Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do ekonomiki zdrowia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-Wdez Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wstęp do ekonomiki zdrowia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ekaterina Kissimova-Skarbek
Prowadzący grup: Ekaterina Kissimova-Skarbek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem nauczania jest wyposażenie studentów w wiedzę umożliwiającą im zrozumienie podstawowych ekonomicznych reguł determinujących zachowania różnych podmiotów aktywnych w systemie ochrony zdrowia, jak i procesów w tym systemie zachodzących. Studenci pozyskują również umiejętności umożliwiające im identyfikację, kalkulację i interpretację podstawowych wskaźników ekonomicznych odnoszących się do wartości zdrowia i życia, kosztów funkcjonowania systemu i kosztów ponoszonych przy produkcji świadczeń zdrowotnych i realizacji programów.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. przedstawia ekonomiczną koncepcję zdrowia i dostępności do opieki zdrowotnej

2. wyjaśnia właściwości i ograniczenia rynku dostarczaniu usług zdrowotnych oraz przedstawia rolę państwa w ochronie zdrowia

3. opisuje główne miary stanu zdrowia populacji

4. definiuje podstawowe rodzaje kosztów i analiz ekonomicznych jako narzędzi alokacji ograniczonych zasobów w systemie ochrony zdrowia

5. charakteryzuje podstawowe metody finansowania świadczeniodawców i wymienia ich główne wady i zalety

6. przedstawia przykłady zagranicznej praktyki nabywania świadczeń medycznych przez instytucje do tego powołane


Umiejętności – student/ka:

7. liczy podstawowe rodzaje kosztów w ochronie zdrowia

8. oblicza podstawowe wskaźniki stanu zdrowia populacji i zmiany ich wartości wynikające z podejmowania interwencji

9. ocenia dostępność do świadczeń medycznych i wykonuje proste analizy ekonomiczne programów zdrowotnych.


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. jest świadom potrzeby wykorzystania narzędzi ekonomicznych przy podejmowaniu decyzji alokacyjnych w systemie ochrony zdrowia i demonstruje zdolność ich zastosowania w praktyce

11. ma świadomość konieczności samodzielnego i krytycznego uzupełniania wiedzy i umiejętności, poszerzonych o wymiar interdyscyplinarny


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W19 w stopniu podstawowym; K_W07 i K_W17 w stopniu średnim; K_W18 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U01 w stopniu średnim; K_U05, K_U16 i K_U19 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04 w stopniu podstawowym; K_K09 i K_K10 w stopniu średnim; K_K02 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

Wiedza, umiejętności i kompetencje z zakresu matematyki, elementów statystyki oraz podstaw ekonomii.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny na ocenę z materiału wykładów i ćwiczeń.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uczestnictwo w ćwiczeniach oraz uzyskanie pozytywnej oceny (co najmniej 60% całkowitej liczby punktów) na kolokwium z materiału ćwiczeń. Dopuszczenie do egzaminu (oraz zaliczenie na podstawie uczestnictwa w ćwiczeniach) zachowuje swoją ważność także w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.

Student ma obowiązek uczęszczania na ćwiczeniach. Dopuszcza się jedna nieobecność. W przypadku większej liczby nieobecności na ćwiczeniach student zdaje materiał z tych ćwiczeń na specjalnie zorganizowanej konsultacji.


Do zaliczenia modułu konieczne jest uzyskanie co najmniej 60% całkowitej liczby punktów na egzaminie pisemnym. Egzamin składa się z dwóch części: (i) praktycznej – polegającej na rozwiązywaniu zadań oraz (ii) teoretycznej – sprowadzającej się do opisu kategorii i metod wykorzystanych przy rozwiązaniu tych że zadań oraz uzasadnienia sformułowanych wniosków. Egzamin włącza również część testową: z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.


