Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zdrowie w wymiarze światowym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPD-ZwWŚ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zdrowie w wymiarze światowym
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy: Przedmioty fakultatywne, zdrowie publiczne, stacjonarne I stopnia, 2 rok
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 14 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Prowadzący grup: Marcin Grysztar, Sylwia Wójcik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z najważniejszymi wyzwa¬nia¬mi zdrowotnymi współczesnego świata i inicjatywami mającymi na celu skuteczne reagowanie na pojawiające się zagrożenia. Ponadto, przedmiot ma na celu zdobycie podstawowej wiedzy na temat problemów zdrowo¬tnych występujących na różnych obszarach geograficznych i kulturowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje podstawowe pojęcia związane ze zdrowiem publicznym w ujęciu globalnym

2. wymienia i analizuje kluczowe zagrożenia zdrowotne w skali globalnej


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi przeprowadzić analizę i wyjaśnić przyczyny oraz określić skalę problemów zdrowotnych w ujęciu globalnym, które stanowią wyzwania dla współczesnego zdrowia publicznego


Kompetencje społeczne – student/ka:

4. jest świadom znaczenia globalnych problemów zdrowotnych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W01 w stopniu średnim; K_W33 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U07 i K_U27 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K10 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu psychologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę.

Warunki zaliczenia przedmiotu:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna jest jedna usprawiedliwiona nieobecność)

• przygotowanie i wygłoszenie przez studenta prezentacji

• analiza wybranego problemu zdrowotnego w ujęciu światowym, przeprowadzona w ramach pracy w grupie zadaniowej.


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych za prezentację przygotowaną i wygłoszoną przez studenta (40% ostatecznej oceny), realizację zadań polegających na analizie problemu zdrowotnego w ramach pracy w grupie zadaniowej (40% ostatecznej oceny) oraz za aktywność na zajęciach (20% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.


Efekty 1, 2

Ocena 3

Student wyjaśnia w ograniczonym zakresie pojęcia związane ze zdrowiem publicznym w wymiarze światowym. Wymienia i opisuje najpoważniejsze problemy i zagrożenia zdrowotne o wymiarze światowym, ale nie jest w stanie przeprowadzić ich klasyfikacji ani szczegółowej analizy. Sposób prezentacji wskazuje wyłącznie na podstawową znajomość tematu.

Ocena 4

Student wyjaśnia w sposób pogłębiony pojęcia związane ze zdrowiem publicznym w wymiarze światowym. Wymienia, klasyfikuje, opisuje i analizuje kluczowe problemy i zagrożenia zdrowotne o wymiarze światowym. Sposób prezentowania zagadnień związanych ze zdrowiem w ujęciu globalnym pokazuje dobrą znajomość tematu.

Ocena5

Student wyjaśnia wszystkie istotne pojęcia związane ze zdrowiem publicznym w wymiarze światowym. Wymienia, klasyfikuje, opisuje i analizuje większość problemów i zagrożeń zdrowotnych o wymiarze światowym, a także szczegółowo wyjaśnia ich genezę. Prezentacja tematu wskazuje na bardzo szeroką wiedzę i wielowątkową perspektywę u studenta.


Efekt 3, 4

Ocena 3

Student potrafi podać tylko nieliczne przyczyny i uwarunkowania występowania analizowanego problemu zdrowotnego o wymiarze światowym oraz określić w stopniu podstawowym ich skalę. W sposób ograniczony wymienia i analizuje działania i strategie z zakresu zdrowia publicznego kluczowe dla ograniczania niekorzystnego globalnego zjawiska zdrowotnego. Deklaruje świadomość znaczenia problemów zdrowotnych o wymiarze światowym.

Ocena 4

Student potrafi interpretować w poszerzony sposób przyczyny i uwarunkowania występowania problemów zdrowotnych w ujęciu globalnym oraz określić w stopniu pogłębionym ich skalę. Szeroko omawia i analizuje działania i strategie z zakresu zdrowia publicznego, kluczowego dla ograniczenia niekorzystnego globalnego zjawiska zdrowotnego. Z wypowiedzi studenta wynika, że posiada pogłębioną świadomość znaczenia problemów zdrowotnych o wymiarze światowym.

