Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-Usz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 25 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Christoph Sowada
Prowadzący grup: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy na temat systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych tworzonych w przeszłości oraz obecnie na potrzeby zabezpieczania się przed masowym ryzykiem społecznym i zdro¬wotnym. Studenci będą rozumieć ubezpieczeniowe metody finansowania, umieć ocenić ich społeczną efektywność oraz prognozy dotyczące dalszego rozwoju instytucji ubezpieczeniowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada wiedzę o rodzajach ryzyka socjalnego i zdrowotnego historycznie i w czasach współczesnych

2. zna zasady tworzenia i finansowanie instytucji ubezpieczeń społecznych w Polsce oraz w ujęciu porównawczym, a w szczególności ubezpieczenia:

- chorobowe

- zdrowotne

- z powodu niezdolności do pracy (rentowe) i wypadkowe

- na wypadek śmierci żywiciela rodziny (rodzinne)

- emerytalne

- na wypadek bezrobocia

3. posiada wiedzę na temat uprawnień do świadczeń ubezpieczeniowych, kształtowania się ich wielkości oraz efektów dla warunków życia ludności i dostępu do opieki zdrowotnej

4. zna formuły wyliczania pieniężnych świadczeń ubezpieczenia społecznego

5. posiada wiedzę o zasadniczych reformach w systemach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; ich celach, problemach implementacji i efektach

Umiejętności – student/ka:

6. potrafi zastosować narzędzia analizy bilansowania przychodów i wydatków w systemach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

7. potrafi wyliczyć wielkość świadczenia pieniężnego w różnych systemach ubezpieczenia społecznego

8. rozumie społeczno-ekonomiczne powody podejmowania reform w systemach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz potrafi ocenić zasadność oraz spodziewane efekty

9. potrafi korzystać z podstawowych czasopism naukowych w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych; umie znajdować niezbędne informacje w opracowaniach statystycznych oraz bazach danych

10. potrafi wyrazić swoją wiedzę w formie ustnej i pisemnej na poziomie akademickim

Kompetencje społeczne – student/ka:

11. potrafi współdziałać w zajęciach zespołowych, analizujących systemy ubezpieczenia społecznego i koncepcje reform ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

12. rozumie i potrafi promować zasady solidarności międzypokoleniowej w ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych

13. rozumie i potrafi stosować postawę przezorności wobec ryzyka socjalnego i zdrowotnego, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo

Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W16 w stopniu podstawowym; K_W17 w stopniu średnim; K_W19 i K_W20 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U12 w stopniu podstawowym; K_U05, K_U06 w stopniu średnim; K_U26 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07 w stopniu podstawowym; K_K04 i K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza, umiejętności, kompetencje z zakresu polityki społecznej

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


1. Uczestnictwo i aktywność w zajęciach (ćwiczenia i wykłady)

2. Przygotowanie referatu/prezentacji

3. Kolokwium zaliczeniowe

4. Końcowy egzamin pisemny


Efekt 1 – Posiada wiedzę na temat systemów ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz występowania ryzyka socjalnego i zdrowotnego, które prowadzi do tworzenia instytucji ubezpieczeniowych, wg rodzajów, w rozwoju historycznym oraz w ujęciu porównawczym.

Na ocenę 3: Student potrafi wymienić rodzaje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, nie radzi sobie z dopasowaniem ryzyk socjalnych. Nie zna historycznego ujęcia systemu.

Na ocenę 4: Student potrafi wymienić rodzaje ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz nazwać odpowiednie ryzyka socjalne, które dotyczą ubezpieczenia.

Na ocenę 5: Student potrafi omówić konstrukcję systemu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, nazwać ryzyka socjalne z nimi związane oraz przedstawić rozwój systemu na przestrzeni lat.

Efekt 2 – Posiada wiedzę na temat świadczeń ubezpieczeniowych, uprawnień do nich oraz efektów dla warunków życia ludności i dostępu do opieki zdrowotnej.

Na ocenę 3: Student potrafi wymienić część świadczeń ubezpieczeniowych.

Na ocenę 4: Student wymienia świadczenia ubezpieczeniowe, nie potrafi zdefiniować uprawnień do uzyskania tych świadczeń.

Na ocenę 5: Student posiada wyczerpującą wiedzę na temat świadczeń wynikających z ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz uprawnień do nich.

Efekt 3 – Rozumie społeczno-ekonomiczne powody podejmowania reform w systemach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz potrafi ocenić zasadność oraz spodziewane efekty. Zna i potrafi zastosować narzędzia analizy bilansowania przychodów i wydatków w systemach ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

Na ocenę 3: Student rozumie powody podejmowania reform, ale nie potrafi ocenić ich efektów. Nie zna narzędzi analizy bilansowania przychodów i wydatków w systemach ubezpieczeniowych.

Na ocenę 4: Student rozumie powody podejmowania reform w systemach ubezpieczeniowych. Zna narzędzia bilansowania Przechodów i wydatków w systemach ubezpieczeniowych, ale nie potrafi ich zastosować.