Ocena końcowa: 80% egzamin; 10% aktywność na ćwiczeniach, 10% kolokwium. Ocena końcowa wystawiana jest według następującej skali:

93,0% – 100,0% bdb (5,0)

85,0% – 92,9% db plus (4,5)

77,0% – 84,9% db (4,0)

69,0% – 76,9% dst plus (3,5)

60,0% – 68,9% dst (3,0)


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: egzamin pisemny

Efekty 7-9: aktywność na ćwiczeniach, kolokwium, egzamin pisemny

Efekty 10, 11: aktywność na ćwiczeniach


Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia komputerowe, rozwiązywanie zadań oraz studium przypadków.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

• samodzielna praca: przygotowanie się do ćwiczeń, i egzaminu i uczestnictwo w nim 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Specyficzne cechy zdrowia i potrzeb zdrowotnych w kontekście ekonomicznym. Wartość zdrowia i życia ludzkiego. Metody pomiaru wartości statystycznego życia ludzkiego

2) Sektor ochrony zdrowia. Jego uczestnicy i relacje między nimi. Wydatki na ochronę zdrowia poziom i determinanty zmian i.

3) Rynek w ochronie zdrowia, jego specyficzne cechy i zawodność. Rola państwa w ochronie zdrowia. Priorytetyzacja i racjonowanie w ochronie zdrowia

4) Podstawowe metody finansowania systemu oraz świadczeniodawców

5) Wskaźniki stanu zdrowia populacji i pomiaru wyników przedsięwzięć medycznych

6) Koszty wytwarzania usług w systemie ochrony zdrowia, rodzaje oraz metody wyceny kosztów programów zdrowotnych. Uwzględnienie różnicy w czasie ponoszenia kosztów

7) Podstawowe rodzaje analiz ekonomicznych w ochronie zdrowia

8) Ocena obciążenia, jakie dana choroba przewlekła stanowi dla społeczeństwa

Ćwiczenia (warsztaty komputerowe):

1) Nominalne i realne wydatki na ochronę zdrowia

2) Mikroekonomiczne narzędzia stosowane w ekonomice zdrowia: Elastyczność cenowa popytu i elastyczność mieszana popytu. Wpływ ubezpieczeń zdrowotnych na zmianę popytu i dostępności do opieki medycznej. Analiza wielo-rynkowa;

3) Liczenie wartości statystycznego życia ludzkiego;

4) Koszty i maksymalizacja zysku producenta (świadczeniodawcy). Podejmowanie decyzji o rozszerzeniu działalności na podstawie kosztów krańcowych (marginalnych)

5) Analizy kosztów i korzyści (Cost-benefit analysis - CBA minimalizacji kosztów (Cost-minimalisation analysis) i maksymalizacji efektów (Effect-maximization analysis – EMA)

6) Analizy kosztów i efektów (Cost-effectiveness analysis –

CEA) i kosztów i użyteczności (Cost-utility analysis – CUA)

7) Uwzględnienie preferencji czasu: Dyskontowanie;

8) Wskaźniki stanu zdrowia populacji i wyników przedsięwzięć medycznych: liczba zgonów, PYLL, PEYLL, SEYLL

9) Obliczenie wyników leczenia w jednostkach zyskanych QALY

10) Szacowanie kosztów osób z cukrzycą oraz kosztów inkrementalnych cukrzycy

11) Szacowanie DALY przy występowaniu schizofrenii

12) Wyliczenie rocznego budżetu praktyki lekarza rodzinnego, praktyki pielęgniarskiej i położniczej

13) Liczenie przychodów szpitala przy zastosowaniu różnych metod opłacania stosowanych w Polsce i na świecie. Wpływ sposobu opłacania świadczeniodawców na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Golinowska S. (red.) (2015), Od ekonomii do ekonomiki zdrowia., PWN, Warszawa (rozdziały: 2 -5, 9, 13, 14)

• Suchecka J. (2010), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa

• Materiały przygotowane przez prowadzącego zajęć

Literatura uzupełniająca:

• Getzen T.E. (2000), Ekonomika Zdrowia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (rozdziały: 1-2, 9, 17, 16)

• Folland S., Goodman A.C., Stano M. (2013), Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska SA, Warszawa. (rozdz.4)

• Drumond M.F., O'Brien B., Stoddart G.L., Torrance G.W. (2003), Metody badań ekonomicznych programów zdrowotnych. Via Medica, Gdańsk (rozdziały: 2, 4, 6)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.