Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo w zdrowiu publicznym

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1PwZP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo w zdrowiu publicznym
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Lipowski, Anna Szetela
Prowadzący grup: Maciej Furman, Paweł Lipowski, Anna Szetela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Cele kształcenia:

Celem kształcenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania zróżnicowa¬nych regulacji prawnych w sferze zdrowia publicznego, w tym szczególnie w zakresie instrumentów, mechanizmów i gwarancji prawnych, które służą zdrowiu publicznemu i są stosowane przez instytucje posiadające stosowne kompetencje. Ponadto celem jest nabycie umiejętności identyfikacji, rozumie¬nia i stosowania tych przepisów, a także zrozumienia konieczności aktualizo¬wania swojej wiedzy w tym obszarze.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. nazywa istotne regulacje w obszarze nadzoru sanitarno-epidemiologicznego

2. podaje zagadnienia prawne w aspekcie funkcjonowania sektora ochrony zdrowia i podmiotów w nim działających

3. przedstawia reguły prawne w sferze organizacji lokalnej, krajowej oraz międzynarodowej polityki zdrowotnej i społecznej

4. zna i nazywa uregulowania prawne dotyczące działań leczniczych (udzielanie świadczeń zdrowotnych, standardy, zasady prawne, gwarancje prawne, prawo do ochrony zdrowia w regulacjach i w praktyce funkcjonowania), działań instytucji w sektorze ochrony zdrowia (świadczeniodawcy, płatnicy, inne podmioty), działalności organów władzy (rządowej i samorządowej)

5. wymienia i uszeregowuje legislacyjne zasady tworzenia i realizowania strategii zdrowia publicznego, polityki zdrowotnej i społecznej na poziomie regulacji lokalnych, krajowych i międzynarodowych

6. wymienia prawne zasady korzystania z praw własności intelektualnej i prawa ochrony danych osobowych w funkcjonowaniu jednostek ochrony zdrowia (m.in. prawa autorskie, prawa własności intelektualnej, ochrona baz danych)


Umiejętności – student/ka:

7. interpretuje w sposób krytyczny oraz analizuje regulacje, publikacje naukowe i orzecznictwo z zakresu prawa w zdrowiu publicznym (prawa medycznego)


Kompetencje społeczne – student/ka:

8. demonstruje znajomość swoich kompetencji i ma nawyk korzystania z pomocy naukowych, źródeł prawnych, ekspertów, współpracuje w zespole, akceptuje zasady etyki zawodowej, jest świadom istoty i wagi uregulowań prawnych

9. w sprawach będących przedmiotem dyskusji wykazuje gotowość do rozważenia wszystkich argumentów

10. jest świadomy/a konieczności samodzielnego zdobywania wiedzy w sferze prawa w zdrowiu publicznym i poszerzania swoich umiejętności badawczych korzystając z obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów, a także podejmowania autonomicznych działań zmierzających do rozstrzygania praktycznych problemów prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami


Efekty kształcenia dla modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W05, K_W11, K_W13 i K_W23 w stopniu podstawowym; K_W03 i K_W07 w stopniu średnim; K_W04, K_W14, K_W17, K_W18 i K_W19 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie umiejętności: K_U08, K_U14 i K_U18 w stopniu średnim; KU_04 w stopniu zaawansowanym

• w zakresie kompetencji społecznych: K_K09 w stopniu podstawowym; K_K01 w stopniu średnim; K_K02, K_K06, K_K10 i K_K11 w stopniu zaawansowanym


Wymagania wstępne:

wiedza z zakresu podstaw prawa: cywilnego, administracyjnego, karnego i pracy oraz prawa zdrowia publicznego, systemów zdrowotnych i organizacji ochrony zdrowia

Forma i warunki zaliczenia:

Zaliczenie na ocenę.

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uczestnictwo w zajęciach i uzyskanie pozytywnych ocen w stosunku do poszczególnych zadań realizowanych w trakcie zajęć (zgodnie z przyjętymi kryteriami oceny).

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia testowego jest uzyskane zaliczenie ćwiczeń i oddanie prac pisemnych w terminie do trzech tygodni przez zakończeniem wszystkich zajęć (indywidualnego opracowania złożonego problemu z dziedziny prawa publicznego lub prywatnego ściśle związanego z dziedziną zdrowia publicznego i prawa medycznego, funkcjonowaniem sektora opieki zdrowotnej, wykonywaniem zawodów medycznych w formie: eseju, „case study”, komentarza do tekstu źródłowego, analizy porównawczej, posteru, prezentacji).

Zaliczenie całego modułu w formie testu. Ewentualny egzamin poprawkowy w formie ustnej.


