Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Promocja zdrowia i programy zdrowotne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1PZiPZ Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Promocja zdrowia i programy zdrowotne
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Pracownia komputerowa, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Prowadzący grup: Mariusz Duplaga, Marcin Grysztar
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Celem przedmiotu jest pogłębienie wiedzy na temat metodologii realizacji programów zdrowotnych. Ponadto, przedmiot ma na celu zdobycie umie¬jętności planowania programów zdrowotnych dostosowanych do potrzeb wybranych grup docelowych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. rozróżnia koncepcje, podstawy teoretyczne i modele w zakresie planowania programów zdrowotnych

2. wyjaśnia główne trendy w rozwoju interwencji z zakresu promocji zdrowia

3. klasyfikuje modele planowania i oceny skuteczności programów zdrowotnych

4. analizuje rolę i zakres działań instytucji odpowiedzialnych za promocję zdrowia oraz planowanie, wdrażanie i finansowanie programów zdrowotnych


Umiejętności – student/ka:

5. planuje i ewaluuje program zdrowotny, adresowany do wybranej populacji

6. planuje program promocji zdrowia, na podstawie analizy strategii polityki prozdrowotnej różnych szczebli administracji państwowej

7. planuje interwencję z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej w odpowiedzi na potrzeby zdrowotne wybranej społeczności lokalnej


Kompetencje społeczne – student/ka:

8. jest świadom konieczności poszerzania swej wiedzy i umiejętności w celu opracowania kompleksowego programu zdrowotnego, adresowanego do wybranej populacji, na podstawie dostępnych dowodów naukowych


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W05 i K_W07 w stopniu średnim; K_W04 i K_W06 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U03 i K_U09 w stopniu średnim; K_U02, K_U08 i K_U10 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K02 w stopniu podstawowym


Wymagania wstępne:

wiedza z obszaru promocji zdrowia, podstaw psychologii, podstaw epidemiologii, podstaw socjologii

Forma i warunki zaliczenia:

Forma zaliczenia przedmiotu: egzamin testowy.


Warunki dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu:

• obecność na zajęciach (dopuszczalna 1 usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach)

• aktywny udział (współautorstwo) w zadaniach realizowanych w ramach ćwiczeń polegających na przygotowaniu projektu programu polityki zdrowotnej, ewaluacji programu zdrowotnego

• przygotowanie i przedstawienie w formie prezentacji opracowanego w ramach ćwiczeń programu polityki zdrowotnej

• uzyskanie co najmniej 60% z maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia z zadań realizowanych w ramach ćwiczeń


Końcowa ocena zostaje wyznaczona na podstawie liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego (50% ostatecznej oceny) oraz za opracowanie i zaprezentowanie programu polityki zdrowotnej (50% ostatecznej oceny).

Warunkiem zaliczenia modułu jest uzyskanie co najmniej 60% maksymalnej liczby punktów, które można uzyskać po zsumowaniu wyników poszczególnych aktywności.

Studentom, którzy nie uzyskali wymaganego minimum, ale uzyskali co najmniej 50% możliwych punktów oferuje się możliwość dodatkowego ustnego sprawdzenia znajomości przedmiotu w celu zaliczenia modułu.

Ewentualny egzamin poprawkowy będzie miał formę egzaminu ustnego. Zakres tematyczny i warunki zaliczenia pozostają bez zmian względem egzaminu testowego z pierwszego terminu.


Efekt 1 – 4

Ocena 3

Student omawia tylko ogólnie zasady planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi w ograniczonym zakresie wskazać narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać nieliczne instytucje zajmujące się planowaniem, wdrażaniem i finansowaniem programów zdrowotnych. Student wymienia i analizuje na ogólnym poziomie obszary oraz trendy w zakresie rozwoju interwencji promocji zdrowia.

Ocena 4

Student szczegółowo omawia zasady planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi w szerokim zakresie wskazać narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać kluczowe instytucje na szczeblu ogólnopolskim, zajmujące się planowaniem, wdrażaniem i finansowaniem programów zdrowotnych. Student wymienia i wszechstronnie analizuje obszary oraz trendy w zakresie rozwoju interwencji promocji zdrowia.

Ocena 5

Student wykazuje kompleksową znajomość zasad planowania i ewaluacji programów zdrowotnych oraz potrafi wskazać i odpowiednio dobrać narzędzia i modele stosowane w planowaniu i ewaluacji programów zdrowotnych. Student potrafi wskazać większość instytucji zajmujących się planowaniem programów zdrowotnych. Student wykazuje wszechstronną i szczegółową wiedzę na temat trendów rozwoju interwencji promocji zdrowia. Student wymienia i wielowymiarowo analizuje obszary oraz trendy rozwoju interwencji promocji zdrowia.


