Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka zdrowia publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1PZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka zdrowia publicznego
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Iwona Kowalska-Bobko
Prowadzący grup: Maciej Furman, Iwona Kowalska-Bobko, Michał Zabdyr-Jamróz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Głównym celem kursu jest dostarczenie wiedzy z zakresu międzyna¬rodowych uwarunkowań polityki zdrowia publicznego w odniesieniu zarówno do prawidłowej identyfikacji jej zakresu podmiotowego jak i przedmiotowego jak także zagrożeń bezpieczeństwa życia i zdrowia spowodowanych zarówno czynnikiem ludzkim (reżim polityczny, wojny, terroryzm, itp.) jak i czynnikami zewnętrznymi lub mieszanymi (klimat, epidemie chorób, katastrofy gospodarcze, katastrofy naturalne – trzęsienia ziemi itp.). Bazując na wiedzy z zakresu wstępu do ochrony zdrowia i polityki zdrowotnej słuchacz poznaje i prawidłowo porównuje ze sobą koncepcje międzynarodowych funkcji (operacji, świadczeń) zdrowia publicznego (koncepcje WHO, PAHO, USA, regionu Zachodniego Pacyfiku WHO, EuroWHO, Indii, Australii) oraz długofalowe narodowe koncepcje programowe w zdrowiu publicznym (programy zdrowotne USA - Healthy People, Wielkiej Brytanii, Holandii, Szwecji, Finlandii, Polski, Francji, Niemiec).

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. prawidłowo identyfikuje tematykę nierówności w zdrowiu; porównuje oraz klasyfikuje modele nierówności, podejmuje próby ich wyjaśniania

2. poprawnie nazywa główne trendy rozwoju międzynarodowego, europejskiego, krajowego o lokalnego zdrowia publicznego wynikające z kształtowania się polityki zdrowia publicznego

3. analizuje strategie zdrowia publicznego oraz polityki zdrowotnej realizowane na poziomie lokalnym oraz krajowym. Porównuje je ze sobą, przedstawiając wady i zalety wynikające z ich realizacji

4. wnioskuje na temat planowania, realizacji i oceny skuteczności programów zdrowotnych i społecznych oraz wybiera przykłady dobrych praktyk w obszarze zdrowia publicznego

5. analizuje funkcjonowanie instytucji odpowiedzialnych za działania prozdrowotne oraz wnioskuje na podstawie monitorowania realizowanych przez nie strategii


Umiejętności – student/ka:

6. wyciąga wnioski dotyczące wpływu polityki zdrowia publicznego państwa na realizację programów zdrowotnych i inne polityki

7. potrafi zastosować rozwiązania różnych problemów z zakresu zdrowia publicznego bazując na prawidłowej identyfikacji wpływu tzw. dobrych praktyk, uwzględniając jednocześnie obowiązujące normy prawne, polityczne, społeczne, ekonomiczne i inne

8. interpretuje wyniki badań w postaci samodzielnie przygotowanej prezentacji, referatu zawierających opis i uzasadnienie celu pracy, przyjętą metodologię, wyniki oraz ich znaczenie na tle innych podobnych badań

9. potrafi napisać rozprawę naukową w postaci eseju, przeprowadzając krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych, ekspertyz i raportów z zakresu zdrowia publicznego


Kompetencje społeczne – student/ka:

10. wykazuje zaangażowanie w promocję idei zdrowia publicznego i zainteresowanie problemami polityki społecznej, zdrowia publicznego, zdrowotnej


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W03 i K_W07 w stopniu średnim; K_W04, K_W05, K_W06 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U15 w stopniu średnim; K_U03, K_U04 i K_U21 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K04 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

znajomość zagadnień polityki zdrowotnej

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin testowy.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest obecność oraz aktywność na ćwiczeniach, poprawne wygłoszenie referatu oraz napisanie rozprawy naukowej w postaci eseju.

Warunkiem zdania egzaminu jest pozytywne zaliczenie egzaminu pisemne¬go, skonstruowanego na bazie przede wszystkim pytań testowych zamknię¬tych. Nie wyklucza się jednak postawienia na egzaminie pytania otwartego. W przypadku takiej konstrukcji (wieloczłonowej – pytania zamknięte testowe i otwarte) egzaminu końcowa ocena ma charakter średniej ważonej.

Dla osób uzyskujących z ćwiczeń ocenę bardzo dobrą przewiduje się uwzględnienie jej w ocenie końcowej. Ocena z ćwiczeń stanowić będzie w takim przypadku 40% oceny końcowej.