EFEKTY 1-6: weryfikacja wiedzy w formie testu (odpowiedzi ustnej) według skali:

60% -67%: ocena dostateczna (3.0);

68% - 75%: ocena dostateczna plus (3.5);

76% - 83%: ocena dobra (4.0);

84% - 92%: ocena dobra plus (4.5);

93% - 100%: ocena bardzo dobra (5.0).


EFEKT 7: ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń.

Ocena ndst: nie potrafi przeprowadzić krytycznej analizę i interpretacji publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym.

Ocena dst: potrafi przeprowadzić analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w wąskim zakresie (ograniczoną do jednej/dwóch pozycji), przy czym ma trudności w formułowaniu wniosków.

Ocena db: potrafi przeprowadzić krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w satysfakcjonującym zakresie (kilka istotnych pozycji) i prawidłowo formułuje wnioski.

Ocena bdb: potrafi przeprowadzić dogłębną i krytyczną analizę i interpretację publikacji naukowych i orzecznictwa z zakresu prawa w zdrowiu publicznym w szerokim zakresie, wykraczającym poza standardowe pozycje; prawidłowo formułuje wnioski i podejmuje próby sformułowania własnego stanowiska


EFEKT 8: ocena na podstawie uczestnictwa i współpracy w grupie w czasie zajęć i przygotowanego opracowania i pracy w trakcie konwersatorium.

Ocena ndst: nie zna poziomu swoich kompetencji i nie przejawia gotowości do korzystania z pomocy ekspertów, nie współpracuje w zespole, nie zna uregulowań prawnych i zasad etyki zawodów medycznych.

Ocena dst: słabo rozpoznaje poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów w niewielkim stopniu, słabo współpracuje w zespole, zna uregulowania prawne i zasady etyki zawodów medycznych, ale ma problemy ze stosowaniem ich.

Ocena db: dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów, dobrze współpracuje w zespole interdyscyplinarnym, zna uregulowania prawne i zasad etyki zawodów medycznych.

Ocena bdb: bardzo dobrze zna poziom swoich kompetencji i przejawia gotowość do korzystania z pomocy ekspertów, doskonale współpracuje w zespole, chętnie podejmuje rolę lidera zespołu, dogłębnie zna uregulowania prawne i zasady etyki zawodów medycznych oraz przejawia wolę ich stosowania.


EFEKT 9: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z poniższymi kryteriami: potrafi, w szerokim zakresie, formułować przejrzyste i szczegółowe wypowiedzi ustne i pisemne, a także wyjaśniać swoje stanowisko w sprawach będących przedmiotem dyskusji, rozważając zalety i wady różnych rozwiązań w stopniu: dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.


EFEKT 10: ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnia przygotowania do nich zgodnie z poniższymi kryteriami: umie samodzielnie zdobywać wiedzę i poszerzać swoje umiejętności badawcze korzystając z obiektywnych źródeł informacji, w tym źródeł prawnych i publikatorów oraz podejmować autonomiczne działania zmierza¬jące do rozstrzygania praktycznych problemów – zgodnie z obowiązującymi przepisami w stopniu dostatecznym, dobrym i bardzo dobrym.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-6: Weryfikacja wiedzy w formie testu według przyjętej skali.

Efekt 7: Ocena bieżących rezultatów w trakcie ćwiczeń według przyjętych kryteriów oceny.

Efekt 8: Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowanego opracowania według przyjętych kryteriów oceny.

Efekt 9: Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach zgodnie z przyjętymi kryteriami.

Efekt 10: Ocena na podstawie uczestnictwa w zajęciach i stopnia przygotowania do nich, znajomości poleconych źródeł i tekstów zgodnie z przyjętymi kryteriami


Metody dydaktyczne:

Wykład w elementami interaktywnymi: zapowiadana problematyka wykładu oraz podawane źródła, zamknięcie wykładu zgłoszonymi wnioskami i dyskusją podsumowującą.


Ćwiczenia w formie pracy z tekstem źródłowym, analizy regulacji, wykładni przepisów, sporządzania wzorów umów.

Konwersatoria w formie dyskusji i grup fokusowych nad zadanym problemem, wypracowania rozwiązania zadanego problemu na gruncie prawa.


Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 75 godz. - 2,2 ECTS;

• przygotowanie się do zajęć: 15 godz. - 0,7 ECTS;

• sporządzenie prezentacji/opracowania/komentarza: 15 godz. - 0,5 ECTS;

• przygotowanie się do egzaminu i uczestnictwo w nim: 15 godz. - 0,6 ECTS.