Ocena 5

Student potrafi podać wszechstronną interpretację przyczyn i uwarunkowań występowania problemów zdrowotnych w wymiarze światowym oraz dokładnie omówić ich skalę. Kompleksowo i wielodyscyplinarnie omawia i analizuje działania i strategie z zakresu zdrowia publicznego, kluczowego dla ograniczenia niekorzystnego globalnego zjawiska zdrowotnego Przejawia świadomość i jest gotów podjąć działania na rzecz monitorowania i rozwiązywania globalnych problemów zdrowotnych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1, 2 – ocena prezentacji przygotowanej przez studenta


Efekty 3, 4 – ocena wypowiedzi w trakcie ćwiczeń i wyniku analizy przygotowanej w ramach pracy w grupie zadaniowej


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia: dyskusja, praca w grupach zadaniowych, konsultacje w zespołach 2-4 osobowych, przygotowanie i prezentacja wybranego tematu

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć, w tym przygotowanie prezentacji: 25 godz. - 1 ECTS

• praca w grupach zadaniowych: 25 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1) Zdrowie publiczne w ujęciu globalnym – podstawowe koncepcje i definicje.

2) Główne przyczyny chorobowości i umieralności w różnych krajach.

3) Programy zdrowotne w działalności organizacji międzynarodowych.

4) Bieda i wykluczenie społeczne, problemy z dostępnością do wody, głód i otyłość.

5) Katastrofy naturalne (trzęsienia ziemi, powodzie, susze).

6) Zmiany klimatyczne oraz stan środowiska, a zdrowie społeczeństwa

7) Skażenia radioaktywne a konsekwencje zdrowotne dla ludzi (Hiroshima, Nagasaki, Czarnobyl, Fukushima).

8) Choroby, schorzenia i problemy zdrowotne swoiste dla poszczególnych regionów Świata. Choroby tropikalne.

9) Nowe i nawracające choroby zakaźne.

10) Broń niekonwencjonalna (chemiczna, biologiczna, atomowa) i ryzyko jej zastosowania, jako zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkości.

11) Sztuka przetrwania w warunkach zagrażających zdrowiu i życiu; preppersi

12) Wojny i konflikty zbrojne

13) Katastrofy sanitarne i pomoc humanitarna.

14) Krwiodawstwo i krwiolecznictwo

15) Poród i połóg w różnych rejonach świata. Umieralność niemowląt na świecie.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Wojtczak A. (2009), Zdrowie publiczne wyzwaniem dla systemów zdrowia XXI wieku. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Krajewska-Kułak E., Wrońska I., Kędziora-Kornatowska K. (2010), Problemy wielokulturowości w medycynie, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej. Wybrane problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

• Brzeziński JM., Cierpiałkowska L. (2008), Zdrowie i choroba. Problemy teorii, diagnozy i praktyki, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzących zajęcia

Literatura uzupełniająca:

• Matsumoto D., Juang L. (2007), Psychologia międzykulturowa, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

• Moore P. (2009), Tajemnicze choroby współczesnego świata. Nowe zagrożenia, wirusy, bakterie, zarazki. Bellona Warszawa

• Malinowski A., Stolarczyk H. (2000), Antropologia a medycyna i promocja zdrowia, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź

• Preston R. (2010), Panika na poziomie 4, Wydawnictwo Albatros Andrzej Kuryłowicz, Warszawa

• Epidemie strachu (2011), [film] Reżyseria: Steven Soderbergh, USA: Warner Bros

• Becler R., Andruszkiewicz P., Kański A. (2010), Pandemia grypy A/H1N1v – wytyczne dotyczące kontroli zakażenia z perspektywy polskiego oddziału intensywnej terapii. Anestezjologia Intensywna Terapia, XLII,1; 42-46

• Brydak LB. (2007), Zagrożenia zdrowotne związane z wirusem ptasiej grypy. Wiadomości Parazytologiczne 53(2), 81–84

• Franas A., Płusa T. (2006), Ciężki ostry zespół oddechowy. Pol. Merk. Lek., XXI, 123, 205

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.