Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1Pr Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/2019" (zakończony)

Okres: 2019-02-23 - 2019-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Cele kształcenia:

Celem praktyki jest zapoznanie się studenta, w zależności od miejsca odbywania praktyki, z organizacją i funkcjonowaniem instytucji, w której odbywa praktykę. Podczas odbywania praktyki student ma okazję skonfrontować wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie studiów z realnymi problemami działania podmiotów realizujących różne zadania z obszaru ochrony zdrowia

Wybór i zakres aktywności podejmowanych przez studenta zależy od charakteru jednostki. Zaleca się, by w miarę możliwości wybór jednostki, w której odbywana jest praktyka, pozwalał studentowi rozpoznać możliwości wykorzystania nabytej w czasie praktyki wiedzy i umiejętności przy sporządzeniu w przyszłości pracy dyplomowej.


Efekty kształcenia:

Wiedza - student/ka:

1. opisuje strukturę organizacyjną oraz funkcje jednostki, w której realizuje praktykę

2. zna zakres czynności i rolę wybranych i podstawowych stanowisk pracy w jednostce, w której odbywa praktykę

3. zna metody i techniki oraz dostępną dokumentację


Umiejętności - student/ka:

4. rozumie i potrafi wykonać zadania określone przez opiekuna praktyki

5. potrafi dokonać analizy otoczenia oraz oceny jego wpływu na działalność i funkcjonowanie instytucji, w której odbywa praktykę

6. umie powiązać dotychczas poznane zagadnienia teoretyczne z praktyką

7. potrafi obserwować i włączać się w realizację zadań wykonywanych lub powierzonych mu przez opiekuna praktyki wykorzystując wiedzę zdobytą w czasie studiów


Kompetencje społeczne - student/ka:

8. zna poziom swoich kompetencji i jest gotów do korzystania z pomocy ekspertów

9. cechuje się skutecznością w zarządzaniu czasem własnym

10. wykazuje gotowość współpracy w rozwiązywaniu problemów zawodowych

11. potrafi odpowiedzialnie planować zadania, które polecono mu wykonać

12. przestrzega zasad etycznych obowiązujących w pracy zawodowej

13. wykazuje uwrażliwienie na kwestie socjalne i zdrowotne w społeczeństwie


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W31 w stopniu zaawansowanym.

• w zakresie umiejętności: K_U22 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K01, K_K07 w stopniu zaawansowanym, K_K03, K_K06, K_K10 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

brak

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie.

Odbycie praktyk, poświadczone przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę), zatwierdzone przez koordynatora ds. praktyk.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Podstawą zaliczenia praktyki jest zaświadczenie potwierdzające reali-zację założonych dla praktyki celów, podpisane przez kierownika jednostki, w której student odbywał praktykę (lub upoważnioną przez kierownika osobę) oraz przedstawienie przez studenta uczelnianemu koordynatorowi praktyk raportu (maksymalnie 2 strony), w którym opisany został przebieg praktyki, w tym zakres wykonywa¬nych czynności oraz oceny zdobytego doświadczenia pod kątem realizacji założonych dla praktyki efektów kształcenia opisanych w sylabusach.

Metody dydaktyczne:

aktywna obserwacja, angażowanie się w pracę jednostki w stopniu określonym przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami oraz wykonywanie poleceń osób go nadzorujących

Bilans punktów ECTS:

• wykonywanie czynności przewidzianych w programie praktyk: 5 tygodni - 5 ECTS

Pełny opis:

Sugerowane aktywności studenta podczas odbywania praktyki wakacyjnej (do wyboru przez kierownika jednostki lub innego pracownika odpowiedzialnego za nadzór nad studentami - wybór powinien zależeć od charakteru jednostki):

- zapoznanie się z jednostką, jej charakterem, strukturą, realizowanymi zadaniami,

- obserwacja pracy kierownika jednostki, wykonywanie zadań pomocniczych,

- obserwacja praktyki zarządzania w danej instytucji na danym szczeblu w zależności od miejsca odbywania praktyki,

- wizyty w poszczególnych działach/departamentach instytucji,

- obserwacja pracy personelu administracyjnego oraz wykonywanie zadań pomocniczych,

- poznanie specyficznego charakteru jednostki, w której odbywa się praktyka,

- uczestnictwo w bieżącej pracy jednostki, w której odbywa się praktyka,

- wizyty w jednostkach podległych organizacji, w której odbywa się praktyka,

- inne - do określenia w miejscu odbywania praktyki.

Literatura:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/2020" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2020-02-24 - 2020-06-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka, 200 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Kozela
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.