Efekt: 5 – 8

Ocena 3

Student potrafi na ogólnym poziomie zaplanować i poddać ewaluacji program polityki zdrowotnej adresowany do wybranej populacji, tylko częściowo uwzględniając strategie z zakresu promocji zdrowia, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne grupy docelowej. Student potrafi zaplanować program polityki zdrowotnej na podstawie interpretacji strategii polityki prozdrowotnej na szczeblu ogólnopolskim (np. Narodowego Programu Zdrowia). Student w podstawowym zakresie potrafi wyciągnąć wnioski z danych epidemiologicznych dotyczących społeczności oraz sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb, w celu dobrania właściwej interwencji w procesie planowania programu. W procesie planowania programu polityki zdrowotnej potrafi odnieść się do ogólnych potrzeb zdrowotnych społeczności docelowej. Student deklaruje gotowość poszerzania swej wiedzy i umiejętności w celu opracowania, na podstawie dostępnych dowodów naukowych, kompleksowego programu polityki zdrowotnej, adresowanego do wybranej populacji

Ocena 4

Student potrafi zaplanować i poddać ewaluacji spójny program polityki zdrowotnej adresowany do wybranej populacji uwzględniając kluczowe strategie z zakresu promocji zdrowia, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne grupy docelowej. Potrafi zaplanować skuteczny program polityki zdrowotnej na podstawie interpretacji strategii polityki prozdrowotnej na szczeblu ogólnopolskim (np. Narodowego Programu Zdrowia) oraz w odpowiedzi na regionalną politykę zdrowotną (np. Wojewódzkie Programy Zdrowia). Student w pogłębiony sposób potrafi wyciągać wnioski z danych epidemiologicznych dotyczących społeczności oraz sygnalizowanych przez społeczność lokalną potrzeb w celu dobrania właściwej interwencji w pro¬ce¬sie planowania programu. W procesie planowania programu polityki zdrowo¬tnej potrafi zastosować się do szczegółowych potrzeb zdrowotnych wybranej społeczności lokalnej. Student nie tylko deklaruje ale także manifestuje swoją postawą gotowość poszerzania swej wiedzy i umiejętności w celu opracowa-nia, na podstawie dostępnych dowodów naukowych, kompleksowego programu polityki zdrowotnej, adresowanego do wybranej populacji

Ocena 5

Student potrafi zaplanować i poddać ewaluacji kompleksowy, wielowątkowy i spójny program polityki zdrowotnej adresowany do wybranej populacji uwzględniając specyficzne dla danego problemu zdrowotnego strategie z zakresu promocji zdrowia, priorytety zdrowotne oraz potrzeby zdrowotne grupy docelowej. Student potrafi zaplanować skuteczny program polityki zdrowotnej na podstawie interpretacji strategii polityki prozdrowotnej na szczeblu ogólnopolskim (np. Narodowego Programu Zdrowia),w odpowiedzi na regionalną politykę zdrowotną (np. Wojewódzkie Programy Zdrowia) i uwarunkowania lokalne, uwzględniając rekomendacje instytucji działających na szczeblu międzynarodowym. Student kompleksowo analizuje dane epidemiologiczne dotyczące społeczności oraz sygnalizowane przez społeczność lokalną potrzeby w celu dobrania właściwej interwencji w procesie planowania programu. W procesie planowania programu polityki zdrowotnej potrafi zastosować się do specyficznych potrzeb zdrowotnych wybranej społeczności lokalnej, wyciągając wnioski z lokalnych uwarunkowań. Student wykazuje pełną gotowość oraz aktywnie dąży do poszerzania swej wiedzy i umiejętności w celu opracowania, na podstawie dostępnych dowodów naukowych, kompleksowego programu polityki zdrowotnej, adresowanego do wybranej populacji oraz jest świadom znaczenia dowodów naukowych i doboru odpowiednich strategii w procesie planowania programów promocji zdrowia.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekt 1 - 4 - egzamin testowy

Efekt 5 – 8 - ocena pracy w zespołach zadaniowych (zaplanowanie i ewaluacja programu polityki zdrowotnej)


Metody dydaktyczne:

wykład, aktywności realizowane w trakcie ćwiczeń: dyskusja, praca w zespołach zadaniowych, konsultacje indywidualne

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 45 godz. – 1,5 ECTS

• opracowanie i ewaluacja programu promocji zdrowia: 20 godz. – 0,6 ECTS

• przygotowanie i przedstawienie prezentacji: 25 godz. – 0,9 ECTS


Pełny opis:

Wykłady:

1) Programy zdrowotne - podstawowe definicje i klasyfikacja związane z promocją zdrowia i planowaniem programów zdrowotnych.

2) Teoretyczne podstawy planowania programów w promocji zdrowia.

3) Podstawowe elementy programu promocji zdrowia.

4) Analiza potrzeb i wyznaczanie celów w programach zdrowotnych.

5) Przegląd interwencji stosowanych w programach zdrowotnych.

6) Ewaluacja w programach z zakresu promocji zdrowia.

7) Jakość w promocji zdrowia i narzędzia zapewnienia jakości w promocji zdrowia.

