Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ekonomia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1E Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ekonomia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 34 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Kocot, Christoph Sowada
Prowadzący grup: Katarzyna Dubas-Jakóbczyk, Ewa Kocot, Christoph Sowada
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest wyposażenie studentów w pogłębioną wiedzę i umie-jętności umożliwiające dokonanie prawidłowej oceny przydatności, skute-czności i efektywności alternatywnych mechanizmów alokacji ograniczonych zasobów, tj. rynku i państwa. Przedmiot przygotowuje studentów do realizacji przedmiotu Ekonomika ochrony zdrowia, w którym omówione wpierw ogólnie mechanizmy i procesy przeniesione zostaną na grunt sektora ochrony zdrowia.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. definiuje podstawowe kategorie ekonomiczne i finansowe

2. wyjaśnia warunki i sposób alokacji zasobów poprzez rynek oraz ograniczenia zastosowania mechanizmu rynkowego

3. wyjaśnia warunki i sposób realizacji zadań alokacyjnych, dystrybucyj-nych i stabilizacyjnych przez państwo oraz przypadki zawodności państwa


Umiejętności – student/ka:

4. potrafi zastosować podstawowe działania matematyczne (rachunek pochodnych, rachunek proporcji, dyskonta itd.) do rozwiązania zadań

5. potrafi wyznaczyć alokacyjnie optymalne struktury konsumpcji i produkcji, a także stany równowagi ogólnej

6. wyciąga prawidłowe wnioski odnoszące się do możliwości wykorzystania alternatywnych instrumentów alokacji ograniczonych zasobów


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W11 w stopniu średnim; K_W14 w stopniu zaawansowanym,

• w zakresie umiejętności: K_U18 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw ekonomii oraz finansów publicznych, podstawowa wiedza z zakresu matematyki

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


Wszystkie zajęcia są obowiązkowe – dopuszcza się jedną nieusprawiedliwioną nieobecność.


Zasadniczym warunkiem zaliczenia modułu jest zaliczenie każdego z dwóch pisemnych kolokwiów na co najmniej 60% punktów. Kolejne kolokwia dotyczyć będą treści materiału omawianego na wykładach i ćwiczeniach: kolokwium nr 1 - treści kształcenia wykład: 2-3, ćwiczenia: 1-4; kolokwium nr 2 - treści kształcenia wykład: 4-5, ćwiczenia: 5-7.


Końcowa ocena obliczana jest na podstawie wyników uzyskanych z obu kolokwiów

• ocena dostateczna - student uzyskał 60-69% sumy punktów z obu kolokwiów

• ocena dostateczna plus - student uzyskał 70-76% sumy punktów z obu kolokwiów

• ocena dobra - student uzyskał 77-84% sumy punktów z obu kolokwiów

• ocena dobra plus - student uzyskał 85-91% sumy punktów z obu kolokwiów

• ocena bardzo dobra - student uzyskał ponad 92-100% sumy punktów z obu kolokwiów


Zbiorcze kolokwium poprawkowe (studenci zaliczają tylko te kolokwia, które nie zostały zaliczone w pierwszym terminie) przeprowadzone będzie po zakończeniu zajęć.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie przez studentów przewidzianych dla modułu efektów sprawdzone będzie na podstawie dwóch pisemnych jednogodzinnych kolokwiów przeprowadzonych po zakończeniu realizacji poszczególnych części omawianych treści. Osiągnięcie efektów z zakresu umiejętności dodatkowo sprawdzone zostanie w czasie ćwiczeń poprzez obserwację postępów studenta przy rozwiązywaniu zadań.

Metody dydaktyczne:

wykład, ćwiczenia, dyskusje na zadany temat, analiza tekstów, rozwiązywanie zadań

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 54 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie na ćwiczenia i kolokwia: 50 godz. - 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Przypomnienie podstawowych kategorii ekonomicznych i finansowych

2) Rynek jako mechanizm alokacji ograniczonych zasobów – rodzaje rynków, warunki funkcjonowania mechanizmu rynkowego, efektywność rynkowa, optimum Pareto i zasady kompensacyjne, skrzynki Edgewortha, funkcje dobrobytu społecznego, koncepcja równowagi ogólnej, wybory międzyokresowe i wybory w warunkach niepewności

3) Zawodność mechanizmu rynkowego - przyczyny i rodzaje zawodności (dobra publiczne, efekty zewnętrzne, rosnące efekty skali, asymetrie informacyjne i koszty transakcyjne, dylemat więźnia, zawodność normatywna) oraz możliwości korekty wyników rynkowych (koncepcje secondbest, twierdzenie Coase’a)

4) Państwo a alokacja ograniczonych zasobów – funkcje państwa w gospodarce, teoria wyboru społecznego i wyboru publicznego, zawodność państwa (ekonomiczna teoria demokracji i ekonomiczna teoria biurokracji), analiza grup interesu, pogoń za rentą, wnioski z nowej ekonomii politycznej

5) Polityka ekonomiczna - instrumenty, cele, przykłady zastosowania (krzywa Phillipsa, krzywa Laffera, polityka prowzrostowa, time lags, system podatkowy)

Ćwiczenia:

1) Przypomnienie podstawowych działań matematycznych, w szczególności obliczania pochodnych

2) Przypomnienie podstawowych kategorii ekonomicznych – równowaga rynkowa, popyty, podaż, koszty

3) Rynek jako mechanizm alokacji ograniczonych zasobów – optimum konsumenta i producenta, skrzynki Edgewortha, alokacja optymalna wg Pareto, zasady kompensacyjne, koncepcja równowagi ogólnej

4) Rodzaje zawodności mechanizmu rynkowego - dobra publiczne, efekty zewnętrzne, rosnące efekty skali, asymetrie informacyjne i koszty transakcyjne, dylemat więźnia, zawodność normatywna - oraz możliwości korekty wyników rynkowych - koncepcje secondo best, twierdzenie Coase’a

5) Państwo a alokacja ograniczonych zasobów – funkcje państwa w gospodarce/doktryny finansów publicznych, system podatkowy, obciążenia podatkowe

6) Teoria wyboru społecznego i wyboru publicznego - ekonomiczna teoria demokracji, paradoks Condorceta, ekonomiczna teoria biurokracji, analiza grup interesu, pogoń za rentą

7) Polityka ekonomiczna - przykłady zastosowania; doktryny finansów publicznych, krzywa Phillipsa, krzywa Laffera

8) System podatkowy w Polsce

Literatura:

Literatura podstawowa:

Wybrane i omawiane na wykładach i ćwiczeniach zagadnienia z:

• Frank R.H. (2007), Mikroekonomia jakiej jeszcze nie było, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, rozdz. 3, 4, 5-7, 9-13, 16-18

• Begg D., Fischer S., Dornbusch R. (2007), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, rozdz. 21, 26, 30-31

• Mansfield E. (2002), Podstawy Makroekonomii, AW PLACET, Warszawa, rozdz. 6-13

• Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 3-6, 8-9

• Wilkin J. (red.) (2005), Teoria wyboru publicznego, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa, rozdz. 1, 3-4, 7-10

• Stiglitz J. (2004), Ekonomia sektora publicznego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, rozdz. 6-9, 25

Literatura uzupełniająca podawana będzie na bieżąco w czasie zajęć.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.