Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Biostatystyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1B Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biostatystyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Maciej Polak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kursu jest kształcenie w zakresie metod wnioskowania sta¬tystycznego. Studenci zdobywają podstawy teoretyczne oraz praktyczne umiejętności przeprowadzenia analizy w zakresie omawianych procedur z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania statystycznego. Program kursu obejmuje poznanie metod statystycznych pozwalających na przeprowadzenie analizy statystycznej danych biomedycznych na poziomie średniozaawansowanym, w tym na samodzielne opracowanie danych do pracy magisterskiej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. posiada wiedzę na temat metod przygotowania danych do analizy statystycznej

2. wyjaśnia kryteria wyboru testów statystycznych do zastosowania odpowiednich analiz statystycznych


Umiejętności - student/ka:

3. potrafi wybrać i zastosować odpowiedni test statystyczny oraz przeprowadzić obliczenia przy użyciu pakietu statystycznego

4. potrafi zinterpretować wyniki analizy statystycznej, krytycznie odnieść się do nich i wyciągnąć odpowiednie wnioski


Kompetencje społeczne - student/ka:

5. rozumie potrzebę precyzyjnego zapisywania i wyjaśniania rozumowań

6. stara się podchodzić krytycznie do prezentowanych rozumowań


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27 i K_W28 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U06 i K_U12 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw biostatystyki (metody statystyki opisowej oraz podstawy testowania hipotez statystycznych), znajomość podstaw epidemiologii, umiejętność posługiwania się w podstawowym zakresie programem EXCEL

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Ocena końcowa jest średnią ważoną z ocen punktowych otrzymanych za kolokwium zaliczeniowe (waga=0,6) i ćwiczenia (waga=0,4). Uzyskanie łącznej punktacji poniżej 60% punktów wiąże się z niezaliczeniem przedmiotu. Oceny: poniżej 60% - ndst, 60-69% - dst, 70-74% - plus dst, 75-84% - db, 85-89% - plus db, 90-100% - bdb.


Kolokwium zaliczeniowe oraz sprawdziany cząstkowe (Efekty 1-2) mają formę zestawu zadań do rozwiązania oraz pytań teoretycznych. Kolokwium uważa się za zaliczone, jeśli Student otrzyma co najmniej 60% punktów możliwych do uzyskania.

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wszystkich ćwiczeniach oraz uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń, tzn. otrzymanie min. 50% punktów z łącznej oceny przeprowadzonej analizy statystycznej (Efekt 3-6), kolokwiów cząstkowych oraz aktywności na ćwiczeniach ocenianej w skali 0-2.


W prezentacji wyników analizy statystycznej mającej formę raportu pisemnego, ocenia się: (a) terminowość wykonania zadania, (b) adekwatność zastosowanych metod do rozwiązania problemu, (c) sposób przedstawienia i interpretacji wyników.

W przypadku powtarzania przedmiotu ponowne zaliczenie ćwiczeń jest obowiązkowe.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-2 – kolokwium zaliczeniowe pisemne, sprawdziany cząstkowe pisemne

Efekt 3 - ocena umiejętności wykonania analizy danych biomedycznych z wykorzystaniem pakietu statystycznego STATISTICA

Efekt 4-6 ocena opisu oraz interpretacji uzyskanych wyników


Metody dydaktyczne:

wykład oraz ćwiczenia komputerowe z programem STATISTICA

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 45 godz. - 1,5 ECTS

• przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,5 ECTS

• samodzielne wykonanie zadań domowych: 10 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie się do 2 kolokwiów cząstkowych w trakcie semestru: 10 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego: 10 godz. - 0,4 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Metody i techniki doboru wielkości próby do badania (założenia, moc testu, relacje)

2) Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy dwiema grupami

3) Testy parametryczne i nieparametryczne dla porównywania wartości parametrów rozkładów ciągłych i dyskretnych pomiędzy co najmniej trzema grupami, w tym jedno- i dwu-czynnikowa ANOVA

4) Testy parametryczne i nieparametryczne dla zależności pomiędzy dwiema zmiennymi

5) Metody regresyjne - model regresji liniowej wielu zmiennych, model regresji logistycznej

Ćwiczenia komputerowe:

Praktyczne umiejętności stosowania w/w reguł testowania hipotez i analizy regresji z wykorzystaniem pakietu statystycznego

Literatura:

Moduł ma charakter autorski. Obowiązuje materiał przestawiony na wykładzie. Literatura ma charakter uzupełniający.

• Petrie A., Sabin C. (2006), Statystyka medyczna w zarysie, PZWL, Warszawa

• Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. I), StatSoft, Kraków

• Stanisz A. (2006), Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem pakietu STATISTICA PL na przykładach z medycyny, (cz. II), StatSoft, Kraków

• Biostatystyka (red. Stanisz. A.) (2005), Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Polak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.