Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty umiejętności menedżerskich

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-WUM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Warsztaty umiejętności menedżerskich
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Rogala
Prowadzący grup: Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student posiada wiedzę na temat podstawowych metod zarządzania i potrafi ją zastosować na praktycznych przykładach, poprzez np. rozwiązywanie case studies. Student zna techniki motywacyjne wyko-rzystywane w zarządzaniu zespołem zadaniowym, umie ocenić ryzyko płynące z otoczenia tak aby wdrożyć zdobyte umiejętności menedżerskie w sytuacji zmiany lub kryzysowej. Student wie jak zarządzać konfliktem grupowym w organizacji, jak również posiada wiedzę i umiejętności w zakresie procesu negocjacji. Student wie jak ocenić własną pozycję negocjacyjną aby zaimplementować stosowną strategię w tym zakresie

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia w stopniu podstawowym metody i techniki zarządzania wykorzystywane w praktyce menedżerskiej, uzasadnia ich wybór i potrafi krytycznie je ocenić

2. wyjaśnia podstawowe zasady rządzące procesami dynamiki grupowej, w tym w szczególności w grupie zadaniowej

3. klasyfikuje w stopniu podstawowym zasady zarządzania zespołem, w tym w procesie zmiany lub w sytuacji kryzysowej

4. rozróżnia w stopniu średnim zasady zarządzania partycypacyjnego, poprzez cele i delegowanie uprawnień, przedstawia wady i zalety różnych rozwiązań

5. nazywa i analizuje na poziomie podstawowym reguły rządzące procesem negocjacji

6. rozróżnia w stopniu podstawowym systemy motywacyjne stosowane w praktyce menedżerskiej a także krytycznie je ocenia


Umiejętności – student/ka:

7. potrafi w stopniu średnio zawansowanym zorganizować grupę wokół celów, przewodzić zespołem zadaniowym i rozwijać talenty poszczególnych jej członków

8. potrafi w stopniu podstawowym wdrażać różne techniki motywacyjne, zarządzać konfliktem w grupie i delegować uprawnienia

9. potrafi w stopniu średnim ocenić rozmiar zmiany lub sytuacji kryzysowej, potrafi zaplanować i zakomunikować zespołowi strategię działań adekwatnych do danej sytuacji

10. posiada w stopniu średnio zaawansowanym umiejętność przedstawień publicznych i skutecznej prezentacji w oparciu o rzeczowe argumenty i asertywność

11. potrafi w stopniu podstawowym rozpoznać własną pozycję negocjacyjną, ustalić plan negocjacji i przygotować różne warianty strategii negocjacyjnej


Kompetencje społeczne – student/ka:

12. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc, z uwzględnieniem umiejętności współpracy w zespole interdyscyplinarnym

13. wykazuje zdolność do samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W13 i K_W25 w stopniu podstawowym; K_W33 w stopniu zaawansowanym


• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U14 i K_U26 w stopniu podstawowym; K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Na zaliczenie i ocenę końcową wpływają:

• przygotowanie prezentacji na jeden z wybranych tematów poruszanych w trakcie zajęć (zasadniczy warunek zaliczenia). Prezentacja powinna dotyczyć analizy sytuacji wybranej firmy lub instytucji, w której pojawił się jakiś problem na poziomie menedżerskim i zawierać propozycje alternatywnych rozwiązań w oparciu o literaturę przedmiotu i treści omawiane w trakcie zajęć – 60%

• ocenie będzie podlegać trafność uzasadnienia oceny sytuacji i zaproponowanych rozwiązań o charakterze menedżerskim – 25%

• obecność i aktywność na zajęciach – 15 %


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6 – ocena pracy własnej i na zajęciach (studium przypadku, prezentacja multimedialna).

Efekty 7-11 – ocena pracy własnej i na zajęciach (projekt, prezentacja multimedialna).

Efekty 12-13 – ocena pracy własnej na ćwiczeniach, ocena grupy.


Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, case studies dyskusje, praca w grupach, przygotowanie i prezentacja projektu

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie prezentacji na zadany temat: 50 godz. - 2 ECTS


Pełny opis:

1) Budowanie autorytetu lidera w grupie

2) Tworzenie zespołów zadaniowych (rekrutacja, dobór)

3) Zarządzanie a przewodzenie (podobieństwa i różnice)

4) Budowanie autorytetu lidera

5) Kierowanie grupą i rozwiązywanie konfliktów grupowych

6) Zarządzanie przez cele i zarządzanie partycypacyjne

7) Rola systemów motywacyjnych

8) Negocjacje biznesowe

9) Rozwijanie kompetencji i zarządzanie talentami

10) Komunikacja z zespołem

11) Zarządzania sytuacjami kryzysowymi i zmianą

12) Delegowanie uprawnień

13) Ocenianie pracowników

14) Budowanie asertywności

15) Rywalizacja a współpraca

16) Rola coachingu i mentoringu w praktyce menedżerskiej

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane i omawiane zagadnienia z:

• Drucker P. F. (2003), Praktyka zarządzania, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

• Drucker P. F. (2014), Menedżer Skuteczny, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

• Drucker P. F. (2004), Zawód menedżer, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

• Drucker P. F. (1995), Zarządzanie w czasach burzliwych, Wydawnictwo Nowoczesność, Kraków

• Penc J.(2006), Sztuka skutecznego zarządzania, Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna, Kraków

• Barnard Ch. (1997), Funkcje kierownicze, Wydawnictwo Nowoczesność, Kraków

• Nęcki Z. (1995), Negocjacje w biznesie, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków

• Cialdini R. (1996), Wywieranie wpływu na ludzi – teoria i praktyka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• McKay M., Davis M., Fanning P. (2002), Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Literatura uzupełniająca:

• Chan Kim W. Ch., Mauborgne R. (2010), Strategia błękitnego oceanu, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

• Wilson C. (2010), Coaching biznesowy, Wydawnictwo MT Biznes, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.