskie, Polska – Wielka Brytania i inne)

3. Identyfikacja potencjału turystyki zdrowotnej w Polsce w perspektywie makro.

4. Identyfikacja potencjału w turystyce zdrowotnej w Polsce w regionalnej perspektywie porównawczej.

5. Identyfikacja potencjału w turystyce zdrowotnej w Polsce na podstawie badań u wybranych świadczeniodawców.

6. Rola i znaczenie organizacji pozarządowych oraz izb zawodowych w rozwoju turystyki zdrowotnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kowalska I., Mokrzycka A., (red.) (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, Europejskiej, Systemowej, Difin, Warszawa

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej (rozdział II), Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Mokrzycka A., Kowalska I. (2012), Podmioty lecznicze w Polsce w świetle działań reformatorskich, Difin, Warszawa

• Boruszczak M. (red.) (2009), Turystyka uzdrowiskowa, stan i perspektywy, WSTIH, Gdańsk

• Dryglas D. (2006), Kształtowanie produktu turystycznego uzdrowisk w Polsce, WUJ, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Klich J. (2007), Przedsiębiorczość w reformowaniu systemu ochrony zdrowia w Polsce. Niedocenione interakcje, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Hadzik A. (2009), Turystyka zdrowotna uzdrowisk, Wydawnictwo AWF, Katowice

• Iwanek T., 2006, Turystyka uzdrowiskowa w gospodarce region i kraju, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław

• Rydz E. (red.), 2005, Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych, Wydawnictwo PAP, Słupsk

• Spa Business, 2006-2009

• Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, (Dz. U. Nr 167, poz. 1399)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.