Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Adresowana polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1APS Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Adresowana polityka społeczna
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 8 godzin więcej informacji
Wykład w formie kształcenia na odległość, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska, Christoph Sowada
Prowadzący grup: Magdalena Mrożek-Gąsiorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Wyposażenie studenta w wiedzę na temat problemów społecznych tzw. wrażliwych grup ludności i wyodrębnionej polityki społecznej (szczebla międzynarodowego, krajowego, samorządowego) adresowanej do tych grup, oraz umiejętność oceny prowadzonych polityk.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. Omawia politykę społeczną kierowaną do wrażliwych (vulnerable) grup ludności i powody adresowania(targeting)działań do tych grup ludności

2. opisuje problemy społeczne i zdrowotne dzieci, młodzieży, kobiet, osób niepełnosprawnych i starszych w kontekście ich podatności (wrażliwości) na zjawiska deprywacji społecznej, dyskryminacji, ubóstwa i wykluczenia społecznego oraz przemocy, a także wskazuje czynniki wpływające na powstawanie tych problemów*

3. opisuje podstawowe systemy wskaźników, przy pomocy których opisuje się i analizuje problemy społeczne głównych grup ludności, do których kierowana jest polityka społeczna

4. omawia regulacje i programy polityki społecznej ustalane na szczeblu globalnym (konwencje ONZ i jej agend), europejskim i krajowym w odniesieniu do wrażliwych grup ludności*


Umiejętności – student/ka:

5. korzysta z informacji statystycznej oraz literatury przedmiotu na temat problemów społecznych różnych grup ludności

6. analizuje położenie społeczne i sytuacje zdrowotną głównych adresatów polityki społecznej

7. analizuje realizację programów społecznych adresowanych do wybranych grup ludności

8. współpracując w grupie proponuje działania zapobiegające deprywacji społecznej wybranej grupy ludności


Kompetencje społeczne – student/ka:

9. zwraca uwagę na potrzeby wrażliwych grup społecznych

10. wykazuje zrozumienie dla potrzeby angażowania się w projekty oraz działania organizacji sprzyjających rozwojowi dzieci i młodzieży, równości kobiet i mężczyzn, integracji osób niepełnosprawnych oraz starszych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W07 w stopniu podstawowym; K_W04 i K_W06 w stopniu średnim; K_W13, K_W21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U10 i K_U11 w stopniu podstawowym; K_U07 w stopniu średnim; K_U19 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01 i K_K02 w stopniu podstawowym; K_K03 i K_K04 w stopniu średnim; K_K10 w stopniu zawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość ogólnych zagadnień polityki społecznej; modeli, tendencji w rozwoju państwa opiekuńczego, instytucji społecznych, stosowanych narzędzi

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu:

1. Uczestnictwo i aktywność na ćwiczeniach

2. Przygotowanie prac domowych i grupowej prezentacji


Końcowa ocena z egzaminu zależy od liczby uzyskanych punktów z pisemnego egzaminu:

• ocena dostateczna (3.0): student/ka uzyskuje 60-67% punktów

• ocena plus dostateczny (3.5): student/ka uzyskuje 68-75% punktów

• ocena dobra (4.0): student/ka uzyskuje 76-83% punktów

• ocena plus dobry (4.5): student/ka uzyskuje 84-90% punktów

• ocena bardzo dobra (5.0): student/ka uzyskuje ponad 90% punktów


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1, 3: egzamin pisemny

Efekty 2, 4: ćwiczenia i testy rozwiązywane przez studenta na platformie PEGAZ, egzamin pisemny

Efekty 5-8: ocena prac pisemnych oraz prezentacji grupowych i indywidualnych

Efekty 9-10: ocena wypowiedzi i treści społecznych w pracach studenta i dyskusji, , ocena zaangażowania społecznego


Metody dydaktyczne:

Wykład interaktywny, ćwiczenia w małych grupach: analizowanie problemów społecznych i sposobów reakcji w trudnych sytuacjach, dyskutowanie wniosków z raportów społecznych, korzystanie z danych statystycznych oraz wskaźników społecznych w grupowych i indywidualnych prezentacjach oraz pisemnych pracach studentów, projektowanie ‘małych’ programów społecznych w odniesieniu do wybranych grup ludności.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych i e-learning: 30 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do zajęć i egzaminu: 30 godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Wrażliwość i podatność (vulnerability) na deprywację społeczną, dyskryminację, ubóstwo i wykluczenie społeczne oraz przemoc wybranych grup ludności. Wskaźniki społeczne i metody analizy położenia społecznego i specyficznych potrzeb wrażliwych grup ludności.

2) Zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży i polityka społeczna wobec dzieci i młodzieży*.

3) Specyficzne potrzeby i problemy społeczne kobiet oraz regulacje i polityka społeczna adresowana do kobiet.

4) Determinanty i rodzaje niepełnosprawności i specyficzne potrzeby osób z niepełnosprawnością. Programy rehabilitacji medycznej, zawodowej i społecznej adresowane do osób niepełnosprawnych*.

5) Specyficzne potrzeby związane z procesem starzenia się i polityki społecznej adresowane do różnych grup osób starszych.

Ćwiczenia:

1) Stosowane pojęcia: podatności/wrażliwości oraz adresowania w literaturze przedmiotu i praktyce polityki społecznej na przykładzie wskazanej lektury i regulacji prawnej.

2) Podstawowe regulacje i instytucje dotyczące dzieci (Konwencja ONZ i Rzecznik Praw Dziecka, piecza zastępcza).

3) Wskaźniki i dane o sytuacji społecznej i zdrowotnej młodzieży, raporty europejskie i krajowe na temat tej sytuacji oraz postulowane w nich działania wobec młodzieży.

4) Problemy społeczne i zdrowotne kobiet w związku z ich funkcją prokreacyjną, godzeniem macierzyństwa z pracą zawodową ; występowanie zjawisk dyskryminacji i nierówności na przykładzie badań i raportów.

5) Rodzaje niepełnosprawności, instytucje i metody wspierania integracji osób niepełnosprawnych na przykładzie podstawowych regulacji (Konwencja ONZ i klasyfikacja WHO).

6) Zróżnicowanie kondycyjne i społeczne osób starszych i różne polityki społeczne doń adresowane na przykładzie koncepcji europejskich i krajowych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Golinowska S.(2010), Podatność młodzieży na ubóstwo i wykluczenie społeczne, Kultura i Społeczeństwo, rok LIV, nr 3/ 2010

• Golinowska S. (2015), Polityka społeczna adresowana do grup ludności w cyklu życia. Wyzwania dla teorii i praktyki, Problemy polityki społecznej, Warszawa: PAN oraz IPS UW nr.1/2015

• Lisowska E. (2008), Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa

• Tarkowska E. i inni (2008), Ubóstwo i wykluczenie społeczne młodzieży, IPiSS, Warszawa

• Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (2014), Numer na temat zdrowia dzieci i młodzieży, WUJ, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• Kotowska I., Sztanderska U., Wóycicka I. (2007), Aktywność zawodowa i edukacyjna a obowiązki rodzinne w świetle badań empirycznych, Wydawnictwo Scholar, Warszawa

• Polityka Społeczna Nr 9/2009, Numer specjalny – Dzieci

• Polityka Społeczna 2012 – Numer Monograficzny – Zdrowie, sprawność i aktywność starzejącej się populacji,

• Szukalski P. (2009), Przygotowanie do starości. Polacy wobec starzenia się, Instytut Spraw Publicznych i ZUS, Warszawa

• Wybrane akty prawne i prowadzone programy polityki społecznej

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.