Pełny opis:

Treści wykładu i ćwiczeń obejmują (w podziale każdego tematu na część teoretyczną i praktyczną):

1) Pojęcie systemu prawa w sferze zdrowia publicznego. Zakres przedmiotowy regulacji prawnych (prawa publicznego i prywatnego) w sferze zdrowia publicznego: przykłady z poszczególnych dziedzin prawa. Charakter i specyfika stosunków prawnych (prawa publicznego i prywatnego) a zdrowie publiczne.

2) Prawo międzynarodowe publiczne, prawo wspólnotowe, europejskie w sferze zdrowia publicznego.

3) Prawo krajowe w zdrowiu publicznym: regulacje krajowe i prawo lokalne.

4) Prawa konsumenta w sferze ochrony zdrowia. Instytucje kontrolująco- nadzorcze i edukacyjne. Naruszenia praw i roszczenia - tryby ich dochodzenia (instrumenty prawne).

5) Prawa pacjenta a regulacje zdrowia publicznego: odpowiedzialność publiczna i instytucjonalna. Regulacje prawne a zasady deontologiczne: poszczególne prawa i rola regulacji w rozwiązywaniu konfliktów. Podstawowe regulacje i mechanizmy prawne orzekania.

6) Prawne uwarunkowania prowadzenia działalności leczniczej w sektorze publicznym i prywatnym. Regulacje w sferze zawierania umów między podmiotami prowadzącymi działalność leczniczą.

7) Specyfika zawierania umów na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Prawne środki odwoławcze i instrumenty zaskarżenia. Umowy menadżerskie.

8) Instytucje prawa cywilnego w systemie ochronie zdrowia. Problematyka własności i odpowiedzialności publicznej. Elementy własności intelektualnej i praw autorskich. w kontekście zdrowia publicznego.

9) Problematyka prawnych warunków wykonywania zawodów medycznych. Odpowiedzialność zawodowa zawodów medycznych – specyfika postępowania.

10) Specyfika prawa administracyjnego w zdrowiu publicznym.

Administracja publiczna państwa w systemie ochrony zdrowia.

11) Prawo proceduralne - postępowanie sądowe: cywilne, karne i administra¬cyjne. Funkcjonowanie sądownictwa administracyjnego i sądownictwa powszechnego a problematyka ochrony zdrowia. Związki z zagadnieniami zdrowia publicznego i systemu ochrony zdrowia oraz prawa ubezpieczeń zdrowotnych.

12) Polskie i unijne prawo pracy a specyfika stosunków pracy w sektorze zdrowotnym. Czas pracy personelu medycznego. Regulacje szczególne u pracodawców.

13) Sposoby nawiązania i rozwiązania stosunku pracy charakterystyczne dla sektora ochrony zdrowia – specyfika zagadnienia. Obowiązki i uprawnienia pracodawcy oraz pracownika w świetle regulacji sektorowych.

14) Ochrona zdrowia w miejscu pracy, w szczególności w podmiocie leczniczym. Rola medycyny pracy, służb nadzoru wewnętrznego i inspekcji zewnętrznych. Rozstrzyganie sporów pomiędzy pracodawcą i pracownikiem. Spory zbiorowe w kontekście ochrony zdrowia.

15) Wybrane przykłady stosowania prawa w systemach prawa prywatnego i prawa publicznego o zasadniczym znaczeniu dla zdrowia publicznego (analiza wybranych problemów – „case study”).

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Podstawy prawa: cywilnego, karnego, pracy i administracyjnego; materialnego i proceduralnego – podręczniki do wyboru (wybór fragmentów podręczników akademickich; podawane na bieżąco przez prowadzących zajęcia)

• Aktualizowany na bieżąco wybór tekstów źródłowych aktów prawnych (ustawy), w szczególności z zakresu prawa medycznego (prowadzenie działalności leczniczej; wykonywanie zawodów medycznych) – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco przez prowadzących zajęcia

• Nesterowicz M. (2017), Prawo medyczne, „Dom organizatora TNOiK”, Wydanie XI, Toruń

Literatura uzupełniająca:

• Kubiak R. (2017), Prawo medyczne, „Beck”, Wydanie 3, Warszawa

• Wybrane teksty naukowe – odpowiednie aktualne artykuły dotyczące problematyki wykładu i ćwiczeń oraz materiały publikowane w mediach (TV, Internet, prasa codzienna) - pozycje do wyboru

• Wybór wyselekcjonowanych i przykładowych regulacji wspólnotowych (dyrektywy, rozporządzenia) oraz przykładów orzecznictwa ETS – dobór podawany i aktualizowany na bieżąco

• Wybrane wzory dokumentów prawnych: decyzja administracyjna, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne, „kontrakt menadżerski”, kontrakt z NFZ i inne. Wybrane przykłady orzecznictwa sądowego, administracyjnego i zawodowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.