Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Epidemiologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1Epi Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Epidemiologia
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Agnieszka Doryńska, Mariusz Flasiński, Magdalena Kozela, Andrzej Pająk, Urszula Stepaniak, Renata Wolfshaut-Wolak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Zdobycie wiedzy dotyczącej zagrożenia chorobami niezakaźnymi o naj-większym znaczeniu społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia, a także poznanie możliwości zwalczania tych chorób na drodze prewencji. Ugruntowanie umiejętności dotyczących interpretacji wyników badań epidemiologicznych oraz umiejętności pracy grupowej w tym zakresie.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. prezentuje pogłębioną wiedzę na temat epidemiologii i prewencji chorób zakaźnych i niezakaźnych, w tym związanych z jakością środowiska, stylem życia, sposobem żywienia oraz innymi czynnikami ryzyka zdrowotnego

2. wymienia metody przeprowadzania wstępnej oceny zagrożeń zdrowia populacji oraz rozpowszechnienia chorób

3. przedstawia zasady planowania badań oraz nowoczesnych technik zbierania danych i narzędzi badawczych

4. poprawnie przeprowadza wnioskowanie statystyczne

5. wymienia źródła informacji naukowej i profesjonalnej


Umiejętności – student/ka:

6. dokonuje analizy informacji dotyczących problemów zdrowotnych i czynników wpływających na zdrowie określonej populacji i formułuje na ich podstawie krytyczne sądy

7. przeprowadza krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego

8. potrafi pracować w grupie nad strategią wybranego problemu dotyczącego zdrowia publicznego integrując wiedzę teoretyczną z praktyką

9. potrafi przedstawić wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, raportu, zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. wykazuje skuteczność w zarządzaniu czasem własnym oraz współpracowników


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27 w stopniu średnim; K_W01, K_W02, K_W24 i K_W28 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U14, K_U15, K_U08 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K07 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość podstawowych pojęć oraz koncepcji i metod epidemiologi¬cznych, znajomość podstaw biostatystyki, podstaw demografii, języka angielskiego oraz umiejętność wyszukiwania i czytania prac naukowych.

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny.


Ocena końcowa: 70%-egzamin, 30%-ocena z raportów, z zastrzeżeniem, że ocena niedostateczna z egzaminu jest równoznaczna z końcową oceną niedostateczną).


Egzamin pisemny po drugim semestrze z całości materiału.


a) Warunki dopuszczenia do egzaminu: na podstawie zaliczenia ćwiczeń, co uwarunkowane jest obecnością i aktywnym uczestnictwem.


Uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń nie zachowuje swojej ważności w przypadku ewentualnego powtarzania przedmiotu.


b) Warunki zdania egzaminu:

Egzamin pisemny, który może składać się z pytań testowych jednokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowiedzi. Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie.

W przypadku egzaminu zdawanego w drugim terminie lub w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w takim przypadku ocena pozytywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć, a ogólna ocena jest podsumowaniem oceny odpowiedzi na wszystkie pytania zadane w czasie egzaminu, których liczba nie jest ograniczona.


Efekty 1-5: do zaliczenia egzaminu konieczne jest uzyskanie co najmniej 61% punktów możliwych do uzyskania; ocena dst: 61-65%; dst plus: 66-70%; dobry: 71-75%; dobry plus: 76-80%; bdb: 81-100%.


Efekty 6-10: Indywidualny wkład studenta w powstanie każdego raportu, z uwzględnieniem wpływu oceny całego raportu, oceniany jest przez prowadzącego w skali 2-5. Za końcową ocenę przyjmuje się średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: test

Efekty 6-10: ocena raportów


Metody dydaktyczne:

wykłady, ćwiczenia, analiza przypadków, analiza artykułów naukowych

Bilans punktów ECTS:

• udział w zajęciach kontaktowych: 90 godz. -3 ECTS

• przygotowanie się do i udział w egzaminie: 26 godz. - 1 ECTS

• przygotowanie się do seminariów: 15 godz. - 0,5 ECTS

• praca własna - przygotowanie prezentacji i raportów: 15 godz. - 0,5 ECTS


Pełny opis:

Treści merytoryczne: epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych, najważniejsze problemy zdrowotne w Polsce i na świecie. Realizacja treści następuje poprzez wykłady oraz seminaria, na których omawiane i analizowane są artykuły naukowe. Ponadto studenci przygotowują prezentacje i raporty podsumowujące stan wiedzy naukowej w wybranych problemach zdrowotnych.

Szczegółowy opis realizowanych treści:

Wykłady semestr I:

Przyczyny zachorowań i zgonów w Polsce i na Świecie. Epidemiologia chorób zakaźnych i niezakaźnych. Epidemiologiczne kryteria efektywności działań. Zawał serca, skuteczność leczenia.

Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Hipercholesterolemia. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Nadciśnienie tętnicze. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Cukrzyca i otyłość. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Palenie tytoniu. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób - Niska aktywność fizyczna.

Epidemiologia żywieniowa; Prewencja choroby niedokrwiennej serca. Strategia populacyjna i strategia wysokiego ryzyka; Epidemiologiczne kryteria efektywności działań medycznych i opieki zdrowotnej; Efektywność programów pierwotnej i wtórnej prewencji chorób układu krążenia. Profilaktyka nowotworów: czynniki ryzyka oraz wczesne wykrywanie Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenie środowiska i skutki zdrowotne.

Ćwiczenia semestr I:

Analiza wyników badań epidemiologicznych. (praca z artykułami) Nadciśnienie tętnicze - ekonomia leczenia. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Hipercholesterolemia - skuteczność i koszty leczenia. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Choroba niedokrwienna serca - prewencja wtórna - stosowanie aspiryny i B-blokerów. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Palenie papierosów - metoda Peto. Czynniki ryzyka a przyczyny chorób. Psychospołeczne czynniki ryzyka chorób układu krążenia. Epidemiologia chorób niezakaźnych. Nowotwory - statystyka zachorowalności i śmiertelności. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Metaanaliza - badania kliniczne w leczeniu astmy oskrzelowej. Analiza wyników badań epidemiologicznych. Eksperyment medyczny w leczeniu alergii.

Epidemiologia środowiskowa. Zanieczyszczenia powietrza a umieralność. Ocena stanu zdrowia ludności. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem. Wykorzystanie epidemiologii przy ocenie jakości usług medycznych. Analiza wyników badań epidemiologicznych.

Ćwiczenia semestr II:

Zagadnienia obejmują aktualne problemy zdrowia publicznego i ustalane są na początku każdego semestru np.: uzależnienie od alkoholu i jego skutki zdrowotne, związek picia kawy z chorobami układu krążenia, skuteczność programów edukacyjnych, efekty zdrowotne narażenia na promieniowanie UV, poród w szpitalu czy w domu?

Literatura:

Literatura podstawowa do wyboru:

• Bonita R., Beaglehole R., Kjellstrom T. (2007), Basic Epidemiology, 2nd edition, World Health Organization, Geneva

• Beaglehole R., Bonita R., Kjellstrom T. (2002), Podstawy Epidemio¬logii, Tłumaczenie pod redakcją N. Szeszeni-Dąbrowskiej, Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, Łódź

• Jędrychowski W. (2002), Podstawy Epidemiologii, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków

Literatura uzupełniająca:

• bieżące opracowania naukowe, rekomendacje towarzystw naukowych i zespołów ekspertów w oparciu o bazy: Medline, Cochrane Library, Embase, Lex Polonica

• Rekomendacje Towarzystw Europejskich

• Polskie Forum Profilaktyki WWW.pfp.edu.pl

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-10-01 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.