Na ocenę 5: Student rozumie i potrafi wyjaśnić społeczno-ekonomiczne powody podejmowania reform w systemach ubezpieczeniowych, potrafi ocenić ich zasadność i efekty. Zna i potrafi zastosować narzędzia bilansowania w systemach ubezpieczeniowych.

Efekt 4 – Zna podstawowe czasopisma naukowe w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Umie znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, opracowaniach statystycznych oraz bazach danych i potrafi z nich korzystać.

Na ocenę 3: Student zna źródła informacji statystycznych, ale nie potrafi z nich korzystać. Potrafi wymienić jedno czasopismo naukowe dotyczące ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Na ocenę 4: Student zna czasopisma naukowe z dziedziny ubezpieczeń. Wie, gdzie znaleźć informacje dotyczące dziedziny ubezpieczeniowej. Nie potrafi w pełni korzystać z zasobów.

Na ocenę 5: Student zna czasopisma naukowe w zakresie ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Zna literaturę tematu. Potrafi znajdować informacje w literaturze fachowej, opracowaniach statystycznych, bazach danych, potrafi z nich korzystać i interpretować.

Efekt 5 – Potrafi wyrazić swoją wiedzę w formie ustnej i pisemnej na poziomie akademickim.

Na ocenę 3: Student przedstawia swoją wiedzę ustnie; forma pisemna jest na bardzo niskim poziomie.

Na ocenę 4: Student potrafi wyrazić swoją wiedzę ustnie i pisemnie na poziomie podstawowym.

Na ocenę 5: Student potrafi wyrazić swoją wiedzę ustnie i pisemnie na poziomie akademickim.

Efekt 6 - Potrafi współdziałać w zakresie prac zespołowych dotyczących oceny oraz koncepcji reform ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Na ocenę 3: Student w podstawowym zakresie bierze udział w pracach grupowych. Nie wykazuje się dużą wiedzą na temat reform ubezpieczeniowych.

Na ocenę 4: Student współdziała w pracach zespołowych wspierając grupę podstawową wiedzą na temat reform ubezpieczeniowych.

Na ocenę 5: Student współdziała w pracach zespołowych, aktywnie uczestniczy w pracy grupy wykorzystując dogłębną wiedzę z tematu reform ubezpieczeniowych.

Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1-5 - egzamin

Efekt 6-13 - ocena pracy indywidualnej i zespołowej studenta (esej, wystąpienie ustne, projekt)


Metody dydaktyczne:

Wykład i ćwiczenia, analizy dokumentów, dyskusje w grupach, prezentacje studentów.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 55 godzin – 1,75 ECTS

• sporządzenie prezentacji: 15 godz. - 0,5 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 22 godz. - 0,75 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń:

1) Główne ryzyka socjalne i sposoby ubezpieczania się na okoliczność ich wystąpienia: choroby, niepełnosprawności, wypadku przy pracy, śmierci żywiciela rodziny, bezrobocia, niezabezpieczonej starości oraz niesamodzielności w podeszłym wieku

2) Rozwój ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, analiza historyczna i porównawcza

3) Metody finansowania ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

4) Warunki uzyskiwania aktuarialnej równowagi

5) Uprawnienia do świadczeń z ubezpieczeń społecznych

6) Formuły społecznych świadczeń ubezpieczeniowych oraz ich efekty dochodowe

7) Koszty ubezpieczeń zdrowotnych i ich efekty w dostępie do świadczeń zdrowotnych

8) Reformy ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

9) Nowe rodzaje ubezpieczeń społecznych

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Jończyk J. (2011), Sposób i miara zabezpieczenia społecznego, Państwo i Prawo, 10/2011

• Szumlicz T. (2005), Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki. Oficyna wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa

• Golinowska S. (2012), Instytucjonalne, zdrowotne i społeczne determinanty niepełnosprawności, IPiSS, Warszawa

• Golinowska S., Tambor M. (2015), Źródła finansowania ochrony zdrowia, w: Golinowska S. (red.), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 224–250

• ZUS /IPiSS (2014), Ubezpieczenia społeczne w Polsce. 80 lat ZUS (red. K.W. Frieske i E. Przychodaj)

Literatura uzupełniajaca:

• Saltmann R.B., Busse R., Figueras J. (2004), Social Health Insurance Systems in western Europe, European Observatory on Health Care Systems and Policies Series, Open University Press, Oxford

• Systemy ubezpieczeń społecznych – między solidaryzmem a indywidualizmem (2014), Warszawa-Lublin, ZUS

• Ubezpieczenia społeczne w procesie zmian (2014), 80 lat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, IPiSS, Warszawa

• Wybór tekstów źródłowych: przedmiotowe akty prawne oraz orzecznictwo

• Jończyk J. (2006), Zabezpieczenie społeczne w Polsce, Zakamycze, Kraków (RW 04.07.18)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.