Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-ZJOZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie jednostkami opieki zdrowotnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla toku studiów, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia 3 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/2021" (w trakcie)

Okres: 2021-02-25 - 2021-06-15
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Prowadzący grup: Marcin Kautsch, Maciej Rogala
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Student, pracując w grupie, potrafi określić narzędzia służące do zarządza¬nia organizacjami opieki zdrowotnej, opisać obszary tego zarządzania, zaproponować (zaprojektować) wybrane narzędzie, za pomocą którego możliwa jest poprawa zarządzania wybraną organizacją ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. rozumie podstawowe mechanizmy i narzędzia zarządcze stosowane w organizacjach ochrony zdrowia


Umiejętności – student/ka:

2. potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną w formułowaniu własnych wniosków

3. potrafi znajdować niezbędne informacje w literaturze fachowej, bazach danych i innych źródłach

4. potrafi zastosować metody i techniki skutecznej komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole

5. potrafi wyrazić swoją wiedzę pisemnie i ustnie (np. poprzez przeprowadzenie prezentacji) na poziomie akademickim


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. cechuje się skutecznością w zarządzaniu własnym czasem

7. umie pracować w grupie

8. potrafi konstruktywnie uczestniczyć w dyskusji


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U05, K_U06, K_U23 i K_U26 w stopniu podstawowym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K03, K_K04 i K_K07 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Ocenie podlega przygotowany przez grupę dokument opisujący zarządzanie jednostką ochrony zdrowia.

BDB: przygotowanie dokumentu opisującego zarządzanie w wybranej jednostce ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego wszystkie wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy znakomicie opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DB: przygotowanie dokumentu opisującego zarządzanie w wybranej jednostce ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego 3/4 wymogów podanych na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy opanowali wiedzę z omawianego obszaru.

DST: przygotowanie dokumentu opisującego zarządzanie w wybranej jednostce ochrony zdrowia – napisanego poprawną polszczyzną, spełniającego podstawowe wymogi podane na pierwszych zajęciach (dotyczące formy i zawartości), pokazującego, że autorzy mają podstawową wiedzę z omawianego obszaru.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

W trakcie semestru studenci pracują w grupach nad przygotowaniem dokumentu zarządczego wspomagającego zarządzania wybranej organizacji ochrony zdrowia, a postępy prac są na bieżąco monitorowane przez prowadzących. Przygotowanie dokumentu wymaga posługiwania się umiejętnościami wymienionymi powyżej: zbierania i analizy danych, tworzenia dokumentów, rozumienia, czym te plany są, współpracy w grupie, przedstawiania własnych propozycji, słuchania propozycji innych, ustalania wspólnych stanowisk, tworzenia dokumentów z zachowaniem przywoływaniem źródeł i zachowaniem praw autorskich. Ocena samego dokumentu – jego zawartości, jakości i formatu oraz postępu prac nad nim. Ocena stopnia osiągnięcia przewidzianych efektów kształcenia następuję na podstawie obserwacji pracy studenta oraz przygotowanych dokumentów zarządczych.

Metody dydaktyczne:

Przedmiot prowadzony jest w oparciu o wykłady i ćwiczenia. Mają one jednak charakter interaktywny – w trakcie zajęć studenci proszeni są o komentarze, uwagi i przykłady dotyczące zastosowania przedstawianych treści w realiach ochrony zdrowia. Na wykładach przedstawiane są metody i narzędzia zarządcze stosowane w zakładach opieki zdrowotnej, podczas gdy ćwiczenia służą do praktycznego zastosowania poznanych na wykładach narzędzi, metod i procedur. Podczas ćwiczeń studenci omawiają z prowadzącymi postępy nad przygotowywanymi w grupach 3-4 osobowych projektami, czyli narzędziami

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 60 godz. – 2 ECTS

• sporządzenie prezentacji i opracowanie dokumentu zaliczeniowego: 25 godz. – 1 ECTS


Pełny opis:

Tematyka wykładów oraz towarzyszących im ćwiczeń:

1) Wprowadzenie do przedmiotu, Ewolucja w naukach o zarządzaniu, cz. I; Cele, tematyka i plan ćwiczeń – ustalenie procedur i organizacja pracy, podział na grupy

2) Ewolucja w naukach o zarządzaniu, cz. II; Cele organizacji. Znaczenie, sposób formowania.

3) Wyzwania stojące przed systemem ochrony zdrowia; Podejmowanie decyzji. „Problemy z mailem czyli teoria chaosu” – case study

4) Planowanie, rodzaje planów; Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym

5) Struktury organizacyjne I; Omówienie schematów organizacyjnych wybranych jednostek działających w systemie opieki zdrowotnej. Dyskusja nad rolą struktury organizacyjnej w procesie zarządzania

6) Organizowanie pracy w placówkach ochrony zdrowia – więzi organizacyjne, delegowanie uprawnień; Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym

7) Struktury organizacyjne II, Rozpiętość kierowania; Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym

8) Zarządzanie niepublicznym i publicznym podmiotem leczniczym oraz apteką. Specyfika zarządzania tego typu podmiotami; Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym

9) Jakość – podstawowe definicje, rozwój koncepcji dotyczących jakości; Rola kultury organizacyjnej w zarządzaniu podmiotami leczniczymi. Jak stworzyć kulturę organizacyjną (analiza i dyskusja) – typy kultur, związek pomiędzy kulturą organizacyjną a formą organizacyjno-prawną firmy/instytucji

10) Jakość – podstawowe narzędzia; Zastosowanie podstawowych narzędzi jakości w ochronie zdrowia

11) Kontrola, jej rodzaje. Kontrola jako jedno z narzędzi zarządzania i jej funkcje; Przykłady działań kontrolnych w ochronie zdrowia

12) Rola i zadania Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych jednostek nadzoru (Ministerstwo Zdrowia, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, Naczelna Izba Lekarska oraz lekarskie towarzystwa naukowe); Praca w grupach nad dokumentem zaliczeniowym

13) Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym: prezentacja; Motywacja i motywowanie. Główne teorie dotyczące motywowania i jego roli w zarządzaniu, w tym w szczególności zarządzania jednostką opieki zdrowotnej.

14) Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym: prezentacja; Motywacja i motywowanie: rola liderów w zarządzaniu organizacją

15) Omówienie wyników prac nad dokumentem zaliczeniowym: prezentacja; Przykłady praktyk stosowanych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi i motywowania personelu w ochronie zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Kautsch M. (red.) (2015), Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Nowe wyzwania, 2 wydanie rozszerzone Wolters Kluwer, Warszawa

• Kautsch M., Whitfield M., Klich J. (red.) (2001), Zarządzanie w opiece zdrowotnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Koźmiński A., Piotrowski W. (red.) (2005), Zarządzanie Teoria i praktyka (wyd. 5), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

Literatura uzupełniająca:

• Chluska J. (2016), Nowe wyzwania zarządzania strategicznego w podmiotach leczniczych - szpitalach, Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej Zarządzanie Nr 23 t. 2, s. 69-78

• Lewandowski R., Kautsch M., Sułkowski Ł. (red.) (2013), Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom XIV, zeszyt 10, częśc I, Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

• Dobska M. Rogoziński K. (red) (2008), Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej, PWN, Warszawa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.