Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Ochrona własności intelektualnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1OWI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Ochrona własności intelektualnej
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Prowadzący grup: Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Założonym rezultatem jest utrwalenie przez studentów nabytej wcześniej wiedzy na temat przepisów regulujących ochronę własności intelektualnej w Polsce. Studenci pogłębią wiedzę na temat: przepisów regu¬lujących ochronę praw autorskich i praw pokrewnych, prawa patentowego (ochrona własności przemysłowej) oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Student będzie potrafił zastosować przepisy regulujące ochronę własności intelektualnej w Polsce w kontekście swojej przyszłej pracy zawodowej.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. wymienia podstawowe akty prawne regulujące ochronę własności intelektualnej w Polsce (ustawę o prawie autorskim i prawach pokre- wnych, Prawo własności przemysłowej, ustawę o ochronie baz danych, ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).

2. analizuje i interpretuje najważniejsze przepisy prawne regulujące ochronę własności przemysłowej w Polsce

3. wyjaśnia zasady udzielania patentów na produkty lecznicze oraz uzasadnia znaczenie ochrony patentowej dla rozwoju badań oraz wprowadzenia nowych leków do praktyki medycznej


Umiejętności – student/ka:

4. potrafi zastosować przepisy prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji do rozwiązania konkretnych problemów, związanych z życiem Zawodo-wym (ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa i „know how”, komercja- lizacja wyników badań naukowych)

5. potrafi prawidłowo przygotować formularz podania zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego RP


Kompetencje społeczne – student/ka:

6. jest świadomy konieczności zachowania w tajemnicy i nieprzekazy-wania innym informacji, stanowiących „know how” przedsiębiorstwa (np. firmy farmaceutycznej, producenta sprzętu medycznego, zakładu opieki zdrowotnej), które zostały udostępnione pracownikowi z zastrzeżeniem poufności


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W30 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U20 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K09 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.


1. Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia jest obecność na wszystkich zajęciach oraz przygotowanie do poszczególnych zajęć.

2. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest:

a) przygotowanie prezentacji w formie ustnej. Jej temat to: opis przypadku naruszenia własności intelektualnej w kontekście związanym z ochroną zdrowia.

b) zaprojektowanie znaku towarowego dla instytucji powiązanej z ochroną zdrowia (przychodnia medyczna, firma produkująca sprzęt medyczny, firma farmaceutyczna etc.). Prawidłowe wypełnienie formularza podania o udzielenie prawa ochronnego na znak towarowy.

c) rozwiązanie dwóch kazusów z zakresu ochrony własności intelektualnej (prawo autorskie, prawo własności przemysłowe, ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji).


Ocena końcowa stanowi średnią ważoną:

5%: obecność na zajęciach,

5%: aktywność na zajęciach,

50% prezentacja ustna dotycząca opisu przypadku naruszenia ochrony własności intelektualnej,

20%: rozwiązanie dwóch kazusów z zakresu ochrony własności intelektualnej,

20%: przygotowanie projektu znaku towarowego i prawidłowe wypełnienie formularza zgłoszenia znaku towarowego do Urzędu Patentowego.


Po wyliczeniu średniej arytmetycznej zastosowana zostanie następująca skala oceny:

93-100%: bardzo dobry

86-92,9%: + dobry

77-85,9%: dobry

67-76,9%: + dostateczny

60-66,9%: dostateczny


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Osiągnięcie efektu 1-2 sprawdzone zostanie w trakcie zajęć – rozwiązywanie kazusów dotyczących prawa własności przemysłowej.

Osiągnięcie efektu 3 sprawdzone zostanie w trakcie zajęć dotyczących zasad udzielania patentów na produkty lecznicze (aktywność na zajęciach).

Osiągnięcie efektu 4 i 5 sprawdzone zostanie w przedstawionej przez studenta pracy zaliczeniowej, przygotowanej na zaliczenie przedmiotu.

Osiągnięcie efektu 6 zostanie sprawdzone na podstawie pracy zaliczeniowej przygotowywanej przez studenta.


Metody dydaktyczne:

Wykład konwersatoryjny, dyskusja, dyskusja w grupach, prezentacje, metoda przewodniego tekstu.

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach: 10 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie do zajęć: 10 godz. - 0,3 ECTS

• przygotowanie do zaliczenia: 10 godz. - 0,4 ECTS


Pełny opis:

1) Zapoznanie się z pojęciem własności intelektualnej oraz podstawowymi aktami prawnymi, regulującymi ochronę własności intelektualnej w Polsce.

2) Wprowadzanie do prawa własności przemysłowej. Omówienie pojęcia własności przemysłowej. Podstawowy podział dóbr chronionych prawem własności przemysłowej.

3) Znaki towarowe. Problematyka ochrony znaków towarowych i zasady zgłaszania znaków towarowych do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej.

4) Prawo patentowe w Polsce – pojęcie wynalazku i wyłączenia z zakresu pojęcia wynalazku. Przesłanki zdolności patentowej. Wynalazki wyłączone spod ochrony prawnej. Procedura rejestracji wynalazku w Polsce.

5) Tajemnica firmy typu „know-how”.

6) Znaczenie ochrony patentowej dla rozwoju badań i wprowadzania nowych leków do praktyki medycznej. Praktyka udzielania patentów na produkty lecznicze w Polsce.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Dz.U.2017.776 j.t. (wybrane fragmenty).

• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Dz.U.2017.880 j.t. z późn. zm.

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dz.U.2018.419 j.t.

• Krótki kurs własności intelektualnej. [Dok.elektr.]. Fundacja Nowoczesna Polska. http://prawokultury.pl/kurs/

• Strona internetowa Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej: http://www.uprp.pl

Literatura uzupełniająca:

• Banasiuk J., Sieńczyło-Chlabicz J. (red.) (2015), Prawo własności intelektualnej. Wydanie 4. Stan prawny 1 października 2015, Wolters Kluwer, Warszawa

• Giesen B. (2013), [Dok. elektr.] Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie art. 11 ZNKU. Studia prawa prywatnego, 2, s. 3-20

• http://www.gandalf.com.pl/files/products/text/328677.pdf

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.