Uniwersytet Jagielloński w Krakowie - Punkt LogowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Research methods

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: WOZ.ZPDU-1RM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Research methods
Jednostka: Wydział Nauk o Zdrowiu
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/2020" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Pająk
Prowadzący grup: Katarzyna Czabanowska, Andrzej Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Cele kształcenia:

Nabycie umiejętności czytania i rozumienia prac naukowych w języku angielskim. Konsolidacja wiedzy na temat badań jakościowych i ilościo-wych.

Efekty kształcenia:

Wiedza – student/ka:

1. opisuje projekty głównych typów badań naukowych, narzędzia i metody gromadzenia danych

2. prezentuje zasady analizy danych


Umiejętności – student/ka:

3. potrafi używać dostępnych baz danych w celu identyfikacji czynników wpływających na zdrowie

4. potrafi posługiwać się profesjonalnym językiem angielskim i rozumie myśl przewodnią tekstu angielskiego, oraz rozumie dyskusję dotyczącą problemów w zdrowiu publicznym


Efekty kształcenia do modułu korespondują z następującymi efektami kształcenia dla programu:

• w zakresie wiedzy: K_W27 i K_W28 w stopniu średnim

• w zakresie umiejętności: K_U06 i K_U23 w stopniu średnim


Wymagania wstępne:

znajomość podstaw epidemiologii

Forma i warunki zaliczenia:

Egzamin pisemny (test) (100% oceny końcowej). Za pozytywną odpowiedź na każde z pytań przydziela się jeden punkt w końcowej ocenie. Warunkiem zaliczenia egzaminu jest uzyskanie co najmniej 50% dobrych odpowiedzi w teście. Ocena końcowa zależy od % dobrych odpowiedzi:

Ocena 3,0 - gdy: 50%-59%

Ocena 3,5- gdy: 60%-64%

Ocena 4,0- gdy: 65%-69%

Ocena 4,5- gdy: 70%-74%

Ocena 5- gdy: >=75%


Egzamin pisemny może składać się z pytań testowych wielokrotnego wyboru, zadań do rozwiązana oraz pytań otwartych wymagających krótkiej odpowie¬dzi. Ocena końcowa jest łączną ocena odpowiedzi na wszystkie pytania, których liczba nie jest ograniczona. W przypadku egzaminu zdawanego w drugim terminie lub w indywidualnych przypadkach przywrócenia pierwszego terminu egzaminu (konieczna zgoda Dziekana Wydziału), dopuszczalna jest forma ustna egzaminu i w takim przypadku ocena pozy¬tywna uwarunkowana jest udzieleniem przez studenta prawidłowej odpowiedzi na trzy pytania dotyczące podstawowych pojęć epidemiolo¬gicznych.


Metody sprawdzania i kryteria oceny efektów kształcenia uzyskanych przez studentów:

Efekty 1-4: egzamin

Metody dydaktyczne:

wykład

Bilans punktów ECTS:

• uczestnictwo w zajęciach kontaktowych: 30godz. - 1 ECTS

• przygotowanie do egzaminu: 30godz. - 1 ECTS


Pełny opis:

1. Projekt i znaczenie badań jakościowych

2. Projekt i znaczenie badań ilościowych

3. Standaryzacja pomiarów

4. Przygotowanie baz danych i kontrola jakości danych

Szczegółowy opis tematów:

• Związek przyczynowo-skutkowy

• Badania jakościowe

• Badania opisowe

• Badania ilościowe

• Dobór badanej próby i procedury wyboru

• Unikanie źródeł błędów w badaniach

• Budowa kwestionariusza

• Kodowanie danych i kontrola jakości danych

• Artykuł naukowy

Literatura:

Literatura podstawowa:

• Silverman D. (2006), Badania jakościowe (Qualitative research), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

• Bonita R., Beaglehole R., Kjelstrom T. (2007), Basic Epidemiology. 2nd edition World Health Organization, Geneva

• Recommended up to date scientific articles in English

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.