8) Modele planowania programów zdrowotnych: model uogólniony, PRECEDE-PROCEED, PATCH, Intervention Mapping, Mobilizing for Action throught Planning and Partnership, Model Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

9) Projekty i programy zdrowotne realizowane w oparciu o podejście siedliskowe.

10) Znaczenie i zasady przygotowania programu promocji zdrowia realizowanych w oparciu o społeczność lokalną (community based health promotion).

11) Instytucje odpowiedzialne za promocję zdrowia i planowanie, wdrażanie, finansowanie programów zdrowotnych.

12) Narodowy Program Zdrowia.

Ćwiczenia:

1) Planowanie programów polityki zdrowotnej adresowanych do społeczności lokalnej, w oparciu o Model Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Diagnoza społeczności lokalnej, projektowanie interwencji zawierającej elementy edukacji zdrowotnej, wsparcia oraz profilaktyki.

2) Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w procesie oceny i wdrażania programów polityki zdrowotnej.

3) Dobór właściwej interwencji na podstawie analizy skuteczności interwencji w zakresie promocji zdrowia

4) Przygotowanie budżetu i harmonogramu zadań.

5) Wyszukanie przykładowych programów promocji zdrowia.

6) Dobór narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia.

7) Ewaluacja programu promocji zdrowia.

8) Promocja zdrowia oparta o społeczność lokalną (community-based health promotion).

9) Prezentacja opracowanych w ramach ćwiczeń programów promocji zdrowia.

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Issel LM. (2009), Health Program Planning and Evaluation, Jones and Bartlett Publishers, Burlington

• Geen L., Kreuter W. (2005), Health program planning, McGraw-Hill, New York

• Krajewski-Siuda K., Kaczmarek K., Olszanecka-Glinianowicz M. (2006), Samorządowa promocja zdrowia. Podręcznik dla urzędników, Śląska Akademia Medyczna, Katowice

• materiały przygotowane i udostępnione przez prowadzących zajęcia

Literatura uzupełniająca:

• Cianciara D. (2010), Zarys współczesnej promocji zdrowia, PZWL, Warszawa

• Karski J. (2011), Praktyka i teoria Promocji Zdrowia. CeDeWu, Warszawa

• Karski J. (2011), Postępy promocji zdrowia. Przegląd międzynarodowy. CeDeWu, Warszawa

• Woynarowska B., Kapica M. (red.) (2001) Teoretyczne podstawy edukacji zdrowotnej. Stan i oczekiwania, KOWEZ, Warszawa

• Czupryna A., Poździoch S., Ryś A., Włodarczyk WC. (red.) (2000 i 2001) Zdrowie publiczne, t. 1 i t. 2, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków

• Hodges BC, Videto DM. (2011), Assessment and Planning in Health Programs, Jones and Bartlett Learning, Burlington

• Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020. Załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Warszawa, dnia 16 września 2016 r.

Wykłady:

1) Programy zdrowotne - podstawowe definicje i klasyfikacja związane z promocją zdrowia i planowaniem programów zdrowotnych.

2) Teoretyczne podstawy planowania programów w promocji zdrowia.

3) Podstawowe elementy programu promocji zdrowia.

4) Analiza potrzeb i wyznaczanie celów w programach zdrowotnych.

5) Przegląd interwencji stosowanych w programach zdrowotnych.

6) Ewaluacja w programach z zakresu promocji zdrowia.

7) Jakość w promocji zdrowia i narzędzia zapewnienia jakości w promocji zdrowia.

8) Modele planowania programów zdrowotnych: model uogólniony, PRECEDE-PROCEED, PATCH, Intervention Mapping, Mobilizing for Action throught Planning and Partnership, Model Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

9) Projekty i programy zdrowotne realizowane w oparciu o podejście siedliskowe.

10) Znaczenie i zasady przygotowania programu promocji zdrowia realizowanych w oparciu o społeczność lokalną (community based health promotion).

11) Instytucje odpowiedzialne za promocję zdrowia i planowanie, wdrażanie, finansowanie programów zdrowotnych.

12) Narodowy Program Zdrowia.

Ćwiczenia:

1) Planowanie programów polityki zdrowotnej adresowanych do społeczności lokalnej, w oparciu o Model Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Diagnoza społeczności lokalnej, projektowanie interwencji zawierającej elementy edukacji zdrowotnej, wsparcia oraz profilaktyki.

2) Rola Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w procesie oceny i wdrażania programów polityki zdrowotnej.

3) Dobór właściwej interwencji na podstawie analizy skuteczności interwencji w zakresie promocji zdrowia

4) Przygotowanie budżetu i harmonogramu zadań.

5) Wyszukanie przykładowych programów promocji zdrowia.

6) Dobór narzędzi do ewaluacji programów promocji zdrowia.

7) Ewaluacja programu promocji zdrowia.

8) Promocja zdrowia oparta o społeczność lokalną (community-based health promotion).

9) Prezentacja opracowanych w ramach ćwiczeń programów promocji zdrowia.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.