Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-XPrakt1 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe do zaliczenia toku studiów, zdrowie publiczne I stopnia 1 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem praktyki jest zapoznanie się, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, w której odbywa się praktyka. Podczas odbywania praktyki student ma okazję skonfrontować wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów z realnymi problemami działania podmiotów funkcjonujących w systemie ochrony zdrowia.

Rekomendowanymi miejscami odbywania praktyki są: Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna lub jednostki świadczące usługi zdro-wotne. Dopuszczalna jest jednak również praktyka w innych instytucjach działających w szeroko rozumianym sektorze ochrony zdrowia, w tym jednostkach organizacyjne administracji rządowej oraz samorządowej, instytucjach badawczych, organizacjach pozarządowych itp..


Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. potrafi opisać strukturę organizacyjną oraz funkcje instytucji, w której realizuje praktykę

2. zna zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy w jednostce, w której odbywa praktykę

3. zna metody i techniki pracy oraz dostępną dokumentację


Umiejętności – student/ka:

4. rozumie i potrafi wykonać określone przez opiekana praktyki zadania

5. umie powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. rozpoznaje problemy, które są poza zakresem jej/jego kompetencji i wie, do kogo zwrócić się o pomoc

7. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

8. wykazuje się uprzejmością i szacunkiem w relacjach międzyludzkich

9. wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych poglądów i postaw, ukształtowanych przez różne czynniki społeczno-kulturowe


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K03, K_K05 i K_K06 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające realizację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez niego osobę), złożenie koordynatorowi praktyk zwięzłego raportu (maksymalnie 2 strony), w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywanych czynności oraz oceny zdobytego doświad¬czenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w sylabusach. Studenci zobowiązani są również do wypełnienia i złożenia ankiety oceniającej praktykę.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Obserwacja aktywności studenta, jego stosunku do otrzymywanych poleceń oraz współpracy z osobami zatrudnionymi w miejscu wykonywania praktyki.

Metody dydaktyczne:

aktywna obserwacja, angażowanie się w pracę jednostki w stopniu określonym przez kierowni¬ka jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami

Bilans punktów ECTS:

• wykonywanie czynności przewidzianych w programie praktyk:

2 tygodnie - 3 ECTS


Pełny opis:

Zależne od jednostki, w której odbywana jest praktyka.

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania praktyki (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami - wybór powinien zależeć od charakteru jednostki):

• obserwacja pracy kierownika jednostki, menedżera opieki zdrowotnej i wykonywanie zadań pomocniczych,

• obserwacja praktyki zarządzania opieką zdrowotną na poziomie województwa, miasta, szpitala, przychodni itp.,

• obserwacja pracy w poszczególnych działach/departamentach instytucji, w której odbywa się praktyka,

• wykonywanie zleconych zadań pomocniczych,

• wyszukiwanie specyficznego charakteru jednostki, np. odnajdywanie relacji pomiędzy wyjątkowym rodzajem realizowanych zadań umiejscowieniem instytucji w systemie,

• uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki,

• inne - do określenia w miejscu odbywania praktyki.

Literatura:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 80 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.