I. grupa wiedza: na ocenę 2 - student nie potrafi zidentyfikować koncepcji polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, na ocenę 3 - student identyfikuje podstawowe koncepcje polityki zdrowia publi¬cznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, ma jednak kłopoty z ich dokładnym przyporządkowaniem do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej, na ocenę 4 - student identyfikuje omawiane koncepcje polityki zdrowia publicznego na poziomie krajowym i międzynaro¬dowym, oraz potrafi je poprawnie przyporządkowywać do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej, na ocenę 5 - student identyfi¬kuje wszystkie omawiane koncepcje polityki zdrowia publicznego na pozio¬mie krajowym i międzynarodowym, potrafi tez je przyporządkować do konkretnego kraju czy regionu albo organizacji międzynarodowej a także wyraża własne sądy na ten temat, podejmuje się chęci prowadzenia podo¬bnych badań.


II. grupa umiejętności: na ocenę 2 - student nie potrafi w prosty sposób zaprezentować wyników swoich badań oraz nie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 3- student potrafi prezentować jedynie twarde dane bez ich interpretacji, na ocenę 4 - student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej, na ocenę 5- student nie tylko prezentuje wyniki ale również je interpretuje i aktywnie uczestniczy w pracy grupowej oraz proponuje własne uwagi i modyfikacje.


III. grupa kompetencje społeczne: 2 - student nie potrafi wskazać na jakąkolwiek inicjatywę krajową czy międzynarodową w zakresie polityki zdrowia publicznego, nie formułuje własnych poglądów, ma problem z konstruowaniem przejrzystych wypowiedzi, na ocenę 3- student potrafi wskazać nieliczne inicjatywy krajowe czy międzynarodową w zakresie polityki zdrowia publicznego, nie formułuje też własnych poglądów, konstruowaniem proste, przejrzyste wypowiedzi, na ocenę 4- student potrafi wskazać liczne inicjatywy krajowe czy międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego, formułuje nieliczne własne poglądy, konstruuje przejrzyste wypowiedzi, na ocenę 5 - student potrafi wskazać wszystkie inicjatywy krajowe czy międzynarodowe w zakresie polityki zdrowia publicznego, formułuje liczne własne poglądy, konstruuje liczne przejrzyste wypowiedzi.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-5: test zaliczeniowy, prezentacja

Efekty 6-9: prezentacja

Efekt 10: esej


Metody dydaktyczne:

wykład z prezentacją komputerową, ćwiczenia - praca w grupach (referaty i dyskusje), esej

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych (przygotowanie prezentacji i eseju naukowego): 60 godz. - 2 ECTS

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 55 godz. - 2 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Kształtowanie się praktyki działań oraz badań w zdrowiu publicznym na przestrzeni wieków. Pojęcie i zakres zdrowia publicznego. Zakres podmiotowy i przedmiotowy Zdrowia Publicznego

2) Badania na temat nierówności w zdrowiu. Kształtowanie się modeli nierówności (determinant zdrowotnych)

3) Bezpieczeństwo zdrowia publicznego w odniesieniu do determinant: politycznych, społecznych, ekonomicznych, klimatycznych i innych

Ćwiczenia:

1) Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania zdrowia. Problem nierówności w zdrowiu

2) Koncepcje podstawowych funkcje zdrowia publicznego: inicjatywa WHO 1997, przedsięwzięcia w USA (Institute of Medicine), inicjatywa PAHO, inicjatywa EuroWHO, inicjatywa regionu Południowego Pacyfiku, przedsięwzięcia krajowe - Australia, Indie, Polska

3) Analiza wybranych międzynarodowych programów zdrowia publicznego. Programy zdrowia publicznego: USA (Healthy People), Wielka Brytania, Szwecja, Finlandia (projekt Karelski), Holandia, Polska, Francja, Niemcy

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Włodarczyk C. (2007), Zdrowie publiczne w perspektywie międzynarodowej, Kraków

• Wojtczak A. (2009), Zdrowie Publiczne: wyzwania dla systemów ochrony zdrowia XXI w. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa

• Włodarczyk C., Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Szkice z Europejskiej Polityki Zdrowotnej, Wolters Kluwer, Warszawa

• Kowalska I., Mokrzycka A. (2012), Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce, Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, nr 3/2012

Literatura uzupełniająca:

• Kowalska I., Mokrzycka A. (red.) (2013), Namysły nad problemami polityki zdrowotnej. Globalnej, Europejskiej, Systemowej, Difin Warszawa

• Healthy People 2010, 2020 - program zdrowia publicznego w USA

• Our Healthier Nation - program zdrowia publicznego w Wielkiej Brytanii

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.